Nr.70 - Forslag til lokalplan F120 for erhvervsområde i Fredensborg

Sagsnr.: 18/3542

 

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag til lokalplan F120 og kommuneplantillæg nr. 2 for særligt pladskrævende ved Præstemosevej, Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan–, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 6. marts 2018 principperne for et lokalplanforslag for særligt pladskrævende varer, kontor og serviceerhverv ved Præstemosevej i Fredensborg samt kommuneplantillæg nr. 2.

 

Lokalplanområdet og eksisterende forhold

Planområdet omfatter et areal på omkring 7.700 m2 ved Kongevejen i Fredensborg. Området ligger i byzone. Mod øst afgrænses området af Kongevejen med bagvedliggende bolig- og erhvervsområde. Mod syd, nord og vest afgrænses området af et eksisterende udbygget erhvervsområde. Området har tidligere været anvendt af Sika Danmark A/S, men er i dag ubenyttet, da den nuværende ejer ikke selv har behov for at udnytte pladsen.

 

Lokalplanforslaget

Kommunen besluttede i 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan F116 for et detail- og erhvervsområde ved Præstemosevej i Fredensborg, med henblik på at skabe et planmæssigt grundlag for at etablere butikker med særlig pladskrævende varegrupper op til 1300 m2, samt kontor og serviceerhverv op til 1500 m², med tilhørende varegård og P-arealer. Der viste sig efterfølgende et behov for yderligere kvadratmeter til særlig pladskrævende varer, hvilket foranledigede revisionen af lokalplan F116. Lokalplan F120 fastholder de overordnede principper i lokalplan F116, men hæver rammen for særlig pladskrævende varer fra 1.300 m2 til 2.400 m2. Herudover udvider lokalplan F120 byggefeltet med 240 m2 mod vest, hvor indenfor der planlægges uopvarmet lager og salgsareal.

 

Kommuneplan 2017 og tillæg nr. 2

Retningslinje 1.3.14

For området ved Præstemosevej er det nuværende samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål for særligt pladskrævende varer 1.300 m². Med kommuneplantillæg nr. 2 vil rammen for Præstemosevej i Fredensborg blive hævet til 2.400 m2.

 

Retningslinje 1.3.18

For området ved Præstemosevej er det nuværende maksimale bruttoetageareal pr. butik i områder til særligt pladskrævende varer 1.300 m². Med kommuneplantillæg nr. 2 vil den maksimale butiksstørrelse for Præstemosevej i Fredensborg blive hævet til 2.400 m2.

 

A,B,C lokalplaner

Lokalplanen er kategoriseret som en B lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen. Dette betyder at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget sendes i offentlig høring. Den offentlige høring har en varighed på 4 uger. Det betyder herudover, at administrationen har kompetence til at vedtage den endelige lokalplan, hvis der ikke indkommer kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen til beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kategoriseringen som B-lokalplan skyldes, at der i forbindelse med den offentlige høring af lokalplan F116 fremkom indsigelser primært vedrørende støj og trafik, og at den ønskede ændring nødvendiggør et kommuneplantillæg.

Administrationen vurderer ikke, at kommuneplantillægget kræver forudgående offentlig høring, da der er tale om en mindre justering af eksisterende forhold.

 

Miljøscreening

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. I forbindelse med screeningen har kommunen særligt haft fokus på støj og jordforurening i planområdet:

De nye aktiviteter i planområdet vil generere noget støj, og tæt ved området findes boliger. Der er derfor udarbejdet en støjredegørelse som sikrer, at aktiviteterne i området kan overholde de gældende støjgrænser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Kommunikation

Vedtages de indstillede punkter, vil lokalplanforslaget og kommuneplantillægget blive sendt i 4 ugers offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til planlægningen.

Indstilling

  1. At Forslag til lokalplan F120 for særligt pladskrævende ved Præstemosevej samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 2 fremlægges i offentlig høring.
  2. At planforslagene ikke medfører behov for miljøvurdering, idet kommuneplantillægget kun medfører en mindre virkning på lokalt plan.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Godkender den administrative indstilling.