Nr.121 - Endelig vedtagelse af lokalplan H111 for boliger ved Teglgårdsvej

Sagsnr.: 16/3967

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan H111 for boliger ved Teglgårdsvej

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i oktober 2015 at undersøge mulighederne for at sælge ejendommen beliggende på Teglgårdsvej 155 i Humlebæk. Ejendommen havde på dette tidspunkt ligget ubenyttet hen i flere år. I 2016 blev de planmæssige rammer for udbud og salg af ejendommen Teglgårdsvej 155 i Humlebæk besluttet. I 2017 blev ejendommen solgt til rækkehusformål. Intentionen med lokalplanen er at muliggøre en rækkehusbebyggelse, som fremstår i respekt for det omkringliggende boligområde og i overensstemmelse med de vedtagne planmæssige rammer for ejendommen.

 

B-lokalplan, proces og dialog

Lokalplanen er kategoriseret som en B lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen. Dette betyder at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring. Den offentlige høring har en varighed på 4 uger. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har endvidere kompetence til at vedtage lokalplanen endeligt.

 

Offentlig høring af lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 22. marts 2018 til den 26. april 2018. I høringsperioden indkom 2 høringssvar, som er vedlagt som bilag til sagen.

 

  1. Jette Iris Jensen og Lars Henriksen, Teglgårdsvej 153:

 

a)     Der stilles spørgsmål ved at der ikke er udarbejdet en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget idet der tidligere har været tankstation på ejendommen.

b)     Når der i lokalplanen gives mulighed for at den nye rækkehusbebyggelse må opføres i én etage med udnyttet tagetage hvor høj må bebyggelsen være?

Administrationens bemærkninger:

a)     Da ejendommen tidligere har været anvendt til tankstation er grunden blevet undersøgt af oliebranchens miljøpulje. På baggrund af de undersøgelser blev ejendommen den 24. juli 2009 udtaget af V1 kortlægningen (registrering af mulig forurening). Ejendommen er således ikke kortlagt som forurenet.

b)     Det fremgår af lokalplanens § 7 stk. 4 at bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

 

 

  1. Cyklistforbundet ved Allan Høier:

 

a)     Cyklistforbundet foreslår at der laves stiforbindelse ud til den allerede eksisterende sti øst for den kommende bebyggelse

 

Administrationens bemærkninger:

a)     Administrationen finder at Cyklistforbundet forslag om en stiforbindelse fra rækkehusområdet til den offentlige sti er en god løsning som gør det nemmere at komme rundt på stierne og forbedre trafiksikkerheden. Administrationen foreslår derfor at lokalplanens § 5 om veje, stier og parkering tilføjes et nyt punkt 5.4 med følgende formulering – ”Der skal etableres en stiforbindelse fra rækkehusområdet til den offentlige sti beliggende øst for området”.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Plan, Miljø og Klimaudvalget

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan H111 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside. Herudover vil personer, virksomheder og institutioner som har indsendt høringssvar modtage en meddelelse om at lokalplanen er endeligt vedtaget.

Indstilling

  1. At Lokalplan H111 for et rækkehusområde ved Teglgårdsvej 155 vedtages endelig med følgende ændring. § 5 tilføjes nyt pkt. 4 – ”Der skal etableres en stiforbindelse fra rækkehusområdet til den offentlige sti beliggende øst for området”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Godkender administrationens indstillinger med tilføjelse af, at adressen fremadrettet skal være Gl. Torpenvej 2 og at bestemmelserne vedr. støjvold præciseres, således at det fremgår at denne skal etableres ud mod stamvejen.