Nr.220 - Erhvervsstrategi 2018-2021

Sagsnr.: 17/14496

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommunes Erhvervsstrategi 2018-2021 skal vedtages, og der skal tages stilling til de indstillede ændringsforslag, som er formuleret i forlængelse af de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 7. juni godkendte Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget forslaget til en ny erhvervsstrategi 2018-2021, og sendte den i høring fra 27. juni til 14. august 2017. Forslaget blev sendt til erhvervs- og detailhandelsforeningerne i Fredensborg Kommune, Dansk Byggeri og DI Hovedstaden og blev lagt på kommunens hjemmeside under høringer. Forslaget er vedhæftet. Efter høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er fremlagt og behandlet i vedhæftede bilag.

 

Erhvervsstrategien 2018-2021

Kommunens erhvervsindsats lever op til anbefalinger fra bl.a. KL og til Vækstaftalen mellem Regeringen og KL. Indsatsen er desuden inspireret af andre kommuners erhvervsindsats.


I overensstemmelse med ”best pratice” og anbefalinger har Fredensborg Kommune fx:

 • Én indgang som giver virksomheder hurtige svar, vejledning og opfølgning på erhvervssager.
 • Virksomhedsservice i Jobcentret samarbejder med virksomhederne om rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere.
 • En tværkommunal organisering af turismeindsatsen i regi af VisitNordsjælland – som giver sammenhæng, kritisk masse og et stærkt udgangspunkt for øget turismeomsætning.
 • Et sammenhængende og enstrenget erhvervsfremmesystem i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset – som understøtter iværksættere og sikrer at de får den rette vejledning til vækst.
 • Synergia som det lokale iværksættermiljø der giver synlighed om kommunens iværksætterindsats.

Erhvervsstrategiens målsætninger

Strategiens målsætninger er følgende:

 1. Fredensborg Kommune vil sikre, at virksomhederne bliver mødt af medarbejdere, som er kompetente, dialogorienterede og koordineret i sagsbehandlingen, og som er tydelige i forventningsafstemningen med virksomhederne.

 1. Fredensborg Kommune vil være en erhvervsvenlig kommune, og vil arbejde for dette på relevante parametre og i en løbende dialog med erhvervsliv og erhvervsforeninger

 1. Fredensborg Kommune vil understøtte etablering og vækst blandt iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder og give iværksættere og virksomheder vejledning og viden som grundlag for vækst.

Succeskriterier

I relation målsætningen om at virksomhederne møder en administration, der er kompetent, dialogorienteret, koordineret i sagsbehandlingen og tydelige i forventningsafstemningen med virksomhederne er succeskriterierne:

 • Vi vil måle tilfredsheden med sagsbehandlingen og gennemfører en tilfredshedsmåling på byggesags-, miljø-, vej- og planområdet i 2019.
 • Vi vil arbejde for at mere end 70 % er tilfredse med sagsbehandlingen. Mere end 70 % skal opleve kommunen som en proaktiv, dialogorienteret og tydelig i forhold i forventningsafstemningen i 2018.
 • Vi vil implementere Vækstaftalen i forhold til hurtigere og tværgående sagsbehandling.
 • Vi arrangerer mindst 10 virksomhedsbesøg om året med deltagelse af borgmester, udvalgsformand, pågældende erhvervsforening/-er og administrationen.

Kommunen vil ligge på niveau med sammenlignelige kommuner på målinger af det lokale erhvervsklima i Dansk Byggeri og DIs erhvervsklimamålinger.


I relation til målsætningen om at understøtte etablering og vækst blandt iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder og give iværksættere og virksomheder vejledning og viden til vækst er succeskriterierne:

 • I forbindelse med erhvervsfremme tiltag og arrangementer udarbejder vi tilfredshedsmålinger, hvor tilfredsheden skal være mere end 70 %, og mere end 70 % skal opleve, at de får et udbytte af deltagelsen.
 • Det er et succeskriterium for samarbejdet med Væksthuset og Iværksætterhuset, at der gennemføres aktiviteter. Således skal mere end 10 virksomheder igennem vækstforløb i Væksthuset. Mere end 20 virksomheder skal have individuel sparing i Iværksætterhuset.

