Nr.65 - Stillingtagen til ansøgning om etablering af lægehus i Jernbanegade 3, st.

Sagsnr.: 18/7383

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om etablering af lægehus i Jernbanegade 3, st.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøgning

Praktiserende læge Henrik Rømer, har ved mail af 27. februar og 12. marts 2018 anmodet Fredensborg Kommune om en politisk tilkendegivelse for flytning af nuværende lægeklinik fra lokaler i Jernbanegade 16, 1. sal til lokaler i stueplan i Fredensborg Center, Jernbanegade 3. Der er tale om et lokale som hidtil har været anvendt til bankfilial.

 

Ved flytningen planlægges der med at udvides klinikken med en læge og 1-2 sygeplejesker, således at der bliver tale om 7-8 konsultationsrum og et sekretariat i det 345 m2 store lejemål. Ansøger forventer at ændre de ydre facader således at der kan etableres konsulationslokaler uden direkte indblik fra forbipasserende på Jernbanegade og Rosingsvej. Ændringer forventes at ske ved matte glaspartier eller ved opsætning af mat folie.

 

Administrationens bemærkninger

Lokalplan F1 for den centrale del af Fredensborg

Jernbanegade 3 er omfattet af Lokalplan F1 for den centrale del af Fredensborg. Lokalplanen fastlægger jf. planens § 3.2.b, at stueetager med facade til Jernbanegade kun kan anvendes til butikker samt at vinduespartier skal anvendes til udstilling og ikke må blændes eller tildækkes. Planen fastlægger endvidere, at der på de øvrige etager bl.a. kan etableres klinikker. Ansøgningen er således i strid med det nugældende plangrundlag på to punkter:

a)     Den ønskede anvendelse er i strid med planens principper. Der vil derfor ikke kunne meddeles dispensation med hjemmel i planlovens § 19.

b)     Den ønskede ændring af facaden vurderes at være i strid med planens § 3.2.b. Der kan meddeles dispensation med hjemmel i planlovens § 19 på baggrund af et konkret projekt/byggeandragende.

 

Forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte

Byrådet har d. 2. marts 2018 sendt Forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte i offentlig høring. Høringsperioden udløber 4. maj 2018, hvorefter planen i juni kan forelægges til endelig vedtagelse i udvalg og Byråd. Planforslaget har bl.a. til formål at muliggøre et varieret byliv i bymidten som ikke kun baseres på detailhandel. For det konkrete lejemål gælder således, at lokalet efter planens endelige vedtagelse, kan anvendes til centerformål i bred forstand, herunder også en lægeklinik. Administrationen bemærker, at det er i strid med planloven § 17 stk. 1, at meddele byggetilladelse til etablering af en lægeklinik i stueetagen i Jernbanegade samtidig med at et planforslag om samme ændring er sendt til offentlig debat.

 

Planforslaget opretholder bestemmelsen om, at facader ikke må blændes eller dækkes til med skilte eller andet. Formålet med denne bestemmelse, er netop i stueplan at sikre en kontakt mellem bylivet inde i bygninger og bylivet ude i byens rum. Bestemmelsen understøtter samtidig at det er trygt at færdes i bymidten. Den ønskede mattering af facader kan således ikke udføres ved at mattere hele vinduesflader. En partiel mattering forventes at kunne etableres inden for planforslagets rammer og bør fastlægges nærmere i forbindelse med en konkret byggetilladelse.

 

Opsummering og handlemuligheder

Administrationen vurderer, at der indenfor planlovens rammer ikke kan meddeles tilladelse til den ønskede anvendelse førend Forslag til Lokalplan F117 er vedtaget endeligt. Der er flg. handlemuligheder:

1)     At meddele afslag til den ønskede anvendelse på den ønskede placering i bymidten.

2)     At meddele ansøger en positiv interesse for projektet og igangsætte forhåndsdialog om byggetilladelse.

Hvis udvalget ønsker at meddele dispensation til det ansøgte, kræver det en forudgående naboorientering jf. planlovens §20.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planlovens § 19 vedr. dispensationskompetencen samt § 17 stk. 1. vedr. forgribelse af lokalplanlægning.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og klimaudvalget

Kommunikation

Dispensation efter planlovens § 19 kan jf. lovens § 20 ikke meddeles uden forudgående orientering af ejere, naboer, brugere mv.

Indstilling

  1. At meddele ansøger en positiv interesse for projektet og igangsætte forhåndsdialog om byggetilladelse (handlemulighed 2).

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Godkender administrationens indstilling.