Nr.66 - Temamøde og status for sag om affaldssortering

Sagsnr.: 11/46843

 

Beslutningstema

Godkendelse af program for temamøde om fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald for de 4 Norfors interessentkommuner samt status for sagen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har i samarbejde med Norfors og de tre øvrige Norfors ejerkommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal udarbejdet en fælles affaldsplan for perioden 2014-2020.  Med affaldsplanen blev det besluttet, at igangsætte forsøg med udsortering af tørre genanvendelige fraktioner (papir, pap, glas, plast og metal) fra husholdninger (se link til kommunens hjemmeside).

 

På et fælles temamøde den 6. juni 2016 for politikere og administration i de 4 kommuner samt Fredensborg Forsyning og Norfors blev de politiske drøftelser med henblik på et fælles affaldssystem igangsat, og Byrådet besluttede den 26. september 2016 at igangsætte et fælles affaldssorteringsprojekt. Formålet med det tværkommunale projekt var at udarbejde forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald, herunder fællesudbud af opgaven med fælles indsamling samt indkøb af affaldsbeholdere.

 

I Fredensborg Kommune er indsamlingen af husholdningsaffaldet, herunder dagrenovationen, glas, papir, pap, haveaffald og storskrald lagt i selskabet Fredensborg Affald A/S, der også deltager i det fælles projekt. Kommunen er medejer af Norfors, der også deltager i projektet. Norfors har i dag ansvar for modtagelse og afsætning af det indsamlede affald. Byrådet beslutter som myndighed rammerne for affaldsordninger i kommunens regulativer herunder indsamlingsmetoder, -fraktioner og afsætning. Der arbejdes i projektet for en ensretning af regulativer mellem de 4 kommuner der afleverer affald til Norfors.

 

Der blev afholdt fælles politiske temamøder for Byråd i de fire kommuner 6. juni 2017 med den anbefaling, at kildesortering kildesortering i fraktionerne glas, metal, plast og papir i et 2 x 2-kammersystem samt pap og restaffald i to yderligere beholdere hos enfamilieboliger. Ved etageboliger samt vise rækkehusområder anbefales et fælles containersystem (ø-drift).

 

Plan-, Miljø – og Klimaudvalget (PMK) behandlede sagen 4 gange i perioden september 2017 – februar 2018. Den 6. februar 2018 besluttede udvalget, at anbefale den administrative indstilling, idet det vedr. indstillingens pkt. 3 præciseres at udbud af affaldsbeholdere mv. sker som rammeaftale.

 

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2018, at sende sagen til uddybende drøftelse i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget med henblik på at afholde et temamøde for hele byrådet.

 

Status fra EU og Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har for nylig udsendt en nyhed om at det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar – forventeligt primo 2020. Kommunerne kan ikke beslutte nye kommunale affaldsplaner, der strider mod mål i den nationale affaldsplan.

 

For 6 nye affaldsdirektiver fra EU er aftaleteksten offentliggjort og de forventes vedtaget i løbet af 2018. Efter vedtagelsen har Danmark to år til at implementere dem. Det må forventes at der i Danmark skal genanvendes markant mere for at nå nye skærpede genanvendelsesmål. Aftalen indeholder genanvendelsesmål på 55 % af husholdningsaffaldet i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Desuden forventes det at der stilles krav om separat indsamling af bioaffald i 2023 og tekstiler i 2025.

 

Temamøde for Byrådet

Som konsekvens af økonomiudvalgets beslutning er der indbudt til temamøde for Byrådet onsdag d.25. april 2018 kl. 16.30 – 18.30 hos Norfors, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. Udkast til program fremlægges her til godkendelse (se bilag 1). Overordnet indeholder temamødet en orientering om følgende temaer:

  • Proces i Fredensborg Kommune fra godkendelse af affaldsplanen til i dag, status for projektet og fremadrettet tidsplan,
  • Miljøstyrelsen orientering om gældende og kommende krav til affaldssortering, herunder en gennemgang af andre teknologier/systemer, optisk posesortering samt watersystem,
  • Norfors og Fredensborg Forsynings orienterer om deres rolle i processen, 
  • Det fælles system for de 4 kommuner og erfaringer fra systemer i andre kommuner bliver gennemgået, 
  • Mulighed for at se beholderne i pausen,
  • Til sidst vil der være tid til spørgsmål og svar, samt drøftelse af det videre forløb.

 

Sagen forventes fremlagt til endelig beslutning på møde i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget d. 8. maj, Økonomiudvalget d. 22. maj og Byrådet d. 28. maj 2018.

 

Status og tidsplan for det fælles projekt

De øvrige 3 kommuner har truffet beslutning i sagen som indstillet og arbejder videre med projektet, der på grund af de nødvendige udbud har en stram tidsplan. I projektets projekt- og styregruppe, pågår pt. arbejdet med udbud samt ensretning af affaldsregulativer. Administrationen i Fredensborg Kommune forholder sig afventende i forbindelse med løsning af de mange forskelligartede fællesopgaver og deres deadline, og orienterer nærmere i vedlagte notat.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

Kompetence

Byrådet, dog Fredensborg Forsynings Bestyrelse for så vidt angår indsamling og udbud.

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At dagsorden for temamøde den 25. april 2018 godkendes.
  2. At orientering om konsekvenserne af sagens udskydelse tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Godkender administrationens indstillingspunkter 1 og 2.

Dog ønskes en belysning af vandsortering og indsamling af bioaffald indsat i programmet.