Nr.219 - Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnr.: 17/18577

 

Beslutningstema

Orientering om samarbejdet vedrørende den nye uddannelse FGU (Forberedende grunduddannelse). Sagen forlægges til orientering på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. september 2017 og på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgsmødet ligeledes den 5. september 2017. Efterfølgende får Økonomiudvalget den 18. september 2017 forelagt orienteringen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Ekspertgruppen ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” afleverede sin rapport til regeringen i slutningen af februar 2017. I rapporten anbefaler ekspertgruppen, at der etableres en ny forberedende uddannelse. I maj 2017 fremlagde regeringen så et udspil til den nye forberedende grunduddannelse, forkortet FGU. FGU-uddannelsen skal samle de tilbud under ét, der i dag bruges til unge, som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.


I udspillet lægger regeringen således op til at samle følgende forberedende tilbud under FGU:


°          Almen voksenuddannelse (AVU)

°          Forberedende voksenuddannelse (FVU)

°          Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

°          Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

°          Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

°          Produktionsskolerne.


Arbejdsgruppe

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra 11 nordsjællandske kommuner (Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal,).


Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har bedt den administrative arbejdsgruppe arbejde med følgende spørgsmål med henblik på at forberede et beslutningsgrundlag for byrådene:


  1. Hvilke muligheder kan kommunerne overveje i forbindelse med FGU?
  2. Hvordan kan kommunerne i Nordsjælland samarbejde om FGU?
  3. Hvilke overvejelser er der i forhold til at imødekomme lokale behov i forhold til FGU uddannelsen i Nordsjælland?
  4. Hvilke udbud vil gavne målgrupperne bedst, og hvordan kan kommunerne samarbejde med henblik på at sikre det?

Derudover drøfter arbejdsgruppen regeringens udspil.


Oprindeligt var forventningen, at der lå en aftale klar før sommerferien, men de politiske forhandlinger er blevet udskudt, og det forventes, at der ligger en aftale i september 2017.


Foreløbig status for arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen holdt sit første møde den 22. juni 2017, men da Folketinget ikke har afsluttet forhandlingerne, er mange elementer endnu uafklarede herunder placering af institutioner, finansiering og økonomi, specifikke krav til kommunerne, krav til organisering m.m. Arbejdsgruppen drøftede derfor, hvad man bør være opmærksom på i denne proces i forhold til at etablere et tværkommunalt samarbejde om en helt ny uddannelsesinstitution.


Næste skridt

Arbejdsgruppen har besluttet at indhente følgende data for at have et datagrundlag for den videre planlægning:


°          Antallet af unge i målgruppen pr. kommune

°          Transporttider for unge til uddannelsessteder

°          Antallet af unge i de enkelte forberedende tilbud

°          Oversigt med de uddannelsessteder kommunerne i dag benytter


Data skal bruges til at kvalificere den videre drøftelse af FGU-uddannelsen og samarbejdet mellem kommunerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 05-09-2017

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-09-2017

Anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Godkender Arbejdsmarkeds –og Erhvervsudvalgets og Børne –og Skoleudvalgets indstilling.