Nr.129 - Orientering om landzonesag, Toelt Losseplads

Sagsnr.: 18/19946

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om en ansøgning om landzonetilladelse til en ny halbygning, etablering af jordvolde mv. Sagen sendes i høring i august, og udvalget skal senere træffe beslutning om kommunens afgørelse i sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

COWI har på vegne af I/S Norfors indsendt en ny ansøgning om landzonetilladelse (se bilag 1).

 

Baggrunden for ansøgningen er Norfors-kommunernes fælles affaldsplan, hvor målet er at borgerne i de berørte kommuner skal udsortere flere af de tørre affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet. Det medfører et behov for et nyt anlæg til aflæsning og omlastning.

 

Aflæsning og omlastning har indtil nu fundet sted på sorteringspladsen, som er placeret sydøst på området. Kommunen har i foråret 2018 modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en ny hal på sorteringspladsen, der blev sendt i høring, men denne ansøgning er trukket tilbage.

 

Sagen vedrører først og fremmest den nye hal til aflæsning og omlastning. Herudover søges der om landskabelig tilpasning, herunder tilladelse til to nye beplantede jordvolde, som vil begrænse den visuelle påvirkning af omgivelserne, og have en gunstig effekt med hensyn til støjforhold. Nordfors har tidligere modtaget en landzonetilladelse til etablering af en ny sø, som erstatning for en eksisterende sø inde på området.

 

Bygningen

Der søges om tilladelse til en ’genbrugsgård’ på knap 2.000 m2. Omlasteaktiviteterne omfatter knap 1.500 m2, velfærdsfaciliteter ca. 260 m2, og ny garage/lager og kemioplag ca. 190 m2. Bygningen placeres indenfor lokalplanens byggefelt i det nordøstlige hjørne, og har en højde på ca. 10,5 m. Se nærmere i projektbeskrivelsen (bilag 1). Der ønskes solceller på en del af den vestlige tagflade, som vender ind mod lossepladsen.

 

Jordvolde

Der søges om tilladelse til 2 jordvolde, begge placeret mod øst ved indgangen til lossepladsen. Nord for vejen etableres en stor jordvold med en maksimumshøjde på ca. 10 m langs med den nye bygning. Syd for vejen en meget mindre jordvold langs med vejen, med en højde på 1-2 m.

 

Jorden som skal bruges til at etablere jordvoldene med, kommer blandt andet fra udgravning af søen. Herudover har ansøger oplyst, at der muligvis kan blive suppleret med ren jord fra eksterne kilder. Der vil ikke blive anvendt forurenet jord. Voldene beplantes og vil fremstå grønne.

 

Erstatningssø mv.

Kommunen har tidligere meddelt tilladelse til at etablere en sø på matrikel 1q, som er en selvstændig matrikel indenfor lokalplanområdet nordøst på området. Ansøger forventer at etablere en løsning med to forbundne søer med et vandspejl på tilsammen mindst 2.000 m2. Der skal ske en tilpasning af ansøgningen med hensyn til afstand til skel.

 

Der etableres supplerende spildevands- og regnvandsopsamling.

 

Trafik

Ansøger har oplyst, at der ikke sker væsentlige ændringer i trafikken til lossepladsen, set i forhold til de udsving i transport til pladsen, der har været de senere år hvor der i gennemsnit er modtaget mellem 16 og 37 vognlæs pr. dag. Der forventes fremover op til 35 vognlæs pr. dag i gennemsnit. Ansøger pointerer, at støjgrænser overholdes med god margin. Se nedenfor.

 

Landzonetilladelse

Ny bygning, og nye jordvolde forudsætter en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. Eventuelle justeringer vedrørende erstatningssøen kan indgå i sagen.

 

Kommunen har meddelt en lovliggørende landzonetilladelse den 04.03.2013 til de daværende aktiviteter og til en ny sorteringsplads. Afgørelsen blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 24.10.2014 efter en klage fra en nabobebyggelse. Ansøger har oplyst, at der ikke ændres væsentligt ved anvendelsen af lossepladsen i forhold til denne tilladelse.

 

Den eksisterende containerplads på sorteringspladsen tages til efterretning, og indgår således i sagen, eftersom containerpladsen ikke specifikt indgik i sagen i 2013-14.

