Nr.120 - Bygningsvedligeholdelse, status på budget

Sagsnr.: 18/16221

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om økonomisk status på budget til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger tages til efterretning.

Drøftelse og beslutning om udskydelse/reducering af planlagte opgaver på de kommunale bygninger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Budget til vedligeholdelse:

På politikområde 4 er der bevilliget 21 mio. kr. til den ordinære drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.  Af de 21 mio. kr. anvendes ca. 10 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse – de resterende 11 mio. kr. anvendes således:

Lovpligtige serviceeftersyn på f.eks. ventilationsanlæg, elevatorer mv (3,5 mio. kr.)

Akutpulje til uforudsete hændelser f.eks. vandskader, skimmelforekomster mv. (7,5 mio. kr.)

 

I tråd med Byrådets beslutning om en målrettet indsats for at genoprette vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, er der i budgetforliget 2018-2021 afsat 2,6 mio. kr. Herudover kommer, at Byrådet d. 29. september 2014 besluttede varigt, at flytte 10 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til drift, men med en fortsat anvendelse af budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af de kommunale bygninger.

Der er fra 2017 endvidere overført 6,3 mio. kr. fra ekstraordinær vedligeholdelse til 2018 vedrørende projekter, som pågår.

 

Ovenstående betyder, at der i 2018 er budgetteret således til vedligeholdelse af de kommunale

bygninger:

 

Planlagt vedligeholdelse10   mio. kr.

Lovpligtige serviceeftersyn 3,5 mio. kr.

Akutpulje 7,5 mio. kr.

Ekstraordinær vedligeholdelse 12,6 mio. kr.

Overførte midler fra 2017 til 2018     6,3 mio. kr.

I alt39,9 mio. kr.

 

Status på budget:

Medio juni 2018 kan der konstateres et uforholdsmæssigt stort forbrug på akutpuljen, som vil bevirke, at flere planlagte arbejder på de kommunale bygninger må udskydes.

På nuværende tidspunkt er der disponeret og posteret for 9,7 mio. kr. på akutpuljen, hvilket betyder, at der allerede nu er at overforbrug på 2,2 mio. kr. Normalt ville der være forbrugt ca. 50 % af budgettet.

Årsagen hertil skyldes ekstraordinære mange vand og frost skader på vores bygninger i forbindelse med et vådt efterår efterfulgt af stærk frost i vinter. Hertil kommer, at det har været nødvendigt med udbedring af skimmel på flere bygninger.

Alene skader med brud på skjulte rør på Endrup skole og efterfølgende udbedring af skimmel beløber sig til 1,7 mio. kr. Hertil er vand og frostskader skader på Farvergården, Alexandre House og Øresundshjemmet som beløber sig til ca. 2,5 mio. kr.

Samlet oversigt over akutskader:

Bygning

Skade

Anslået budget behov

Rådhuset

fugtskadet vægge i køkken

                       200.000

Endrup skole

Brud på skjulte rør, skimmel

                    1.700.000

Humlebæk skole Ind

Opstigende grundfugt, skimmel

                       800.000

Øresundshjemmet

Frost skade på rør

                       530.000

Farvergården

Frost skade på rør

                    1.000.000

Alexandre House

Frost skade på rør

                    1.000.000

Dronning Louises Børnehus

Skimmel under gulv

                       320.000

Regnbuen

Brud på skjulte rør

                       270.000

Øvrige bygninger*

Diverse akutarbejder

                    3.900.000

ialt

 

                   9.720.000

 

*Beløb dækker over akutskader på 117 matrikler (348 bygninger) og er skader som eksempelvis stoppede afløb og toiletter, ødelagte døre, fejlretning af tekniske problemer, ødelagte låse, defekte radiatorer, udbedring efter mus/rotter, defekt lys, defekte hårde hvidevarer mfl.

Ingen af ovenstående skader/følge skader dækkes af vores nuværende forsikring.

 

For at overholde årets samlede afsatte bevilling til drift og vedligeholdelse anbefales det, at udskyde/reducere nedenstående udvalgte større planlagte og ekstraordinære vedligeholdelses opgaver:

  • Rådhuset, Etape 2 med udskiftning af vinduer. Afsat rest budget: 690.000 kr.
  • Kokkedal skole øst, udskiftning af rækværk, delvis gennemførelse700.000 kr.
  • Hammersvej, udskiftning af vandrør150.000 kr.
  • Strandlyst, maling af facader, vinduer og døre230.000 kr.
  • Sletten Lege- Fritidsakademi – Rep. af tagafvanding600.000 kr.
  • Ventilationsanlæg Egelunden700.000 kr.
  • Mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver440.000 kr.

Ved udvælgelse af opgaver er risikoen for evt. konsekvenser nøje vurderet og fundet acceptable. Opgaverne udskydes/reduceres herudover kun i den udstrækning det findes nødvendigt for at kunne overholde 2018 budgettet til vedligeholdelse. Hvis der opstår yderligere større akutte opgaver, kan det ikke udelukkes, at det kan være nødvendigt at udskyde flere mindre planlagte opgaver for at overholde budgettet.

Udvalget vil blive orienteret om resultatet ifm. den årlige statussag, der fremlægges i januar/februar 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orientering om økonomisk status på budget til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger tages til efterretning.
  2. At anbefaling om udskydelse/reducering af ovenstående planlagte vedligeholdelses opgaver på de kommunale bygninger godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Godkender administrationens indstillinger, dog således at arbejderne på Sletten Lege- Fritidsakademi gennemføres i år. Såfremt flere anlægsarbejder fra listen kan gennemføres i 2018 prioriteres som det næste arbejderne på Kokkedal Skole

Udvalget bemærker at der ved de kommende budgetforhandlinger bør arbejdes for en forhøjelse af bevillingerne til vedligeholdelse, jf. de fremlagte tilstandsanalyser.