Nr.131 - Sager på vej per 14. august 2018

Sagsnr.: 17/28298

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

 September

 • Forslag til lokalplan L102 – Boliger ved Gunderødvej
 • Lokalplantillæg H112 – Teglgårdsvej 423B (Ændre flygtningeboliger til botilbud for unge med funktionsnedsættelse)
 • Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af landbrugsejendom, Fredtoftevej 3
 • Endelig vedtagelse af lokalplan F117 – Fredensborg bymidte
 • Prioritering af større planopgaver

 

Senere

 • Placering af nyt skydecenter
 • Initiativer på hesteområdet
 • Støj fra motorvej
 • Afblænding af olietanke
 • Kommissorium Dialogforum for Vandløb
 • Miljøtilsyn 2018/2019
 • Energiforsyning i kommunale bygninger – det kloge valg

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Orienteringen tages til efterretning med følgende tilføjelser:

Status vedr. Fingerplan og Navngivning af stier ønskes sat på dagsorden.