Nr.69 - Igangsætning af tillæg til lokalplan 50 - Sølyst

Sagsnr.: 18/5708

 

Beslutningstema

Stillingtagen til igangsætning af planlægning for tillæg til lokalplan 50 i Nivå, samt afvigelse fra kommuneplanramme NBE04, således at et mindre erhvervsareal også kan anvendes til boligformål.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og formål

Administrationen har modtaget en henvendelse fra tegnestuen Vandkunsten på vegne af grundejeren FRK 2 A/S af matr. 11as, 11aæ, Niverød By, Karlebo. Henvendelsen vedrører et ønske vedrørende ny boligbebyggelse i området Sølyst Strandpark (det tidligere Sølyst Teglværk).

 

Ønsket er, at et område på 1.000 kvm udlagt til erhverv, ændres så det både kan bruges til bolig- og erhvervsformål. Den ønskede anvendelsesændring kræver, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 50 og at der træffes politisk beslutning om at afvige et punkt i kommuneplanramme NBE04.

 

Plangrundlag

Sølyst Strandpark er reguleret af lokalplan 50 for Sølyst Teglværk i Nivå. Lokalplanen blev vedtaget i 2006. Lokalplanens § 1 fastlægger blandt andet, at lokalplanen har til formål at stille krav om, at der udlægges et område til erhvervsformål. Vedrørende områdets anvendelse fastlægger lokalplanen jf. § 3.2 at byggeri til erhvervsformål skal opføres indenfor byggefelterne B1 eller B2.

 

I kommuneplan 2017 er området omfattet af ramme NBE04, som udlægger området til blandet bolig og erhverv. Rammen specificerer yderligere, at ca. 1.000 kvm skal anvendes til erhvervsformål.

 

Den eksisterende bebyggelse i området

Området anvendes på nuværende tidspunkt til boligformål i form af rækkehusbebyggelse. Størstedelen af området er dog endnu ikke udbygget.

 

Administrationens vurdering

FRK 2 A/S har for nylig overtaget restarealerne i den planlagte bebyggelse og planlægger at færdiggøre bebyggelsen. FRK 2 A/S vurderer at afstanden til lystbådhavnen gør det vanskeligt at tiltrække det tiltænkte havnerelaterede erhverv. Administrationen kan i denne forbindelse konstatere, at området kun er blevet delvist udbygget i perioden 2006 – 2018, og at intet af denne bebyggelse er erhverv. For at få færdiggjort byggeriet, og samlet det som en helhed, vurderer administrationen derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at give mulighed for både erhverv og boligformål på de omtalte 1.000 kvm.

 

A, B, C lokalplaner

Administrationen vurderer, at det pågældende tillæg bør kategoriseres som en C-lokalplan. Denne vurdering sker primært ud fra følgende betragtninger:

-         Der er tale om et tillæg til lokalplan 50, som alene ændre anvendelse fra ”erhverv” til ”bolig og erhverv” for 1.000 kvm

-         Der er tale om ændret anvendelse for et mindre område i byzone

-         Den nye anvendelse forventes ikke at skabe gener for naboejendomme, og der forventes ikke indsigelser mod planlægningen

 

Principper for fremtidige planforhold

Administrationen foreslår følgende principper for udarbejdelse af nyt plangrundlag for matr. 11as, 11aæ, Niverød By, Karlebo:

  • Kravet om at anvende 1.000 kvm af bebyggelsen til erhverv ændres til en mulighed for at anvende 1.000 kvm til erhverv.
  • Bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og fremtræden fastholdes som hidtil.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Kommunikation

Efter administrativ godkendelse af lokalplanforslaget, sendes det i 2 ugers offentlig høring. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget orienteres, når planen er endeligt vedtaget.

 

Indstilling

  1. At der godkendes en igangsættelse af tillæg til lokalplan 50, med de overordnede principper beskrevet i sagen

 

  1. At kommuneplanramme NBE04 afviges hvad angår udlæg af 1.000 kvm forbeholdt erhverv, og at denne afvigelse indskrives og ændres ved næste kommuneplanrevision

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Godkender den administrative indstilling.