Erhvervsstrategiens temaer

Strategien indeholder en række temaer med tilhørende indsatser, som underbygger realiseringen af strategiens målsætninger. Erhvervsstrategien bygger videre på de eksisterende indsatser i Erhvervsstrategi 2015-2018, men har indarbejdet nye indsatser.

Under hvert tema findes en beskrivelse af de indsatser, som udføres i strategien løbetid.


Strategien har følgende temaer:

 1. Erhvervsklimaet
 2. Erhvervsservice
 3. Arbejdskraft og Rekruttering
 4. Udbud og indkøb
 5. De fysiske rammer for erhvervsudvikling
 6. Iværksætterindsats
 7. Turismeindsats

Erhvervsstrategien omfatter også organiseringen af erhvervsindsatsen.

Erhvervsindsatsen i Fredensborg Kommune løftes på tværs af organisationen for de centre, som har berøring med erhvervslivet fx Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv og Center for Job og Uddannelse, som har bred og tæt kontakt med virksomhederne på de forskellige myndighedsområder.


Erhvervsservice og Én indgang er virksomhedernes direkte indgang til et hurtigt svar, forhåndsdialog og vejledning rundt i det kommunale system.


Synergia – Fredensborg Kommunes iværksættermiljø er omdrejningspunktet for den lokale erhvervsfremmeindsats.


Desuden indgår Fredensborg Kommune i tværkommunale samarbejder i regionen og i Nordsjælland, hvor kommunen puljer midlerne med andre kommuner til en fælles indsats i fx VisitNordsjælland, Væksthuset og Iværksætterhuset. Det betyder, at Fredensborg Kommune for de anvendte midler, får del i synergieffekter som sikrer, at der indenfor de forskellige indsatser er kapacitet og kompetencer til at varetage disse professionelt og ambitiøst.

 

Økonomi

Erhvervsstrategien implementeres inden for det eksisterende budget på Politikområde 2 – Erhverv og Turisme. Der er indsatser, der omhandler undersøgelser med henblik på at afsøge muligheder for konkrete indsatser fx Town Center Management. Finansiering af nye indsatser som følger op på undersøgelserne, er ikke finansieret. Der kan evt. senere blive fremlagt sager til finansiering af disse tiltag.


Høringssvar

Høringssvarene er i hovedtræk konkrete bemærkninger vedr. indsatserne turisme, udbud og håndværkerydelser samt generelle bemærkninger til bl.a. succeskriterierne.

I vedhæftede bilag ses de tre høringssvar, resume af høringssvar, administrationens bemærkninger og tilhørende ændringsforslag. De tre høringssvar vurderes at have relevans, og administrationen har formuleret ændringer..


 • Ændring 1. VisitNordsjælland har indsendt en række relevante tilføjelser, som præciserer turismeindsatsen. De er indarbejdet i afsnittet Organisering af erhvervsindsatsen vedr. turismeindsatsen. De konkrete tilføjelser fremgår af bilaget.

 • Ændring 2. Fredensborg VVS har indsendt en opfordring til dialog mellem håndværkere og kommunen, som er indarbejdet i temaet Udbud og indkøb i indsatsen Styrket fokus på leverandørsamarbejdet side 15. Sætningen ændres til - Årligt informationsmøde om udbudsplan og et årligt leverandørmøde hvor (lokale) virksomheder og håndværkere kan møde kommunen.

 • DI har indsendt en række konkrete og generelle bemærkninger, som er omsat i følgende 

 • Ændring 3.1 en præcisering vedr. succeskriteriet for målsætning 2. side 6 så sætningen ændres til: Kommunen vil ligge på niveau med sammenlignelige kommuner set i forhold til bl.a. demografi, erhvervsstruktur og afgift/skatteniveau på målinger af det lokale erhvervsklima.

 • Ændring 3.2. en tilføjelse i det afsluttende afsnit Opfølgning side 19 med følgende: Eksekveringen vil tage udgangspunkt i årlige handlingsplaner, som konkretiserer indsatserne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At ændringerne 1, 2, 3.1 og 3.2 godkendes
 2. At Erhvervsstrategien 2018-2021 godkendes med ændringer.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 05-09-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling med de faldne bemærkninger.