Nr.222 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Sagsnr.: 16/20235

 

Beslutningstema

 

Fredensborg Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt, herunder skal der træffes beslutning om administrationens indstilling til ændringer i kommuneplanen som følge af indkomne bemærkninger og forslag fra høringsperioden.

 

Fredensborg Kommuneplan 2017 behandles i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 24. april 2017 at fremlægge forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017 i offentlig høring i perioden fra den 15. maj 2017 til den 31. juli 2017.


Forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017 har været tilgængelig på kommunens hjemmeside som PDF. Derudover har foreninger og interesseorganisationer ved henvendelse til administrationen haft mulighed for at få udleveret trykte eksemplarer af kommuneplanen.


Som led i den offentlige høring blev der den 23. maj 2017 afholdt et offentligt møde om forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017.


Ved udløb af den ordinære høringsfrist var der indkommet 56 høringssvar fra myndigheder, privatpersoner, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer, som bredt dækker kommuneplanens hovedstruktur, retningslinje- og redegørelsesdel samt rammer.


Baggrund for Fredensborg Kommuneplan 2017

En kommuneplan dækker en 12-årsperiode, men skal revideres hvert fjerde år. Processen følger byrådsperioden og der skal derfor vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2017. Revisionsmetode og hovedlinjerne for indholdet af kommuneplanrevisionen fastlægges i planstrategien, som udarbejdes i første halvdel af en byrådsperiode, og selve kommuneplanen er således udtryk for den konkrete udmøntning af de planlægningsmæssige mål fra planstrategien.

 

I forbindelse med kommunens Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020, ”Fremtidens Fredensborg Kommune”, har Byrådet besluttet, at Kommuneplan 2017 skal være en delvis revision (temarevision) ud fra de visioner og indsatser, som planstrategien beskriver for hvert af bysamfundene og landområdet.

 

Kommuneplanen skal derudover opfylde en række statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning 2017”.


Fredensborg Kommuneplan 2017 er udarbejdet med hjemmel i den gamle planlov, der var gældende indtil ikrafttrædelse af den nye planlov den 15. juni 2017.


Bemærkninger fra høringsperioden

Generelt omhandler høringssvarene forslag til mindre justeringer, præciseringer og supplementer til kommuneplanens retningslinjer (og tilhørende kort), redegørelsesdel samt rammer for lokalplanlægning. En gruppe af høringssvar er af mere vidtrækkende karakter. 


I det følgende gennemgås hovedtrækkene i høringssvar af mere vidtrækkende karakter. En fyldestgørende gennemgang af samtlige høringssvar fremgår af bilag 2 ”Kommenteret resume af høringssvar”.


Kommuneplanrammer for nye byområder i det nordøstlige Nivå og Kokkedal


Nivå

Der er indkommet indsigelse fra Grundejerforeningen Damgården i Nivå (112 medunderskrivere) samt fra enkelte øvrige borgere. Ligeledes er genfremsendt et høringssvar til Plan- og Agenda-21 strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune” (36 medunderskrivere). Høringssvarene udtrykker alle modstand mod at inddrage rammeområde NR10 i byzone. Det fremgår bl.a., at ”udlægning af ny byzone vil ødelægge områdets naturlige helhed som grønt område og begrænse mulighederne for at udnytte den grønne kile mellem Nivå og Humlebæk”.


Kokkedal

Der er ligeledes indkommet indsigelse fra Grundejerforeningen Brønsholmgård i Kokkedal samt fra en gruppe borgere i Kokkedal (352 medunderskrivere).  Høringssvarene udtrykker modstand mod at inddrage rammeområde KR05 i byzone. Det fremgår bl.a., at ”overføre området til byzone harmonerer dårligt med Plan-, Miljø og Klimaudvalgets beslutning om, at udlægge området til rekreations- og fritidsformål. Området er et vigtigt nær-rekreativt område for beboerne i området”.


Der er indkommet indsigelse fra ejer af ejendommen omfattet af rammeområde KT02 udlagt til tekniske anlæg (såsom pladskrævende vedvarende energiproducerende anlæg, forsyningstekniske anlæg og lignende). Det fremgår af indsigelsen, at ejer alene kan acceptere en overgang til byzone såfremt ejendommens anvendelse fastlægges bredere til f.eks. boligbyggeri/erhverv.


Humlebæk Syd

Der er indkommet høringssvar mod byudvikling af Humlebæk Syd, herunder er genfremsendt høringssvar til Plan- og Agenda-21 strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune” (ca. 600 medunderskrivere). Det fremgår bl.a., at ”området skal bevares som grønt område. Der er ingen bydende grund til at sælge arealet, eftersom der allerede er flere end 1.000 boliger, som allerede er lokalplanlagt”.


Udlæg af nyt område til kolonihaver

Der er indkommet høringssvar omhandlende ønske til udlægning af del af ejendommen Kulsviervej 7 til nyt kolonihaveområde. Området som ønskes udlagt til kolonihaver er beliggende nordøst for Isterødvejen på grænsen til Hillerød Kommune. Området støder op til eksisterende haveforening i Hillerød Kommune.


