Nr.126 - Dige nord for Nivå Havn - Status på økonomi

Sagsnr.: 18/8218

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Beslutning om finansiering af ekstra udgifter til anlæggelse af Diget nord for Nivå Havn.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 19. februar 2018 besluttede Økonomiudvalget at tildele entreprenørfirmaet Arkil entreprisen for anlæggelse af Diget nord for Nivå Havn.

 

Budgettet til arbejdets udførelse er 2.201.000 kr.

Tilbuddet fra Arkil er 1.996.000 kr. + 10 % til uforudsigelige udgifter i alt 2.200.000 kr.

Arkil var væsentligt billigere end det næstdyreste tilbud.

 

Siden kontaktens indgåelse er der opstået to tekniske problemer, der medfører at udgifterne til projektet forventes at overstige budgettet.

 

Udfordringer

1.Anlæggelse af rørene som skal sikre vandgennemstrømningen mellem havnen og søen samt vandkvaliteten i søen. Rørene etableres med en ventil, så der kan lukkes for vandgennemstrømningen i tilfælde af højvande.

2.Nedramning af pæle til plankevæg.

 

Ad.1

Entreprenøren havde i sit tilbud planlagt en midlertidig løsning med et lerdige både mod havnen og søen, så området, hvor rørene skulle lægges, kunne tørlægges. Rørene er samlet af to stykker og en ventil samler rørene. Det er nødvendigt, at rør og ventiler samles i et tørt miljø.

På det første byggemøde blev entreprenøren gjort opmærksom på, at det er en naturbeskyttet sø, at der ikke må åbnes helt op mellem søen og havnen og at der ikke må ske udfældning af ler i søen. Dermed kunne der ikke opnås tilladelse til en midlertidig løsning med et lerdige mod søen. Det fremgår desværre ikke af udbudsmaterialet, at det er en beskyttet sø.

Det var tidskrævende og vanskelig proces at lægge rørene og dette medførte stilstand i arbejdsprocessen. Arbejdes forgår på et smalt dige og det er derfor ikke muligt at tilrettelægge andre arbejder under stilstand. 

Der har været en række forhandlinger omkring afregningen af løsningen med rørgennemføringen, da det ikke fremgår af udbudsmaterialet, at det er en beskyttet sø. Kommunen og entreprenøren er blevet enige om at deles lige om de ekstra udgifter for den endelige løsning, hvilket kommunen kan finansiere indenfor budgettets post til uforudsigelige udgifter.

Ad. 2

Det viser sig at være svært at ramme pælene ned i diget. Der er lavet geotekniske prøveboringer, og resultatet har været en del af udbudsmaterialet. Virkeligheden har vist, at diget indeholder langt mere opfyld og stenmateriale end prøveboringerne har vist, og det betyder, at der er forhindringer når pælene rammes ned i diget. Pælene, der er 25x25 cm, skal nedrammes i ca. 2 meters dybde og med en tolerance på 1,5 cm. Udgifter til dette ekstraarbejde er ikke indregnet i tilbuddet og kan ikke forventes indregnet, da den geotekniske rapport ikke har indikeret problemer i den skala. Indtil videre er der en ekstra udgift på 2.000 kr. pr. pæl. Fortsætter problemerne med nedramningen, så må der forventes en ekstra udgift på ca. 264.000, hvilket ikke kan rummes indenfor budgettet.

I forbindelse med udarbejdelse af projektet var der flere løsninger i spil, og efter ønske fra kommunen udarbejdede Niras flere forslag til en løsning. Dels i forhold til udformning af diget og dels i forhold til udformningen af ventilløsningen i gennemløbsrørene. Det blev aftalt, at Niras skulle honoreres med 50.000 kr. for dette arbejde. Problemerne med gennemførelse af anlægsarbejdet har medført, at Niras fører tæt tilsyn med arbejdet, og der er aftalt en ekstra honorering til dette på yderligere 25.000 kr.
 

Arbejdet forventes afsluttet i juli 2018, hvorefter der vil blive udarbejdet et regnskab for projektet, som vil blive forelagt udvalget.


Økonomisk udfordring

Alt i alt medfører de nævnte forhold, at udgiften til projektet forventes at andrage i alt 2.483.000 kr. Som det fremgår af tabel 1 herunder medfører dette, at der opstår et finansieringsbehov på i alt 282.000 kr.

 

Tabel 1. Finansieringsbehov per 15. juni 2018

Beløb i 1.000 kr.

2018

Tilbud fra Arkil

1.996

Godkendte ekstraarbejder, Arkil

148

Godkendte ekstraarbejder, Niras

75

Forventede ekstraudgifter til nedramning

264

Forventede udgifter i alt

2.483

Afsat budget

2.201

Finansieringsbehov

282


Finansieringsforslag

Administrationen foreslår følgende mulighed for at finansiere den ekstra udgift til diget.

Den fulde finansiering på 282.000 kr. foreslås tages af anlægsbevilling til Ny skydebane. Denne er pt ikke disponeret da der pt. ikke er fundet en egnet ny placering. Der vil herefter være et restbudget til projektet på 218.000 kr. Arbejdet med at finde nye placeringsmuligheder for skydebanen forventes at ville kunne fortsættes inden for det tilbageværende budget. 

 

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Beløb er i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

I alt

Projekt nye skydebaner

-282

0

0

0

-282

Dige nord for Nivå Havn

282

0

0

0

282

Kassepåvirkning i alt

0

0

0

0

0

 

Det foreslås, at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med budgetrevisionen per 30. juni 2018.

 

Finansieringsbehov til diget indgår ikke i sag om kystbeskyttelse, der blev behandlet af Byrådet den 18. juni 2018, disse midler er fuldt disponeret.

 

Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser foreslås gennemført med budgetrevisionen per 30. juni 2018 har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring

 

Kompetence

Byrådet

 

Indstilling

  1. At udvalget tager stilling til finansieringen af merudgiften til diget
  2. At de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetrevisionen per 30. juni 2018

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger, idet udvalget lægger vægt på at der fortsat bakkes op om det videre arbejde for etablering af nyt skydebaneanlæg.