Nr.80 - Sager på vej per 10. april 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 8.Maj

Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for vandløb

Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å

Vejnavn Gammel Torpenvej, fornyet behandling efter partshøring

Orientering om Bygningsreglement 2018

 

 29. maj

Endelig vedtagelse af lokalplan F117 for Fredensborg bymidte

 

Senere

Placering af nyt skydecenter

Støj fra motorvej

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.