Nr.127 - Forslag om ny bidragsfordeling til kystbeskyttelse, Gl Strandvej

Sagsnr.: 17/23477

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

På baggrund af afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet forelægges forslag til ændring af tidligere besluttet bidragsfordeling til kritisk kystsikring af Gl. Strandvej på en strækning syd for Humlebæk med henblik på udsendelse i høring blandt de berørte lodsejere.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Beskrivelse af de planlagte kystsikringsanlæg og driften heraf

Plan, Miljø og Klimaudvalget er på PMK 29-05-2018 blevet orienteret om status i sag om kystbeskyttelse langs ca. 300 meter strækning på Gl. Strandvej syd for Peder Mads Strand, (Bilag 1).

Den projekterede kystbeskyttelse omfatter en nødvendig erosionssikring af den offentlige vej Gl. Strandvej. I projektet indgår 176 meter med hård erosionssikring (beton og sten) ud for ejendommene Gl Strandvej 165-169 og 252-256 suppleret med blød kystsikring (strandfodring) på strækningen 165 til 268B, (Bilag 2). Strandfodringen skal efter anlæggets etablering foretages hvert 10 år.

I forbindelse med den hårde kystsikring kan projektet udvides med reetablering af strandhaverne på 3 private strandlodder. Samtidig udvides strandhaven på kommunens strandgrund Gl. Strandvej 169 for at passe ind i det samlede projekt. De 3 private grundejere betaler for etablering af private strandhaver, som en integreret del af kystsikringsprojektet (Bilag 3).

Anlægget er projekteret til at yde en beskyttelse mod oversvømmelse af vejen i situationer svarende til den, der forekom under stormen Bodil, dvs. en vandstand på ca. +1,5 m DVR90 og en samtidig bølgehøjde på ca. 1 m.

Dertil kommer, at ved en såkaldt 100 års hændelse, hvor der vil der ske store bølgeoverskyl på strandhaver og Gl. Strandvej, vil kystbeskyttelsen sikre, at vejen ikke undermineres og ødelægges, og dermed reduceres oversvømmelser og skader på installationer i vejen og ejendomme, der ligger under ca. kote +2 m DVR90.

Anlægsomkostningerne var i april 2018 foreløbig anslået til 3,35 mio. kr. De årlige driftsomkostninger beløber sig til ca. 70.000 til strandfodring med bl.a. uddybningsmateriale fra indsejling til Nivå Havn samt til løbende vedligeholdelse af skråningsbeskyttelsen langs vejen. Derudover vil der være driftsomkostninger til strandhaver og højvandsbeskyttelse, men disse afholdes af de enkelte grundejere.

 

Tidligere beslutning om fordeling af udgifter til anlægget (bidragsfordeling)

Kystbeskyttelseslovens § 1a giver kommunen mulighed for at pålægge de ejendomme, der får nytte af et kystsikringsprojekt, at bidrage til finansieringen.

I 2013 besluttede byrådet, at udgifterne skulle fordeles således, at kommunen bidrog med 1/3 og de berørte lodsejere med 2/3 af betalingen for kystsikringsarbejdet. Alle 53 ejendomme beliggende langs Gl Strandvej fra Sletten Havn til Nivå Havn blev af byrådet pålagt at bidrage, (se område 1, 2 og 3 på Bilag 4). Denne afgørelse blev påklaget af flere grundejere. Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort sagen og hjemviste i juni 2017 bidragsfordelingen til fornyet behandling i kommunen, se PMK 15-08-2017. Dermed skulle bidragsfordelingen ændres.

 

Forslag til ny bidragsfordeling

Administrationen har på baggrund af klagenævnets afgørelse samt input fra grundejerne i området foretaget en fornyet beregning af nytteværdien af projektet og dermed bidragsfordelingen, Bilag 5.

Det fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, at der i vurderingen af nytteværdien for ejere af fast ejendom, lægges vægt på fordele med en vis aktualitet.  Dette behov er i lovforarbejderne angivet som en 50-års hændelse for så vidt angår oversvømmelsesrisiko, og en risiko for skade indenfor en 20-25 års periode for så vidt angår erosion.

I dette tilfælde er der tale om erosionssikring af Gl. Strandvej, dvs. en risiko for skade indenfor 20-25 år. Til beregning af nytteværdien for de berørte grundejerne indgår de mange og store gener, der vil være når vejen borteroderes. Vejen vil være ufremkommelig og forsyningsnettet (gas, el og kloak) vil være lukket i en periode.

Der bliver i dette tilfælde tale om, at 17 ejendomme får direkte nytteværdi af en erosionssikring af deres adgangsvej.

I den forbindelse er nytteværdien for kommunen i form af beskyttelse af den offentlige vej samt - som noget nyt - forsyningsselskabers ledninger i vejmatriklen inddraget.

Det foreslås på den baggrund, at kommunen og forsyningsselskaberne tilsammen bidrager med 50 % af anlægsudgifterne til hård sikring ud for Gl Strandvej 165-167 og 252-256 og med 75 % til strandfodring på strækningen Gl Strandvej 165-268B.

Fordelingen af andelene mellem kommunen og forsyningsselskaberne bliver 89,5 % til kommunen, 5 % til Fredensborg Forsyning, 5 % til HMN Naturgas og 2,5 % til Radius. Resten af udgifterne fordeles mellem de 17 private lodsejere Gl Strandvej 165-268B ud fra længden af deres grunde mod stranden.

