Nr.122 - Dispensation til udstykning til fortætning - Gl. Strandvej 60, Humlebæk

Sagsnr.: 17/28895

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt I-II til fortætning jf. Kommuneplan 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Landinspektørkontoret har på vegne af arvingerne til ejendommen, søgt om dispensation fra Byplanvedtægt I-II til udstykning af ejendommen Gl Strandvej 60 Humlebæk i 2 selvstændige grunde.

 

Der søges om dispensation fra Byplanvedtægt I-II, således at ejendommen kan udstykkes i 2 selvstændige grunde på 562 m² pr. stk., eksisterende hus nedrives, og der påtænkes opført 2 nye enfamiliehuse.

Udstykningen kræver dispensation fra byplanvedtægten, der indeholder bestemmelser om mindstegrundstørrelse på 700 m²

 

Ejendommen

Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af Louisiana, og er 1123 m², og bebygget med et enfamiliehus fra 1870, med et bruttoetageareal på 208 m², samt en garage på 25 m².

Bygningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige.

 

Der er i udstykningsforslaget der er fremsendt indtegnet 2 mulige byggefelter. (se bilag 1)

 

Kommuneplan og byplanvedtægt

Ejendommen er i Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde HB04, og er udlagt til åben lav bebyggelse med en max. bebyggelsesprocent på 30.

Ejendommen er endvidere omfattet af retningslinjer for fortætning af udpegede boligområder:

”7.1.5 Der udpeges stationsnære boligområder i Kokkedal, Nivå og Humlebæk til fortætning, jf. retningslinjekort 7.1.A, 7.1.B, 7.1.C.

7.1.6 Mindste grundstørrelsen for enfamiliehuse og tofamilie-/dobbelthuse fastsættes til følgende:

- grundstørrelser for enfamiliehuse må ikke blive mindre end 500 m²

- grundstørrelse for hver boligenhed i et tofamilie-/dobbelthus må ikke blive mindre end 350 m²

Eksisterende grundstørrelser fremgår af retningskortene.”

 

Naboorientering

Sagen har været sendt til høring hos de omkringliggende ejendomme. Der er indkommet 4 bemærkninger (se bilag 2). I bemærkningerne nævnes forhold som præcedens i området, værdiforringelse, trafikforhold og generelle bekymringer ift. bebyggelse af ejendommene.

Der foreligger også svar på bemærkningerne fra landinspektøren (se bilag 3).

Det kan oplyses, at naboejendommen, Gl. Strandvej 58A-B er bebygget med 2 boliger, der dog ikke er udstykket.

 

Sagsbehandling siden den 8. maj 2018

På mødet den 8. maj 2018, blev sagen udsat med henblik på undersøgelse af mulig krav om parkeringsforhold for 2 biler pr. grund

 

Kommuneplan 2017 kapitel 4.1.20 indeholder retningslinjer for parkering

”Der skal ved nybyggerier og udvidelser som minimum anlægges:

  1. 2 p-pladser pr. åben-lav bolig
  2. 1,5 p-plader pr. tæt-lav eller etagebolig.”

 

Landinspektøren har efterfølgende indsendt revideret udstykningsforslag med angivelse af 2 parkeringspladser pr. grund.

 

Ejendommen kan i dag udnyttes til opførelse af én beboelsesejendom til højest 2 familier jf. Byplanvedtægt I-II § 4, og bebygges med 275 m² jf. beregningsreglerne.

Hvis de 2 nye ejendommen bebygges som ansøgt, vil der på hver ejendom kunne opføres 1 bolig på ca. 169 m².

 

Sagsbehandling siden den 29. maj 2018

På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 29. maj 2018 blev spørgsmålet om Byrådets forpligtelse til at virke for kommuneplanens gennemførelse rejst.

Følgende gælder:

Kommunens ret og pligt til at virke for kommuneplanen (§ 12, stk.1)

Efter planlovens § 12, stk. 1, har kommunalbestyrelsen pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Er der tale om projekter, der er lokalplanpligtige, er kravet om overensstemmelse med kommuneplanen ufravigeligt. Ved afgørelser i andre sager, kan der ikke opstilles en ubetinget pligt til at følge kommuneplanen. Pligten efter § 12, stk. 1 vil i forhold til enkeltsagsbehandling primært bestå i en pligt til at inddrage hensynet til kommuneplanen som et væsentligt argument i den konkrete sag. Konkret kan andre argumenter trække i retning af at meddele afslag i strid med kommuneplanen.

 

 

Supplerende oplysninger i forhold til byggemuligheder og parkeringsforhold

Som det fremgår af dagsorden, må der i henhold til gældende byplanvedtægt I-II kun opføres ét beboelseshus indrettet til højest 2 familier.

Opførelse af to selvstændige beboelseshuse, som på nabogrunden, vil være i strid med byplanvedtægten.

Hvis der er tale om ét beboelseshus til 2 familier gælder, at kommunen kan stille krav i byggetilladelsen om antal p-pladser pr. bolig jf. Bygningsreglementet bestemmelser, da Byplanvedtægten ikke indeholder bestemmelser om parkering.

Her vil det være relevant at se på bestemmelserne i Kommuneplanen, der for dobbelthuse angiver, at der skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven (LBK nr. 50 af 19.01.2018)

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Udvalgets beslutning skal meddeles skriftligt til ejer og naboer.

 

Indstilling

Ny indstilling efter beslutningen den 8. maj 2018 i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

  1. At der meddeles dispensation fra Byplanvedtægtens bestemmelser om minimumgrundstørrelser, til udstykning i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for fortætning ved boligområder i Humlebæk, samt stilles vilkår om at der etableres 2 parkeringspladser pr. grund.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-05-2018

Sagen udsættes med henblik undersøgelse af mulige krav om parkeringsforhold for 2 biler pr. grund.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sagen udsættes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Et flertal i udvalget godkender administrationens indstillinger. Muligheden for hvorvidt parkeringspladser kan etableres ved siden af hinanden undersøges. C undlader at stemme.