Nr.72 - Genbehandling af landzonesag, Modelflyvning og klubskur i Langstrup Mose

Sagsnr.: 15/34588

 

Beslutningstema

Stillingtagen til landzonetilladelse til fortsat modelflyvning i Langstrup Mose og til spørgsmålet om lovliggørelse af to bygninger ved modelflyvepladsen på baggrund af Planklagenævnets hjemvisning af kommunens landzonetilladelse fra 2016 til fornyet behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Planklagenævnet har i afgørelse af 17. oktober 2017 ophævet Fredensborg Kommunes landzonetilladelse af 11. marts 2016 til modelflyvning og lovliggørelse af to bygninger i Langstrup Mose og hjemvist sagen til fornyet behandling. Planklagenævnet finder, at landzonetilladelsens vilkår om at tilladelsen bortfalder, hvis området skal anvendes til transportkorridorforhold eller naturgenopretningsprojekt er for upræcist og derfor ikke kan opretholdes. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1.

 

Det ansøgte

Nordsjællands Fjernstyringsklub (NFK) søgte den 27. oktober 2015 om landzonetilladelse til fortsat at modelflyvning i Langstrup Mose på arealernematr. nr. 3e, 11h og 12g, Langstrup by, Asminderød, samt til bibeholdelse af eksisterende klubhus og maskinskur. Klubhuset er på 25 m2 og maskinhuset er 16 m2. De er begge placeret på matr. nr. 3e. Maskinskuret anvendes til opbevaring af materiel, og klubhuset danner rammer om klubbens sociale liv og aktiviteter. Der søges om permanent landzonetilladelse. Den 28. februar 2018 har klubben fremsendt tillæg til ansøgningen fra 2015 med præcisering af det anvendte luftrum til flyvning med modelfly samt placering af pilotstandpladserne.

NFK har i brev af 8. februar 2018, med henvisning til Planklagenævnets afgørelse af 17. oktober 2017, overfor kommunen gjort gældende, at landzonemyndigheden (Frederiksborg Amt og efterfølgende Fredensborg Kommune) ved passivitet har fortabt retten til at kræve eksisterende maskinhus og klubhus fjernet. Klubben anfører, at det findes mest hensigtsmæssigt, at der i stedet for en ”passivitets-accept”, sker en lovliggørelse ved tildeling af landzonetilladelse til bygningerne.

NFK’s ansøgning fra oktober 2015 + tillægsbrev samt brev fra februar 2018 er vedlagt (se bilag 2 og 3).

 

Sagens forhistorie

Flyvning med modelfly i Langstrup Mose har været behandlet flere gange tidligere. Det var oprindelig Frederiksborg Amt som første gang i 1992 og igen i 1998 gav landzonetilladelse til modelflyvning i mosen. Tilladelsen i 1998 blev givet på vilkår om, at der ikke måtte opføres nogen form for bygninger og at eventuelt opstillede skurvogne eller lignende skulle fjernes. Efterfølgende har kommunen i perioden 1998 til 2010 givet 5 tidsbegrænsede landzonetilladelser, hvor amtets vilkår blev opretholdt.

For nærmere belysning af det hidtidige sagsforløb kan henvises til dagsorden for Plan- Miljø- og klimaudvalgets behandling af sagen den 2. marts 2016 eller til Planklagenævnets afgørelse af 17. oktober 2017. Sidstnævnte er vedlagt som bilag 1.

 

Aktuel sag

NFK søgte den 27. oktober 2015 om landzonetilladelse til fortsat at flyve med modelfly i Langstrup Mose samt til bibeholdelse af eksisterende klubhus og maskinskur. Fredensborg Kommune meddelte den 11. marts 2016 landzonetilladelse til modelflyvning og lovliggørelse af de to eksisterende bygninger. Tilladelsen var uden tidsbegrænsning men med vilkår om, at den bortfaldt, hvis arealet skulle anvendes til transportkorridorformål eller i tilfælde af beslutning om gennemførsel af naturgenopretningsprojekt i mosen. Tilladelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening den 7. april 2016 og Planklagenavnet har den 17. oktober 2017 truffet afgørelse og hjemviste sagen til Fredensborg Kommune til fornyet behandling. Af Planklagenævnets afgørelse fremgår det, at nævnet finder, at landzonetilladelsens vilkår om, at tilladelsen bortfalder, hvis området skal anvendes til transportkorridorforhold eller naturgenopretningsprojekt er for upræcist og derfor ikke kan opretholdes.