 

Kommunen skal inddrage en lang række hensyn i vurderingen af sagen. Mange af disse hensyn fremgik også af sagen fra 2013-14. Følgende hensyn fremhæves:

-         Hensigtsmæssig anvendelse af landområder.

-         Landskabelige forhold.

-         Lokalplanforhold.

-         Naboer og omboende.

 

Lokalplanforhold

Lokalplanen udpeger et relativt lille område som byggefelt på området. Lokalplanen har ikke andre bestemmelser om bebyggelsen. De bebyggelsesregulerende forhold er derfor delvist reguleret af bygningsreglementet, hvorefter der skal foretages en helhedsvurdering af sagen.

 

Lokalplanen har udlagt et areal som er forbeholdt perkolatbassin og containerplads. Arealet ønskes hovedsageligt anvendt til den nye store jordvold samt erstatningssøen. Den store jordvold bør behandles som en dispensation fra lokalplanen.

 

Den eksisterende containerplads på sorteringspladsen tages til efterretning, og indgår således i sagen i relation til lokalplanens udpegning af en anden placering af en containerplads, eftersom containerpladsen ikke specifikt indgik i sagen i 2013-14.

 

Administrationen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en ny lokalplan. Administrationen lægger vægt på, at aktiviteterne er omfattet af landzonetilladelsen fra 2013-14, samt at bygningen i sig selv ikke medfører ændringer for omgivelserne som udløser krav om en ny lokalplan.

 

Beskyttet natur

Erstatningssøen skal etableres, fordi et område med en sø inde på området er vokset ind i en tistand som vurderes omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet natur. Denne sø ønskes nedlagt af hensyn til driften på området. Administrationen undersøger, om den nye placering af erstatningssøen er i konflikt med beskyttet natur eller andre forhold i området.

 

Miljøforhold

En landzonetilladelse skal betinges af, at der er de fornødne miljømæssige tilladelser. Administrationen er i dialog med Miljøstyrelsen, der er myndighed vedr. miljøgodkendelse af Toelt Losseplads. Administrationen har sendt en kopi af det ansøgte til Miljøstyrelsen, og har modtaget Miljøstyrelsens bemærkninger. Der er dog sket en ændring med hensyn til erstatningssøen efterfølgende.

 

Miljøstyrelsen oplyser, at ansøgningen indeholder en række forhold, der omfatter godkendelsespligtige aktiviteter, men at styrelsen på det foreliggende grundlag ikke kan tage stilling til, om ændringerne vil kræve fornyet miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har anmodet Norfors om at indsende en ansøgning.

 

Norfors har udarbejdet en støjundersøgelse indeholdende alle fremtidige aktiviteter, hvor den teoretisk mest belastende hverdag og søn- og helligdag er beskrevet. Her er der regnet med op til 72 transporter ind og ud på en hverdag og op til 26 lastbiler på en søn- og helligdag. Også indenfor denne teoretiske maksimale belastning overholdes eksisterende støjgrænser med en god margen

 

Kommunen har mulighed for at betinge en landzonetilladelse af, at de fornødne miljømæssige tilladelser foreligger. I forbindelse med byggetilladelsen skal kommunen påse, at det ansøgte ikke er i strid med anden lovgivning, herunder miljøforhold.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, lokalplan L2 for Toelt Losseplads

Naturbeskyttelsesloven

Byggeloven, bygningsreglementet BR18

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kommunikation

Administrationen udsender det ansøgte i høring hos berørte naboer og omboende i august. De der indsendte bemærkninger til den første høring modtager en orientering.

 

Høringen lægges på kommunens hjemmeside, så omboende og andre som ikke modtager høringsbrevet, har mulighed for at give sine meninger til kende. (se link til høringen nedenfor).

 

Når administrationen har modtaget høringssvarene vil ansøger få mulighed for at sende sine bemærkninger og eventuelle justeringer.

 

Sagen forelægges herefter udvalget til beslutning.

 

En afgørelse om landzonetilladelse skal offentliggøres, og der er 4 ugers klagefrist. Når klagefristen er udløbet kan tilladelsen udnyttes, og byggearbejder kan påbegyndes hvis der er meddelt byggetilladelse.

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Orienteringen tages til efterretning, idet der ikke hermed er taget stilling til landzonetilladelsen.