Nr.79 - Orientering per 10. april 2018

Sagsnr.: 17/8120

 

Sagsfremstilling og økonomi

Parkering ved Louisiana

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede den 16. august 2018 en sag om strategi for parkeringsløsning ved Louisiana. Administrationen kan i forlængelse heraf oplyse at Louisiana har mulighed for at anlægge ca. 15 ekstra parkeringspladser i skovtrekanten ud mod Humlebæk Strandvej – og er indstillet herpå, at yderligere anlæg af parkeringspladser i området kræver tilladelse fra staten, og at administrationen har modtaget en opdateret parkeringsanalyse, som danner udgangspunkt for en fornyet drøftelse med Staten.

 

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens brev til samtlige borgmestre

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har i brev af 19. marts 2018 opfordret kommunerne til indmelde, hvis de oplever problemer med sandophobning, som er vanskelige at håndtere.

Administrationen har følgende bemærkninger: Sandophobning i kommunens vandløb fjernes i overensstemmelse med vandløbsregulativerne. Dette kontrolleres løbende både visuelt og ved opmålinger. Der har i den seneste tid været meldinger fra borgere og vandløbslavet om sandaflejringer ved Nivåens udløb til Øresund og i selve bugten, som angiveligt skulle medføre opstuvning af vand i hele vandløbssystemet. Administrationen har undersøgt sagen grundigt og bl.a. besigtiget udløbet sammen med vandløbslavet. Konklusionen er, at der ikke har kunnet konstateres sandaflejringer over regulativmæssig bund ved udløbet, og at vandløbet indtil udløbet er oprenset efter gældende regulativ. Efter udløbet må kommunen ikke foretage fjernelse af sand, da det ligger uden for regulativet og i havområde. Administrationen har ved besigtigelser ikke kunnet konstatere sandbanker uden for Nivåens udløb, der stikker op over overfladen. Administrationen og eksterne konsulenter har i øvrigt vurderet, at eventuelle sandbanker i havområdet ikke har betydning for vandopstuvning i Nivåen. Det er alene vandstanden i Øresund, der har betydning for en sådan opstuvning.

På ovenstående baggrund ser administrationen ikke, at der er grundlag for at indmelde til ministeren, at kommunen har problemer med sandaflejringer, der er vanskelige at håndtere.

 

Dialogmøde med Grønt Råd

Afholdes den 18. september for medlemmer af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Status på servicemålsaftale og sagsbehandlingstider

Regeringen og KL har i december 2015 indgået aftale om fælles servicemål. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser. Vækst, lokale arbejdspladser og et Danmark i balance var i højsædet, da KL og regeringen i december 2015 indgik en aftale om servicemål for kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling. Kommunernes service og sagsbehandlingstid er væsentlig for, at virksomhederne og landbruget kan skabe vækst og arbejdspladser. Det blev derfor aftalt, at kommunerne skulle reducere sagsbehandlingstiden for byggetilladelser, miljø- og husdyrgodkendelser med en tredjedel, og at sagsbehandlingen ikke må overstige et nærmere bestemt antal dage.

Aftalen er blevet evalueret af Rambøll, og resultaterne er positive. Det konkluderes også, at kommunerne i et landsgennemsnit overholder servicemålene for byggetilladelserne, og i 80 pct. af de enkelte sager. I forhold til sagsbehandlingstiden for byggetilladelser konkluderer Rambølls, at især tre forhold forlænger sagsbehandlingstiden. Det drejer sig om sager, der skal i høring, sager der også skal sagsbehandles i staten eller regionerne, samt sager, der kræver krydstjek af, om der skal gives tilladelse efter anden lovgivning, inden den ansøgte sag kan afgøres.

KL har fremlagt servicemålsstatistik for 2. halvår 2017. Den vedlægges tillige med oversigt over servicemålsstatistik for Fredensborg Kommune for 2. halvår 2017.

For Fredensborg Kommune viser den at sagsbehandlingstiden er stigende på udvalgte sager. F.eks. er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til enfamilieshuse på 50 dage, hvor servicemålet er 40 dage. 41 % af sagerne er afgjort indenfor servicemålet. Byggeansøgninger til Industri- og lagerbygninger har et servicemål på 50 dage, hvor kommunen har et gennemsnit på 69 dage. Her bliver 71 % af sagerne afgjort indenfor servicemålet på de 50 dage. Der er også positive tal: Der bruges i gennemsnit 42 dage på ansøgninger til etagebyggeri og erhverv, hvor servicemålet er 55 dage. I denne kategori er 88 % afgjort indenfor servicemålet.

De stigende sagsbehandlingstider skyldes i vid udstrækning en ekstraordinær stor tilgang af sager i løbet af 2017, hvilket medfører, at der nu går længere tid i nogle byggesager, før sagsbehandlingen af nye sager er afsluttet. Endvidere oplever administrationen et stigende antal klagesager og sager om aktindsigt. Dertil kommer at ny planlov og nyt bygningsreglement fordrer ressourcer til at implementere de nye regler og at administrationen grundet medarbejderes jobskifte har haft/har vacancer, og at det i disse år er vanskeligt at rekruttere trænede byggesagsbehandlere.

Ventetiden er selvfølgelig beklagelig, men administrationen er opmærksom på situationen og er opmærksomme på at balancere hensynet til at få færdiggjort igangværende sager og komme i gang med nye sager. Trods længere ventetider på afgørelser om byggetilladelser har administrationen fastholdt tilbuddet til borgere og virksomheder om at booke en byggesagsbehandler til forhåndsdialog om deres byggeønsker og -planer. Tilbuddet er populært hos borgerne og bruges flittigt.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.