Udpegning af Grønt Danmarkskort mv.

Staten (Erhvervsstyrelsen) har i høringsperioden gjort opmærksom på et antal punkter hvor indsigelse kan blive aktuel, herunder bl.a. udpegning af Grønt Danmarkskort. Administrationens indstilling om ændringer i relation til disse et udtryk for et forhandlingsresultat, hvor staten har undladt at gøre indsigelse under forudsætning af, at Byrådet vedtager det indstillede.


Behandling af høringssvar og indstilling til ændringer

På baggrund af de indkomne høringssvar til forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017 har administrationen udarbejdet vedlagte bilag 1, 2 og 3 til brug ved behandling af høringssvarene. Indholdet i bilag 1, 2 og 3 er skitseret nedenfor:


Bilag 1: ”Samlede høringssvar” (bilaget indeholder en oversigt over samtlige høringssvar samt høringssvarene i deres fulde længde)


Bilag 2: ”Kommenteret resumé af høringssvar” (bilaget er et sammentræk af høringssvarenes synspunkter med administrationens kommentarer, herunder eventuelle forslag til konkrete ændringer)


Bilag 3: ”Samlet indstilling til ændringer” (bilaget er et sammentræk af alle administrationens forslag til ændringer i kommuneplanen, som fremgår i bilag 2)


I det følgende er et kort oprids af administrationens indstilling, der fremgår af bilag 3, i forhold til de væsentligste bemærkninger fra høringsperioden gennemgået ovenfor:


Kommuneplanrammer for nye byområder i det nordlige Nivå og Kokkedal


Område NR10 og KR05

Der indstilles, at der tages stilling til følgende to valgmuligheder:


Valgmulighed 1: Rammeområderne NR10 og KR05 fastholdes i Kommuneplan 2017, og de konkrete rammebestemmelser præciseres, så intentionerne med områdernes fremtidige status og anvendelse fremstår tydeligere.


eller,


Valgmulighed 2: Rammeområderne NR10 og KR05 udgår som rammeområder og tilbageføres som perspektivområder, som det var gældende i Kommuneplan 2013.


Område KT02

Der indstilles, at Rammeområde KT02 fastholdes til tekniske formål i Kommuneplan 2017, men at den geografiske afgrænsning ændres i forhold til tilstødende rammeområde KB20.


Humlebæk Syd

Der indstilles, at bemærkningerne ikke bør medføre ændringer i Kommuneplan 2017 med henvisning til Byrådets beslutning den 25/4-2016 hvor det fremgår, at Humlebæk Syd for nuværende ikke udbygges.


Udlæg af nyt område til kolonihaver

Der indstilles, at bemærkningerne ikke bør medføre ændringer i Kommuneplan 2017. Anlæg af kolonihaver vil forudsætte lokalplanlægning og der kan i den forbindelse udarbejdes kommuneplantillæg, der samtidig tilgodeser, at naboer mv. får mulighed for at komme med bemærkninger.


Udpegning af Grønt Danmarkskort mv.

Der indstilles, at navngivningen ”Naturnetværk” i Kommuneplan 2017 erstattes konsekvent af ”Grønt Danmarkskort”, så navngivningen lever op til statslige krav til kommuneplanlægningen 2017. Bemærkninger i forhold til Grønt Danmarkskort er specielle, da de er indgivet af Miljøstyrelsen, og kan medføre statslig indsigelse fra Staten, hvis ikke bemærkningerne bliver fulgt.


Den videre proces for Fredensborg Kommuneplan 2017

På baggrund af Byrådets endelige behandling vil administrationen færdiggøre Kommuneplan 2017. Udover redaktionelle ændringer som konsekvens af Byrådets beslutning vil administrationen foretage en sidste korrekturgennemlæsning af kommuneplanen. Derefter vil kommuneplanen blive offentliggjort.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af Fredensborg Kommuneplan 2017 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

 

Afsendere af høringssvar vil modtage orientering om den endelige vedtagelse.

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i bilag 3 "Administrationens samlede indstilling til ændringer". Herunder stillingtagen til de to valgmuligheder med hensyn til perspektivarealer ved Nivå og Kokkedal.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2017

Anbefaler at Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med ændringer beskrevet i bilag 3, og at de foreslåede rammeområder NR10 og KR05 udgår som rammeområder og tilbageføres som perspektivområder, som det var gældende i Kommuneplan 2013.

Udvalget konstaterer at Byrådet har besluttet at der for nuværende ikke er planer for udbygning i Humlebæk Syd.

Ulla Hardy-Hansen (C) tager forbehold ift. Humlebæk Syd. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget noterer sig, at udbygningstakten kan være variabel.


Ulla Hardy Hansen (c) tog forbehold i forhold til Humlebæk Syd.