Nr.35 - Forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg bymidte

Sagsnr.: 17/9686

 

Beslutningstema

Offentliggørelse af forslag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 30. maj 2017, at igangsætte udarbejdelse af Forslag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte. Lokalplanforslaget er foranlediget af den strategiske helhedsplan for Fredensborg bymidte, Den Grønne Slotsby. Realiseringen af helhedsplanen kræver et opdateret plangrundlag.

 

I august 2017 igangsatte Plan-, Miljø- og Klimaudvalget en borgerinddragelsesproces omhandlende tre delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. Resultatet og beslutningsnotatet fra denne proces forlægges i en særskilt sag.

 

Gennem workshops med arbejdsgrupperne er der kommet bemærkninger og ønsker til funktioner, aktiviteter og udseende til delprojekternes konkretisering. Arbejdet med lokalplanen har fulgt borgerinddragelsesprocessen, da den nye lokalplan for bymidten netop skal muligøre og understøtte de forskellige indsatser og delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.


Principper for lokalplan

Principperne for lokalplanen, som udvalget godkendte i maj 2017 er:

  • at den strategiske helhedsplan Den Grønne Slotsby realiseres gennem de planlagte delprojekter.
  • at der skabes en stærk sammenhæng mellem slottets besøgende og bymidtens tilbud.
  • at bymidtens unikke kulturhistoriske værdier bevares.
  • at bylandskabets karakter med forskellige bebyggelsesmønstre bakkede landskab, vekslende gadestruktur og skala bevares.
  • at der kan etableres  udendørs og indendørs uformelle mødesteder med mulighed for aktiviteter og liv. Både i de grønne og blå rekreative arealer samt på bymidtens pladser i synergi med detailhandel og andre tilbud.
  • at der skabes et naturligt trafik- og bevægelsesflow fra Fredensborg Slot op mod bymidten detailhandelsområde for alle trafikanter.
  • at sikre, at lokalplanområdets bygninger og arealer disponeres og udformes med vægt på bæredygtighed, tilgængelighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.

Lokalplankategori

Lokalplanområdet omfatter den centrale del af Fredensborg by og udpeger en række bygninger som bevaringsværdige. Derudover rummer lokalplanen et §3 naturområde og lokalplanen følges af et tillæg til Kommuneplan 2017.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderes lokalplanen til kategori A, med 8 ugers høring.Geografisk afgrænsning

Lokalplanområdets afgrænsning og opdeling i delområdet afspejler helhedsplanens indsatsområder og de tre arbejdsgruppers fokusområder:

 

Delområde 1, Den grønne bymidte (Orange på kortet).

Delområde 2, Hovedaksen (Rød på kortet).

Delområde 3, Det grønne strøg (Grøn på kortet).
Lokalplanens formål og indhold

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et opdateret plangrundlag der muliggør og understøtter Helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. I Helhedsplanen for den Grønne Slotsby er der fokus på bymidtens grønne områder samt vejarealer, men der har i de ovenfor nævnte arbejdsgrupper også været et fokus på, hvordan stueetagerne i bymidten kan sættes bedre i spil, ved at åbne op for andre funktioner end detailhandel i stueetagerne langs Jernbanegade.

 

Forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg er vedlagt.


Øvrige forhold af betydning for lokalplanforslaget

 

Udlæg af grønt friareal

Lokalplanens bestemmelser for matrikel 66c (Vaffelhuset), betyder at ejer af ejendommen kan forlange at Fredensborg Kommune overtager arealet mod erstatning.

 

 

Lokalplan F1 og F30

Lokalplan F1 og F30 aflyses for de matrikler, der er omfattet for den nye lokalplan F117 for Fredensborg bymidte.

 

Kommuneplantillæg

Til lokalplanforslaget medfølger et kommuneplantillæg til kommuneplanrammen:

Langedammen: FR01, Anvendelse: Rekreativt grønt område.

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan opføres en pavillon til udendørs servering på maksimalt 37 kvm. inden for området.

 

Kulturmiljø

Lokalplanens område er i Kommuneplan 2017 omfattet af kulturmiljøet Slotsbyen. Kulturmiljøet er væsentligt for at forstå den kulturhistoriske sammenhæng og kontekst som lokalplanen indskriver sig i.


I Kommuneplan 2017 er de gældende retningslinjer for beskyttelse af kulturhistoriske værdier i lokalplanområdet som følger:

Ifølge kommuneplan 2017, 6.1.2 Kulturmiljøer, må der inden for kulturmiljøerne ikke ske ændringer, som forringer områdernes værdi eller mulighed for at styrke og genoprette værdien af kulturmiljøet. Ændringerne inden for afgrænsningen af et kulturmiljø skal altid ske under hensyn til det enkelte kulturmiljøs værdi og sårbarhed.

 

Bevaringsværdige bygninger

Med lokalplanen udpeges 24 bygninger som bevaringsværdige. Lokalplanen fastlægger bestemmelser med det formål at bevare og værne om disse bygninger.

 

§3 natur

Inden for lokalplanens delområde 3, Det grønne strøg er der registreret §3 natur i de tre damme: Bagerdammen, Langedammen og Slotsforvalterdammen.

 

Der er ved en besigtigelse i 2012 fundet grøn frø i dammene i Delområde 3, Det grønne strøg. Grøn frø er fredet i Danmark og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel. Dette skal man være opmærksom på ved landskabsbearbejdelse samt udvidelse af eksisterende søer samt ved evt. etablering af nye søer i delområde 3.

 

Dialog, borgerinddragelse og fremadrettet proces

Som nævnt oven for har der været afholdt 3 workshops med borgere inddelt i 3 arbejdsgrupper. Arbejdet i disse grupper har bl.a. bidraget til lokalplanens indhold, da et af lokalplanens formål netop er at muligøre delprojekterne i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.

 

I marts afholdes den fjerde workshop for arbejdsgrupperne i forbindelse med helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. Her præsenteres lokalplanforslaget samtidig med planer og tegninger for den endelige konkrete udformning af de 3 delprojekter i helhedsplanen for Den Grønne Slotsby.

 

Efter endt høring af lokalplanforslaget forelægges den endelige lokalplan med eventuelle ændringsforslag for Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet. Med udgangspunkt i en foreløbig tidsplan, forventes dette i juni 2018.

 

Miljøvurdering

Forslaget til principper for Lokalplan F117 vurderes på baggrund af en miljø screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

Forslag til principper for Lokalplan F117 er ikke omfattet af krav om miljøvurdering, da det alene indeholder mindre ændringer for et område på lokalt plan, og da ændringerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der vil i lokalplanforslaget blive fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen, som følge af miljøscreeningen.

Fredensborg Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med den offentlige hørringsperiode for lokalplanforslaget for lokalplan F117, med klagevejledning til Natur- og Miljøklagenævnet /Planklagenævnet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Lokalplanforslaget offentliggøres og udsendes til berørte ejere og brugere.

Indstilling

  1. At forsag til lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr 2 til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
  2. At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.