Nr.30 - Introduktion til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 18/2122

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For udvalget er det:

 

Stk.2. Udvalget varetager med særlig fokus på en bæredygtig udvikling den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan- og klimaområdet, herunder opgaver vedrørende

- administration af planlovgivningen

- bygge- og boligforhold

- bygge- og anlægsarbejder

- navngivning af bygningskomplekser, skoler m.v.

- cirkulær økonomi og deleøkonomiske muligheder

- Agenda 21

- lokalplaner

- servitutter og deklarationer

- helhedsorienteret områdeplanlægning

- miljøbeskyttelse, godkendelse og tilsyn, bortset fra spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet

- klimatilpasningsindsatsen

- jordforurening

- naturbeskyttelse og vandløb

- kystsikring

- projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt samt udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder, efter at samlet godkendelse af projektet og dets økonomi har fundet sted i Byrådet

- drift, energioptimering og udvendig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg i samtlige kommunale bygninger med tilhørende arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under  et andet udvalg.

 

Stk.3. Udvalget har den koordinerende funktion i kommunens klimaindsats, herunder vedrørende en reduktion i kommunens CO2 udledning. Udvalget skal indsamle, udvikle og videregive ideer om mere energivenlige løsninger til de øvrige udvalg.

 

Stk.4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

- miljøplaner, vandplaner, natur- og friluftsplan, kommuneplaner, lokalplaner, samt politikker og handleplaner for de i stk.2 og 3 omtalte og eventuelle andre områder omfattet af udvalgets virksomhed i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

- takster for ydelser inden for udvalgets område

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.