Nr.128 - Orientering om status på oprensning og naturgenopretning af den nedlagte Karlebo Flugtskydebane

Sagsnr.: 18/5683

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om status på oprensning og naturgenopretning af den nedlagte Karlebo Flugtskydebane

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 30. maj 2017, at der i budgetforhandlinger skulle søges midler til fuld oprensning efter skydebaneaktiviteterne på det kommunalt ejede areal ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane. Det blev desuden besluttet at etablering af 3 vandhuller skulle indtænkes i løsningen. 

Administration bad derfor i september 2017 Rambøll A/S udføre en screeningsundersøgelse af arealets forureningssituation med henblik på at budgettere oprensningen af området. På baggrund af resultaterne af denne undersøgelse blev der ved budgetforlig 2018-2021 bevilget kr. 4.370.000 til projektet til gennemførelse i 2018 og 2019.

Projektet omfatter fjernelse af affald bestående af lerduer, plasthaglskåle og andet affald samt afgravning af forurenet jord med henblik på, at arealet efterfølgende kan udgå af regionens kortlægning. Arealet er på nuværende tidspunkt kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder, at der er mistanke om forurening.

For at hæve områdets naturværdi, er det besluttet, at der som en del af projektet, skal etableres op til tre mindre søer med flade brinker i de områder, hvor afgravning af forurening er mest omfattende.

Projektet med undersøgelse, oprensning og naturgenopretning er en særdeles kompleks og teknisk krævende opgave, og det har derfor været nødvendigt at inddrage ekstern rådgivning i opgaveløsningen.

Status på projektet

På baggrund af en markedsanalyse og efterfølgende vurdering af tilbud fra 3 rådgivere, har administrationen i april 2018 indgået kontrakt med Niras A/S om rådgivning, herunder udførelse af supplerende undersøgelser og styring af graveentreprisen.

Niras har i maj og juni 2018 udført omfattende supplerende undersøgelser på arealet med henblik på at afgrænse forureningens udbredelse, da dette er afgørende for opgavens endelige prissætning og gennemførelse.

Ved de udførte undersøgelser er der som forventet konstateret forurening med indhold af tungmetaller, PAH og oliekomponenter, hvor særligt indhold af bly fra blyhagl og PAH fra lerduer giver anledning til overskridelse af afskæringskriterier.

Størstedelen af forureningen er afgrænset horisontalt, men der er med de undersøgelser, som er udført til d.d., ikke foretaget en endelig afgrænsning af forureningen.

 

Risiko vedr. fortidsminder

I forbindelse med planlægning af projektet er det blevet tydeligt, at der er en forhøjet risiko for at træffe fortidsminder i Langstrup Mose. Administrationen har derfor været i dialog med Museum Nordsjælland for at afklare konsekvenserne heraf.

Museum Nordsjælland anbefaler, at der udføres en forundersøgelse, for at afklare om der reelt er fortidsminder og vurdere i hvilket omfang, der er behov for egentlige arkæologiske udgravninger.

Gennemførelse af en forundersøgelse i Langstrup Mose er kompliceret og derfor svær for museet at prissætte. Bl.a. skal der tages højde for, at arealet er forurenet og svært tilgængeligt med almindelige maskiner, da mosen er våd. Desuden kræver det § 3 dispensation at grave i området, ligesom det vil være nødvendigt forinden at slå vegetationen og fjerne synlige lerduefragmenter.

En forundersøgelse er frivillig for Fredensborg Kommune. I henhold til Museumslovens § 27 skal jordarbejderne dog standses, hvis der findes spor af fortidsminder, og fundet anmeldes til Museum Nordsjælland. Herefter skal Kulturstyrelsen tage stilling til, om der skal udføres en arkæologisk undersøgelse.

For såvel forundersøgelser og evt. arkæologisk undersøgelser gælder, at det er bygherren, altså Fredensborg Kommune, der skal afholde udgifterne.

Som alternativ til udførelse af en forundersøgelse, kan Museum Nordsjælland følge gravearbejderne ved selve oprensningsprojektet. Hvis dette alternativ vælges, vil det sandsynligvis betyde ekstraudgifter fra entreprenøren, fordi gravearbejderne skal tilpasses museets ønsker. Desuden er der også her en risiko for at arbejdet standses og dermed at projektet forsinkes, hvis der konstateres fortidsminder, som giver anledning til at der skal udføres egentlige arkæologiske undersøgelser.

Både de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser ved konstatering af fortidsminder er svære at vurdere, uanset om der udføres en forundersøgelse eller ej. Der skal dog foreligge et budget, som Museum Nordsjælland har fået godkendt at Kulturstyrelsen inden en arkæologisk undersøgelse kan påbegyndes. Med udgangspunkt i budgettet kan kommunen beslutte, om man ønsker at gennemføre den arkæologiske undersøgelse og dermed oprensningsprojektet.

 

Næste skridt

Beslutningen om hvorvidt det bør udføres en forundersøgelse kan som nævnt ovenfor give anledning til en væsentlig påvirkning af projektet såvel tidsmæssigt som økonomisk. Administrationen vil derfor på et af de førstkommende møder fremlægge en sag til politisk beslutning, hvor fordele, ulemper og prisoverslag for de to alternativer belyses.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.