Nr.130 - Orientering per 14. august 2018

Sagsnr.: 17/8120

 
Carsten Nielsen (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Visionsoplæg for Humlebæk bymidte

Byrådet har i maj vedtaget igangsættelse af visionsudvikling for Humlebæk Bymidte. Det bliver en åben udviklingsproces som løber fra midten af august til slutningen af oktober, hvor Fredensborg Kommune sammen med vores dygtige rådgivere inviterer til dialog omkring Bymidtens kvaliteter og mangler før visionsoplægget udarbejdes.

Den 17. august kører Projektbussen rundt og indsamler hverdagshistorier i området.

Visionsbussens køreplan er:

Kl. 13 – Startskud Humlebæk Station

Kl. 14.30 – Humlebæk Bibliotek

Kl. 16 – Pladsen ved Slagter Lundgaard

Kl. 17.30 – Humlebæk Center ved SuperBrugsen

Kl. 19-20 – Kulturstationen

Den 4. september om aftenen afholdes en borgerworkshop. Nærmere program følger.

Begge arrangementer fremgår af arrangementskalenderen.  

 

Administrativ vedtagelse af lokalplan N104 - Nivå

Lokalplanen blev igangsat som en C-lokalplan af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 10. april 2018 og administrationen vedtog planen endeligt d. 24. maj 2018. Lokalplanen er et tillæg til lokalplan 50 for Sølyst Teglværk i Nivå. Tillægget giver mulighed for at 1000 kvm som tidligere kun kunne bruges til erhverv, nu også kan bruges til boligformål.

 

Administrativ vedtagelse af lokalplan F120 - Fredensborg

Lokalplanen blev igangsat som en B-lokalplan af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 6. marts 2018. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte lokalplanforslaget til offentlig høring d. 10. april 2018. Da der ikke indkom høringssvar blev planen administrativt vedtaget endeligt d. 30. maj 2018.

Lokalplanen er en revision af lokalplan F116 for et detail- og erhvervsområde ved Præstemosevej i Fredensborg. Lokalplanen udvider rammen for særligt pladskrævende varer med 1100 kvm.

 

Opførelse af nyt enfamiliehus, Sørupvej 41

På møde d. 29. april besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget følgende:

”Ejer foreslås at indgå i dialog med naboer, relevante grundejerforeninger, bevaringsforening mv. med henblik på at afsøge mulighederne for et byggeri, der kan etableres inden for lokalplanens rammer og som tager hensyn til væsentlige indsigelser.”

 

Den 18. juni afholdt administrationen og udvalgsformand Lars Simonsen møde på rådhuset med ejere af Sørupvej 41 og interessenter (naboer, vejlaug og bevaringsforeningen). Efterfølgende har ejere meddelt kommunen, at de ønsker at trække det indgivne projekt og udarbejde et nyt projekt. Udvalget vil blive forelagt en ny sag herom.

 

Lokalplan for Karlebovej 59

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets besluttede i foråret 2018, at administrationen skal udarbejde en lokalplan for Karlebovej 59, hvor der skabes mulighed for etablering af nye erhvervsaktiviteter på det tidligere Prøvelyst Teglværk på Karlebovej 59. Da etablering af erhvervsaktiviteter på ejendommen forudsætter, at kommuneplanen ændres, er det vigtigt at borgerne inddrages tidligt i planerne. Derfor inviterer kommunen til borgermøde:

 

Torsdag den 13. september 2018 kl. 19-21 i mødelokalet ’Længen’ ved Karlebo Kirke, Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal

 

Programmet for aftenen kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk under høringer – klik her. Her kan der også læses mere om sagen.

 

Ud over annonceringen på kommunens hjemmeside bliver invitationen til borgermødet annonceret i kommuneannoncen i august og september 2018. Desuden er borgermødet oprettet i kommunens arrangementskalender. Endelig kan administrationen oplyse, at de nærmeste naboer med tilstødende ejendomme har modtaget en invitation til borgermødet direkte i deres e-boks.

 

Klage over vedtagelse af Fællesregulativet for offentlige vandløb i Fredensborg Kommune

Fredensborg Vandløbslav har den 4. juli 2018 påklaget kommunens vedtagelse af fællesregulativet. Klagen omhandler 13 klagepunkter om grødeskæring, kontrol, oprensning, skikkelse, regulativtyper, dræntilløb og træer ved rørlagte strækninger m.m. Administrationen har afgivet høringssvar til klagenævnet og der afventes nu en afgørelse herfra. Klagen har opsættende virkning. Dette betyder at regulativer for øvrige vandløb ikke kan vedtages før der foreligger en afgørelse fra klagenævnet.  

 

Genåbning af strækning på Donse Å – vandområdeplansprojekt

I september starter genåbningen af en ca. 300 meter rørlagt strækning af Donse Å langs Isterødvejen. Vandløbet bliver ved genåbningen genslynget på to matrikler. Der har været løbende dialog med lodsejerne af de to matrikler. Projektet er en indsats i vandområdeplanen og finansieres af staten. Projektet vil bidrage til at Donse Å får bedre levevilkår for dyr og planter, og derved øge muligheden for at vandløbet opnår målsætningen om god økologisk tilstand.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Orienteringen tages til efterretning. Der blev desuden orienteret om sag vedr. handicappedes adgang til Nivå Strand.