Det er administrationens vurdering, at den nye fordeling opfylder kravene i forhold til klagenævnets afgørelse.

Baggrunden og argumenter for den nye bidragsfordeling fremgår af Bilag 5, pkt. 3.

 

Konsekvens af den nye bidragsfordeling

Forslaget til ny bidragsfordeling medfører, at kommunen og forsyningsselskaberne bidrager med en større andel end tidligere besluttet (før var kommunens andel 30 % og forsyningsselskabernes andel 0 %). Endvidere skal udgifterne fordeles mellem færre private (før 53 ejendomme nu 17 ejendomme), se Bilag 4.

For kommunen betyder det, at bidraget til anlægsudgiften til hård kystsikring og strandfodring ændres fra 0,8 mio. kr. til 1,4 mio. kr., og at der skal afsættes 52.500 kr. årligt til drift (75 % af 70.000 kr.).

For de 17 private lodsejere øges den oprindelige anlægsudgift i forbindelse med bidragsfordelingen fra 2014 med mellem 9.000 og 28.500 kr for de grundejere, der ikke skal sikres med hård kystsikring, men kun strandfodring, Bilag 6. De grundejere, der skal bidrage til anlæg af hård kystsikring, får en bidragsstigning på mellem 68.000 og 195.000 kr. hertil kommer omkostninger til evt. etablering af strandhave. De 17 lodsejere skal desuden fordele 25 % af den årlige driftsomkostning på 70.000 kr. svarende til ca. 1.030 kr. hver.

 

Økonomi

Anlæg:

Af det samlede anlægsbudget til kystsikring på 5,895 mio. kr. (inkl. 0,7 mio. kr. til kystsikring, som Byrådet tilførte den 18. juni 2018)  er der disponeret som følger. Der resterer således knap 0,7 mio. kr. til at finansiere kommunens andel af projektet ved Gl Strandvej.

 

Tabel 1.

 

Anlægsbudget

5,895 mio. kr.

Kystsikring udført i 2017

-1,600 mio kr.

Nivå Havn og dige

-0,482 mio. kr.

Planlagt sikring af Strandvejen, syd for Nivå Havn

-3,140 mio. kr.

Total disponeret  

5.222 mio. kr.

Resterende bevilling

0,673 mio kr.

Estimeret kommunalt bidrag

-1,400 mio kr.

Manglende finansiering fra 2019

0,727 mio kr

 

Som nævnt forventes kommunens bidrag at være 1,4 mio. kr. med den nye bidragsfordeling. Der er i dette anlægsoverslag indregnet 25 % usikkerhed.

Der kan således forventes en budgetoverskridelse på 0,727 mio. kr. såfremt den nye bidragsfordeling vedtages og projektet gennemføres.

Det foreslås, at budgetoverskridelsen til projektet afholdes af den afsatte anlægsbevilling til Udvikling af byrum i Humlebæk og at overførslen af budgettet sker ved budgetrevision pr. 30.6.2018.

 

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Beløb er i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

I alt

Udvikling af byrum i Humlebæk

0

-727

0

0

-727

Kystsikring

0

727

0

0

727

Kassepåvirkning i alt

0

0

0

0

0

 

 

Drift:

Der er på NSPV´s budget afsat 100.000 kr. om året til drift og vedligeholdelse af kystsikringsanlæg.

Med anlæggelsen af det nye kystsikringsanlæg, vil det være nødvendigt at forhøje dette driftsbudget med 52.500 kr. om året til at dække kommunens andel til strandfodring og vedligeholdelse.

Det foreslås, at beløbet prioriteres inden politikområde 1 vedr. NSPV´s budget fra 2021 og frem.

 

Næste skridt

Såfremt udvalget godkender den nye bidragsfordeling, vil denne blive sendt i høring blandt de berørte lodsejere og der vil i høringsperioden blive holdt et orienterende møde.

Når høringsperioden er ovre, vil udvalget igen blive forelagt sagen med henblik på endelig beslutning om den nye bidragsfordeling. Herefter skal projektet myndighedsgodkendes ift. kystbeskyttelsesloven.

Projektet forventes at kunne anlægges i 2019/2020.

 

Bevilling

Som beskrevet vil den nye bidragsfordeling medføre et behov for finansiering i 2019 på 0,727 mio. kr. til anlæg som foreslås taget fra anlægsbevilling til Udvikling af byrum i Humlebæk. Såfremt administrationens anbefaling vedr. finansiering fra Byrum i Humlebæk følges, gennemføres de bevillingsmæssige konsekvenser med BR 30.06.2018

En øget årlig driftsudgift på 52.500 kr. i kystbeskyttelsens levetid (30 år) finansieres indenfor driftsbudgettet på politikområde 1.

 

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven § 1a

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Økonomiudvalget såfremt der skal træffes beslutning om bevilling herunder evt. ændret

anvendelse af afsatte anlægsbevillinger.

 

Kommunikation

Forslag til ny bidragsfordeling sendes i høring blandt de berørte parter og der afholdes et orienteringsmøde i høringsperioden.

 

Indstilling

  1. At forslag til ny bidragsfordeling godkendes og sendes i høring blandt de berørte lodsejere og forsyningsselskaber.
  2. At de øgede anlægs- og driftsudgifter finansieres som ovenfor beskrevet og medtages i  budgetrevision 30.6.2018.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Administrationens indstilling godkendt.