Nr.77 - Orientering, terrænregulering, Bøgevej 4

Sagsnr.: 17/7314

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om, at kommunen må opgive at gennemføre et påbud om ændring af terrænreguleringer.

Sagsfremstilling og økonomi

Ejerne af Bøgevej 4 har i 2014 opført et nyt enfamiliehus på en ny udstykning i Sørup. Efter huset blev opført udførte ejerne terrænreguleringer på store dele af grunden. Naboer på 3 sider af grunden klagede til kommunen over ændringerne, som de mente var til ulempe for dem.

 

Kommunen meddelte den 08-02-2017 ejerne af Bøgevej 4 et påbud om ændring af de foretagne reguleringer af grundens naturlige terræn, samt et påbud om fysisk lovliggørelse af hævede opholdsarealer (terrasser). Plan-, Miljø- og Klimaudvalget traf beslutning i sagen på mødet den 07-02-2017. Forud for påbuddet havde kommunen allerede i 2015 meddelt et tilsvarende påbud, efter at udvalget havde behandlet sagen.

 

Ejerne påklagede begge afgørelser (2015 og 2017), og Statsforvaltningen hjemviste i begge tilfælde sagen til kommunen til fornyet behandling. I begge sager var Statsforvaltningen af den opfattelse, at kommunen ikke havde varslet ejerne tilstrækkeligt. I anden omgang var Statsforvaltningen endvidere af den opfattelse, at kommunen ikke havde forsynet afgørelsen med en begrundelse der levede op til forvaltningslovens krav, og at kommunen ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om der skulle ske retlig eller fysisk lovliggørelse.

 

Sagens forløb

Sagen om terrænregulering begyndte i efteråret 2014, hvor en nabo kontaktede kommunen med bekymringer om aktiviteterne på Bøgevej 4. Administrationen var i dialog med parterne, og efterhånden blev kredsen af utilfredse naboer udvidet.

 

I november 2014 gennemførte administrationen en besigtigelse, og sagens parter blev hørt om sagen. Dialogen med naboerne fortsatte frem til et møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i januar 2015, hvor sagen dog blev udsat. Herefter havde administrationen yderligere dialog med parterne frem til et møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-06-2015 hvor udvalget besluttede at meddele ovennævnte påbud. Administrationen har gennemført partshøring, varsling, ny besigtigelse, møder med parterne, der har været meddelt aktindsigt og alle sagens dokumenter har været tilgængelige for alle parter.

 

Administrationen har indhentet en lang række oplysninger om forholdene på grunden før og efter terrænreguleringerne. Begge parter har inddraget landinspektører i sagen, som har indsendt sine vurderinger af sagen, baseret på de landinspektøroplysninger, som har været mulige at finde frem.

 

I forlængelse af Statsforvaltningens første afgørelse gennemførte administrationen en ny partshøring og varsling. Sagens parter indsendte bemærkninger, blandt andet at der ikke var nyt til sagen.

 

I forlængelse af Statsforvaltningens anden afgørelse har administrationen forsøgt at etablere en dialog med Statsforvaltningen om sagen. Statsforvaltningen har afvist at mødes med kommunen, men har afgivet et skriftligt svar på kommunens spørgsmål til afgørelsen.

 

Problemstilling

Statsforvaltningen når tilsyneladende frem til, at kommunens partshøring, varsel og begrundelse ikke har været fyldestgørende, eftersom kommunen ikke præcist har angivet det niveau der var på stedet inden terrænreguleringerne blev udført.

 

Administrationen har overfor Statsforvaltningen påpeget, at det efter kommunens opfattelse i langt de fleste tilfælde vil være umuligt at finde konkrete faktiske oplysninger om grundens naturlige terræn inden terrænreguleringer, og at man i disse tilfælde må foretage en faglig vurdering af, hvad der er grundens naturlige terræn baseret på opmålinger og andet grundlag. I sagen på Bøgevej har kommunen haft landinspektøropmålinger af enkelte punkter på grunden, men det har ikke været muligt for kommunen at angive præcise koter på hele grunden. Men dette er ifølge Statsforvaltningen ikke tilstrækkeligt.

 

Det videre forløb

Administrationen vurderer på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse, særligt vedr. kravene til dokumentation for grundens naturlige terrænforhold, at kommunen ikke vil kunne gennemføre et nyt påbud om ændring af terrænforholdene på grunden og har derfor besluttet at henlægge sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byggelovens § 13 og bygningsreglementet BR15.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Referat fra udvalgets møde sendes til sagens parter.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Orientering tages til efterretning.