Ved kommunens genbehandling af sagen fremgår det af Planklagenævnet bemærkninger, at følgende skal indgå:

  • Hvorvidt der foreligger passivitet fra landzonemyndighedens side, som evt. vil kunne medføre, at retten til at kræve klubhus og maskinskur lovliggjort er bortfaldet.
  • Kommunen kan ikke lægge vægt på, at bygningerne har været der længe (ca. 30 år). Dette forhold har højst betydning for, om der foreligger sådan passivitet, at kommunen ikke længere har ret til at kræve lovliggørelse.
  • Om der eventuelt skal fastsættes en ny tidsbegrænsning, eller om det er muligt at fastsætte et vilkår om ophør, som opfylder kravene til klarhed og bestemthed.

NFK har i brev af 8. februar 2018 meddelt kommunen, at klubben er af den opfattelse, at der fra såvel det tidligere Frederiksborg Amts side og efterfølgende fra Fredensborg Kommune har været tale om passivitet i forhold til lovliggørelse af eksisterende maskinskur og klubhus, idet hverken amt eller kommune aktivt har gjort tiltag til at få bygningerne fjernet. NFK mener således, at klubben med rette har kunnet forvente, at bygningerne var lovlige.

 

Området

Langstrup Mose er i Kommuneplan 2017 udlagt som lavbundsareal og potentielt naturgenopretningsområde. Mosen er ligeledes udlagt som beskyttelsesområde for landskabsværdier og naturværdier. Endvidere er Langstrup Mose udlagt som forbudszone for friluftsanlæg samt støjende friluftsanlæg. Eksisterende støjende friluftsanlæg kan ikke udvides i forbudszonen. Modelflyvepladsen er desuden beliggende inden for fingerplanens transportkorridor (statslig arealreservation til infrastruktur).

 

Om modelflyvepladsen

Arealet hører til Langstrupvej 45, som ligger nord for Langstrup Landsby. Nordsjællands Fjernstyringsklub har siden 1986 været til stede på arealet og har i dag ca. 150 medlemmer. Der flyves med motorfly, svævefly og helikoptere. Der flyves med maksimalt 3 modelfly med brandstofmotor ad gangen. Flyene skal holde sig indenfor 300 m fra pladsens centrum. Der flyves primært i retningen nord-syd i et areal på ca. 100 meter øst-vest og 200 meter nord-syd med udgangspunkt i pilotfeltet (luftrum med pilotfelt fremgår af bilag 2). Der flyves med motorfly og helikopter 5 dage om ugen og svævefly syv alle ugens dage inden for bestemte tidsrum.

 

Naboorientering

Der har været foretaget naboorientering af borgere i området ligesom Danmarks Naturfredningsforening (DN Fredensborg) og Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland (DOFN) er blevet hørt. Der er indkommet høringssvar fra DN Fredensborg og fra 1 borger (se bilag 4 og 5).

DN Fredensborg er ikke enige i at der foreligger passivitet fra landzonemyndighedens side og at ansøger skulle have god grund til at tro, at kravet fra Frederiksborg Amt fra 1998 om, at eventuelle bygninger skulle fjernes, var bortfaldet.

Borgeren fremfører ønske om, at der kun må flyves inden for modelflyvepladsens areal og i en maks. højde på 50 meter samt, at støjmålinger af modelflyene valideres årligt af anerkendt institut.

 

Administrationens bemærkninger

Om modelflyvning

Den hidtil gældende landzonetilladelse til modelflyvning i Langstrup mose udløb den 8. maj 2016. Fortsat flyvning med modelfly i Langstrup Mose forudsætter derfor meddelelse af ny landzonetilladelse jævnfør planlovens § 35, stk. 1.

Det er administrationens opfattelse, at fortsat flyvning med modelfly i Langstrup Mose er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fredensborg Kommuneplan 2017 og de hensyn, som kommunen skal varetage i forhold til planlovens landzonebestemmelser, herunder hensyn til naboer, natur- og landskabsinteresser. I vurderingen lægger administrationen bl.a. Orbicons rapport ”Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009” til grund. Rapporten konkluderer bl.a. at materiale og observationer fra området ikke tyder på, at fugleliv generelt har gennemgået væsentlige ændringer på grund af forstyrrelser (herunder fra støj) i perioden, hvor NFK har været aktive i området.

