Nr.125 - Etablering af skovbørnehave, Kellerisvej 60, Humlebæk

Sagsnr.: 18/16043

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om etablering af småbørnehave/skovbørnehave på ejendommen Kellerisvej 60 i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ejeren af ejendommen, har søgt om tilladelse til at etablere en privat småbørnehave/skovbørnehave på ejendommen.

Der påtænkes at opføre en 80 m² stor pavillonbygning, tæt på det eksisterende byggeri. Bygningen skal huse op til 14 børn i alderen 1-3 år.

Institutionen drives i dag i Espergærde, hvor man ikke har mulighed for at blive. Man har desuden et ønske om at flytte til landlige omgivelser, hvor der også er mulighed for at lave køkkenhave, holde smådyr, samt tage på ture i skoven og markerne.

Ansøger og institutionen oplyser, at der i dag går børn fra Fredensborg Kommune i institutionen.

 

Om ejendommen

Ejendommen er det tidligere Kelleris Havecenter, der er blevet opkøbt af naboen, der nu er ejer. Ejendommene er matrikulært slået sammen til én ejendom på 49.682 m², ca. 5 ha og beliggende i landzone. Derudover består ejendommen af yderligere 2 matrikler der er beliggende i Helsingør Kommune, der til sammen udgør 21.119 m², ca. 2 ha.

På ejendommen er der i dag opført følgende bygninger:

Et stuehus til landbrugsejendom på i alt 356 m², indeholdende 2 boliger, 6 driftsbygninger samt 1 carport.

Ejendommen har tidligere været benyttet som havecenter.

Den 13. december 2016 er der meddelt landzonetilladelse, til at benytte det tidligere planteskole-ekspeditionslokale til kontor, lager, samt mindre detailsalg af planter og rideudstyr.

Ejendommen har gode tilkørselsforhold, og der er en stor parkeringsplads udfor ejendommen. Ligeledes er der på Hornbækvej 2 busstopsteder i hhv. retning mod øst og Espergærde og mod vest Humlebæk og Hornbæk.

Ejendommen grænser mod øst op til kommunegrænsen til Helsingør, og naboejendommen er en rideskole.

Nærmeste nabo mod vest ligger ca. 160 m væk.

 

Naboorientering

Der er endnu ikke foretaget naboorientering, da udvalgets principielle holdning til sagen ønskes drøftet inden. En endelig beslutning forudsætter naboorientering.

 

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der meddeles en landzonetilladelse for en foreløbig periode på 5 år, og inden udløb af den 5 årige periode evalueres sagen, med evt. henblik på om landzonetilladelsen skal gøres permanent eller ej.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om planlægning

 

Kompetence

Plan, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Hvis udvalget beslutter at være principielt positivt indstillet, til at meddele midlertidig landzonetilladelse for en 5 årig periode, skal ansøgningen udsendes til naboer og Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Fredensborg.

Hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser/bemærkninger, meddeler administrationen landzonetilladelse for en midlertidig periode på 5 år, og den annonceres på kommunens hjemmeside.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At det tilkendegives, at udvalget er positivt sindet at meddele midlertidig landzonetilladelse for en periode af 5 år
  2. At såfremt der kommer væsentlige indsigelser/bemærkninger, forelægges sagen for udvalget til endelig afgørelse.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Administrationens indstillinger godkendt, idet man ønsker at ansøger i videst muligt omfang tager hensyn til kommunens arkitekturpolitik.