Nr.223 - Revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Sagsnr.: 17/15315

 

Beslutningstema

Stillingtagen til indgivelse af ønsker til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Herunder stillingtagen til 2 konkrete ønsker om etablering af aflastningsområder i Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

Planloven er med virkning fra den 15. juni 2017 ændret, bl.a. med hensyn til detailhandelsbestemmelser. Der gives bl.a. mulighed for etablering af aflastningsområder i byer, hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag.


For hovedstadskommunerne gælder særlige regler om centerstrukturen, som er fastlagt i et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Med henblik på at give kommunerne i hovedstadsområdet samme muligheder som i resten af landet, har staten igangsat en revision af detailhandelsdirektivet.


Administrationen har med afsæt i de nye regler i planloven modtaget to ønsker til udlægning af aflastningsområde i Kokkedal.


Baggrund

Et aflastningsområde er et område, hvor der kan planlægges for butikker. Aflastningsområder er ikke et nyt begreb, og har tidligere optrådt i planloven. Der findes derfor allerede aflastningsområder i flere kommuner, herunder i Gentofte og Høje-Taastrup. Idéen med aflastningsområder er at aflaste bymidten ved at skabe plads til butikker, som er umiddelbart vanskelige at placere i bymidten, f.eks. store udvalgsvarebutikker. Aflastningsområder er del af et større centerhierarki, hvori bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende butikker indgår.


Det er landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, der fastlægger centerstrukturen, herunder afgrænsningen af bymidter. Landsplandirektivet og vil fremadrettet også fastlægge afgrænsningen af nye aflastningsområder.


Landsplandirektivet er i teknisk forhøring i hovedstadskommunerne frem til den 15. oktober 2017. Kommunerne skal inden denne dato fremsende eventuelle ønsker til nye aflastningsområder til Erhvervsstyrelsen.


To ansøgninger om aflastningscenter i Kokkedal

Fredensborg Kommune har som nævnt modtaget to konkrete ønsker til udlægning af nye aflastningsområder i Kokkedal. Det drejer sig om området hvor Cirkelhuset og NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium) er beliggende samt om området ved Kokkedal Industripark (den tidligere Arriva-ejendom). I nedenstående gives en kort beskrivelse af forslagene. Den fulde beskrivelse kan findes i bilag 1 for Cirkelhuset og bilag 2 for Kokkedal Industripark.


Cirkelhuset

Området som ønskes udlagt som aflastningsområde er beliggende i det vestlige Kokkedal og benyttes i dag af skolen Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) samt forskellige restauranter og udvalgsvarebutikker. Disse er alle placeret i det samme byggeri der kaldes ’Cirkelhuset’. Området omfatter matr. 42b, 5i, 5x Brønsholm By, Karlebo. Herudover omfatter området ejendommen ’Christianshus’ i Hørsholm Kommune. Denne del er ikke omfattet af nærværende planlægning.

 

Ejer af Cirkelhusgrunden ønsker, i samarbejde med Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), at nedrive det eksisterende Cirkelhus, hvor skolen og gymnasiet i dag ligger, og i stedet ombygge og tilbygge Christianshus til ny lokalitet for placering af NGG. NGG vil således komme til at ligger henover kommunegrænsen, og dermed være placeret i både Fredensborg og Hørsholm Kommune.


Ejer ønsker på Cirkelhus-området at udvikle et aflastningscenter med større pladskrævende varebutikker, flere udvalgsvarebutikker, kulturelle funktioner som legeland, biograf, fitnesscenter mv. samt med hotel, boliger, herunder ungdomsboliger.


Funktionerne i området ønskes fordelt som følger:


 • NGG: 10.000 - 15.000 m² (delvist placeret på henholdsvis Cirkelhusgrunden og Christianshus grunden i Hørsholm Kommune).
 • Særligt pladskrævende varer: 10.000 – 15.000 m²
 • Udvalgsvarebutikker: 30.000-35.000 m²
 • Restauranter/caféer: 400-1.500 m²
 • Hotel (100-125 værelser): 3.500 – 10.000 m²
 • Legeland: 1.000 – 8.000 m²
 • Fitnesscenter: 1.500 - 4.000 m²
 • Biograf: 1.500 – 3.000 m²
 • Ungdomsboliger (30-90 m²): 2.000 – 4.000 m²

Kokkedal Industripark

Området som ønskes udlagt som aflastningsområde er beliggende centralt i et allerede eksisterende og udbygget erhvervsområde kaldet Kokkedal Industripark. Området blev tidligere brugt af Arriva, men står i dag ubrugt hen. Området omfatter matr. 4cf Brønsholm by, Karlebo.