Modelflyvepladser er ikke omfattet af reglerne for miljøgodkendelse med støjvilkår. Men støjen vil efterfølgende kunne reguleres ved påbud, hvor der skal tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Ud fra ansøgningen er det administrationens vurdering, at de vejledende støjkrav vil blive overholdt. Administrationen er ikke bekendt med klager over støj fra modelflyvepladsen.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der meddeles landzonetilladelse til fortsat modelflyvning som ansøgt af NFK i brev af 27. oktober 2015 og i tillæg af 28. februar 2018. Det anbefales, at tilladelsen gives uden tidsbegrænsning, men på følgende vilkår:

a)     at Fredensborg Kommune kan træffe afgørelse om, at tilladelsen bortfalder med et varsel på 6 måneder i tilfælde af, at staten træffer afgørelse om konkrete infrastrukturprojekter som led i etablering af transportkorridoren,

b)     at Fredensborg Kommune kan træffe afgørelse om, at tilladelsen bortfalder med et varsel på 6 måneder i tilfælde af, Fredensborg Kommune træffer afgørelse om igangsætning af naturgenopretningsprojekt i Langstrup Mose, som enten direkte omfatter eller på anden måde relaterer sig til arealet med modelflyvepladsen.

Om bygningerne

På baggrund af Planklagenævnets bemærkninger i afgørelse af 17. oktober 2017 og NFK’s brev af 8. februar 2018 er administrationens blevet opmærksom på spørgsmålet om retsfortabende passivitet i forhold til at kræve lovliggørelse af klubbens maskinskur og klubhus.

Af Natur- og Miljøklagenævnets praksis fremgår det, at ved bedømmelse af, om kommunens ret til lovliggørelse må anses for bortfaldet ved passivitet, må der – foruden den forløbne tid – lægges vægt på, om borgeren har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke vil blive gjort gældende, og om det kan bebrejdes kommunen, at kravet ikke er blevet rejst/håndhævet på et tidligere tidspunkt.

Det er administrationens vurdering, at det forhold, at først Fredensborg Amt og siden kommunen ikke aktivt har fulgt op på de i perioden fra 1998 til 2010 meddelte landzonetilladelser med vilkår om, at der ikke måtte opføres bygninger og at eventuelle eksisterende bygninger skulle fjernes medfører, at kommunen ikke længere har ret til at kræve eksisterende klubhus og maskinhus fysisk eller retsligt lovliggjort ved krav om fjernelse eller ved meddelelse af lovliggørende landzonetilladelse.

Det ændrer ikke herved, at forholdene/omstændighederne omkring sagen kan have været uklare i forbindelse med, at kommunen overtog landzonekompetencen fra amtet i 2002 eller i forbindelsen med kommunesammenlægningen i 2007.

Som konsekvens af ovenstående vurderer administrationen, at kommunen ikke har andre muligheder, end at lovliggøre bygningerne ved at tage forholdet til efterretning.

Administrationen var i forbindelse med sagsbehandlingen forud for den meddelte landzonetilladelse fra marts 2016 ikke opmærksom på spørgsmålet om retsfortabende passivitet, hvorfor spørgsmålet ikke indgik i overvejelserne dengang.

Det kan tilføjes, at NFK er indforstået med at det påhviler klubben, at fjerne eksisterende klubhus og maskinskur i tilfælde af at landzonetilladelsen bortfalder ved ibrugtagning af transportkorridoren til infrastrukturprojekter eller ved naturgenopretningsprojekter. Der foreligger deklaration herom.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

 

Retsgrundlag

Planloven § 35, stk. 1

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Kommunikation

En afgørelse om meddelelse af landzonetilladelse vil i henhold til planloven blive annonceret på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At der meddeles landzonetilladelse til fortsat flyvning med modelfly som ansøgt. At tilladelsen ikke gøres tidsbegrænset, men gives på følgende vilkår om:
    1. at Fredensborg Kommune kan træffe afgørelse om, at tilladelsen kan bortfalder med et varsel på 6 måneder i tilfælde af, at staten træffer afgørelse om konkrete infrastrukturprojekter som led i etablering af transportkorridoren,
    2. at Fredensborg Kommune kan træffe afgørelse om, at tilladelsen kan bortfalder med et varsel på 6 måneder i tilfælde af, Fredensborg Kommune træffer afgørelse om igangsætning af naturgenopretningsprojekt i Langstrup Mose, som enten direkte omfatter eller på anden måde relaterer sig til arealet med modelflyvepladsen.
  2. At kommunen meddeler NFK, at kommunen tager til efterretning, at eksisterende klubhus og maskinskur er at betragte som lovligt forhold, i det der henvises til retsfortabende passivitet fra landzonemyndighedens side til at kræve forholdet fysisk eller retsligt lovliggjort.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Et flertal godkender administrations indstillingspunkter 1. og 2.

For stemmer 7: A, V, C og O

Imod stemmer 2: F og B