Der er i øjeblikket ved at blive tilvejebragt en lokalplan for området, som giver mulighed for at etablere butikker til særligt pladskrævende varer. Planen er i offentlig høring frem til d. 31. august 2017. Ejer af grunden ønsker dog i stedet for særligt pladskrævende varer, mulighed for at udlægge op til 14.000 m2 udvalgsvarebutikker i området. Sammensætningen af butiksstørrelser forventes som følger:


 • 1 butik på 5000 m2
 • 2 butikker på 2-3000 m2
 • 2 butikker på omkring 1500 m2
 • 2 butikker på 7-1000 m2

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede i marts 2017, i forbindelse med behandling af ansøgning om ovennævnte lokalplan at ”udvalget tilkendegiver, at man på det foreliggende grundlag er positivt indstillet ift. udvikling af aflastningsområde for store butikker i Kokkedal.”

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at begge ønsker om aflastningsområde rummer gode potentialer for udvikling af Kokkedal-området.

Landsplandirektivet for detailhandel skal sikre, at alle borgere i hovedstadsområdet fortsat skal have gode muligheder for indkøb. Direktivet skal endvidere sikre en regional balance i detailhandelsudviklingen. Med disse afsæt vurderer administrationen imidlertid, at Erhvervsstyrelsen sandsynligvis vil have den opfattelse at der ikke kan planlægges for to aflastningsområder i Kokkedal. I så fald vil det fra Fredensborg Kommunes side være nødvendigt at foretage en afvejning af de de to ansøgninger.

 

Den videre proces

For begge ønsker til aflastningsområder gælder det, at der skal tilvejebringes plangrundlag i form af planstrategisk beslutning, kommuneplantillæg og lokalplan før projektet kan realiseres.


Nedenstående figur giver en oversigt over udarbejdelsen af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet og tilvejebringelse af plangrundlag for et nyt aflastningsområde i kommunen.


Erhvervsstyrelsen har som nævnt ovenfor fremsat en deadline den 15. oktober 2017, hvor kommunerne skal have indsendt eventuelle ønsker til nye aflastningsområder. Herefter tager Erhvervsministeriet stilling til, hvilke af aflastningsområderne, der skal indgå i detailhandelsdirektivet, hvorefter et forslag til direktivet forventes sendt i høring primo 2018.


Om Erhvervsministeriet har givet kommunen mulighed for udlægning af aflastningsområde, ved Fredensborg Kommune først, når forslaget til landsplandirektiv er sendt i høring primo 2018. Hvis forslag til landsplandirektiv giver mulighed for udlægning af aflastningsområde, kan administrationen påbegynde en forudgående strategi-debat og -høring om aflastningsområde.


Beslutninger om offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan kan først træffes, når landsplandirektivet er endelig vedtaget og trådt i kraft. Erhvervsstyrelsen forventer at det sker i 2. kvartal 2018.Økonomi

Administrationen vurderer, at begge aflastningsområder vil skabe et øget trafikalt pres på det omkringliggende vejnet. Administrationen vil stille det som forudsætning for planlægningen, at udvikler foretager en trafikanalyse, som belyser hvordan trafikken kan afvikles på en sikker og smidig måde. Resultaterne af denne trafikanalyse kan betyde, at der skal foretages infrastrukturelle ændringer. Afholdelse af udgifter til disse ændringer skal afstemmes imellem udvikler og kommune.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Fredensborg Kommune overfor Erhvervsstyrelsen anmoder om mulighed for de to beskrevne aflastningsområder i Kokkedal.
 2. At det drøftes, hvorledes de to ansøgninger skal vægtes i fald Erhvervsstyrelsen ikke giver mulighed for to aflastningsområder i Kokkedal.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2017

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget, pga. områdets eksisterende karakter, aktiviteter og virksomheder, ses i en sammenhæng.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.