Nr.218 - Ny lovgivning om håndtering af mobning og ny klageinstans

Sagsnr.: 17/15687

 

Beslutningstema

Der skal orienteres om ændret lovgivning, som skærper kravene til skolernes strategier og håndtering af mobning samt ændret klageadgang samt træffes beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget ændringer i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og Folkeskoleloven. Ændringerne trådte i kraft 1. august 2017.


Lovændringerne medfører:

  1. Skærpede krav til skolernes antimobbestrategi
  2. Skærpede krav til skolernes håndtering af konkrete mobbesituationer
  3. Klageadgang til Byrådet
  4. Etablering af en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Ad 1)

Der er allerede i dag krav til skolerne om, at de skal have en antimobbestrategi, som en del af værdiregelsættet. Med den nye lovgivning udvides dette krav, således at skolerne nu specifikt skal inkludere digital modning i denne strategi. Såfremt skolerne ikke har fastsat en antimobbestrategi ved skoleårets begyndelse, skal Byrådet fastsætte en, som gælder, indtil den enkelte skolebestyrelse fastsætter en. Strategien revideres efter behov.


Ad 2)

Hvis en elev oplever mobning og henvender sig til skolen eller administrationen herom, har skolen med den nye lovgivning pligt til at udarbejde en handlingsplan for, hvordan mobningen skal håndteres. Handlingsplanen skal være udarbejdet inden for 10 arbejdsdage efter henvendelsen.


Ad 3)

Den nye lovgivning giver berørte elever og disses forældremyndighedsindehavere adgang til at klage over skolens handlingsplan. Der kan klages, såfremt der ikke er udarbejdet en handlingsplan, og der kan også klages over utilstrækkeligt indhold og kvalitet af planen og de indsatser, som iværksættes.


Klager skal principielt behandles af Byrådet, som derved skal tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens håndtering af en konkret mobbesag.


I sagsbehandlingen af klagen er der mulighed for at indgå i dialog med skolen og eleven / forældremyndighedsindehaveren med det formål at finde brugbare løsninger. Såfremt der gennem dialog og rådgivning kan findes en løsning, som tilfredsstiller eleven / forældrene, bortfalder klagen.


Ad 4)

Hvis ikke Byrådet giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø, som skal vurdere klagen.  Afgørelser truffet her, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Dansk Center for Undervisningsmiljø kan udstede påbud om opfyldelse af en handlepligt inden for en rimelig frist.


Administrationens bemærkninger

For at sikre korrekt håndtering af de nye opgaver, foreslår administrationen, at der iværksættes faste procedurer til formålet.


Fastsættelse af strategi mod digital mobning

Alle skoler i Fredensborg Kommune har i dag antimobbestrategier, som er tilgængelige på skolernes hjemmesider. Flere skoler har særskilt fokus på digital mobning, mens nogle skal udvide deres antimobbestrategi, så den specifikt indeholder dette element.


Lovændringen gør det nødvendigt centralt at fastsætte en strategi mod digital mobning, som kan gælde for skoler, der ikke har en sådan i forvejen. Den fælles strategi mod digital mobning gælder, indtil de pågældende skolebestyrelser får vedtaget en ny antimobbestrategi, som også indeholder dette punkt.


Administrationen foreslår nedenstående afsnit om digital mobning. Afsnittet er inspireret af beskrivelsen af arbejdet mod digital mobning på Nivå Skole, som i perioden 2014 – 2016 samarbejdede med Red Barnet i projektet Drop Mob om at udvikle og afprøve materialer, der understøtter udviklingen af velfungerende antimobbestrategier i skoler og fritidsinstitutioner.


Forebyggelse af digital mobning

Tidligt fokus på god digital kommunikation er vigtig, og konkrete øvelser i at håndtere digitale medier kan hjælpe børn til at færdes trygt i det digitale rum. Derudover er tidligt fokus og tydelige forventninger til digital adfærd med til at forebygge, at konflikter eskalerer og mobbesituationer opstår. De sociale medier er en integreret del af børnenes liv, og overgangen mellem det digitale liv og det ”almindelige” liv er flydende.

 

Derfor arbejder vi med:

·         Trivselsarbejde på alle årgange fordi vi ved, at gode relationer er forebyggende for digital mobning.

·         Hele klassen, fordi vi er opmærksomme på, at kompleksiteten i digital mobning kan række ud over de klassiske definitioner på mobning

·         Undervisning af børnene i digital dannelse.

·         Træning i at håndtere konflikter på digitale medier.

·         Information og støtte til forældre, så de kan støtte deres børns digitale adfærd.


Administrationen anbefaler, at skolerne reviderer deres antimobbestrategi hvert andet år.


Delegation af kompetence

De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder. Byrådet skal derfor forholde sig principielt til, hvor klager skal behandles. I sidste ende er det dog Byrådets ansvar, at klager bliver behandlet.


Administrationen kan pege på en af to modeller for delegation af kompetence til at vurdere klager over skolernes håndtering af sager vedr. mobning. Administrationen bemærker samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at vurdere opgavens omfang.


A)   At Børne- og Skoleudvalget får forelagt eventuelle klager til afgørelse

Behandling af klager i Børne- og Skoleudvalget vil sikre et tæt politisk kendskab til eventuelle sager og deres afgørelser. Dog kan denne model betyde en mulig forlængelse af sagsbehandlingen på grund af de ordinære sagsgange.


B)   At kompetencen delegeres til administrationen.

En delegation af opgaven til administrationen kan understøtte en smidig sagsbehandling ved klager, idet sager kan tages løbende.


For at sikre habilitet i klagebehandlingen, nedsættes et tværgående råd på centerchef og direktørniveau, som træffer endelig afgørelse.


Administrationen anbefaler, at der ved valg af denne model bliver lagt en sag frem til Børne- og Skoleudvalget en gang om året. Heraf vil fremgå antallet af klager og hvordan de er blevet vurderet, samt hvorvidt der er sager, som er oversendt til afgørelse i den nationale klageinstans.


I begge modeller vil der forud for en afgørelse finde en sagsbehandling sted med fokus på den nødvendige dialog med parterne med det formål at finde en fælles løsning.


Lov- og cirkulæremidler

De 22.000 kr., som Lov og Cirkulære Programmet udløser til lovændringen i 2017, medtages i budgetrevision 30. juni 2017, og de 52.000 kr., som udløses pr. år fra 2018, medtages i budgetprocessen for 2018.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Lov om folkeskolen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Alle skoler informeres om lovændringerne og de nye krav til skolens arbejde med at forebygge og arbejde mod mobning.

Beskrivelse af regelsæt, procedurer og klageadgang vil blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen.

Elektroniske bilag

Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Indstilling

1)    At administrationens forslag til formulering af afsnit om forebyggelse af digital mobning indarbejdes i skolernes antimobbestrategi, såfremt skolebestyrelserne ikke allerede har indarbejdet afsnit om digital mobning i deres antimobbestrategi. Formuleringen gælder indtil skolebestyrelserne får vedtaget egen strategi for digital mobning.


2)    At skolerne opdaterer deres antimobbestrategier hvert andet år.


3)    At kompetencen til at behandle og afgøre klager over skolernes håndtering af sager vedr. mobning delegeres til administrationen.


4)    At Børne- og Skoleudvalget får forelagt en sag en gang årligt, hvoraf det vil fremgå, hvor mange klager, der er modtaget, og hvordan de er blevet vurderet, samt hvorvidt der er sager, som er oversendt til afgørelse i den nationale klageinstans.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-09-2017

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1-4.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstilling, idet der i forhold til indstillingens punkt 4 gives en orientering efter det første kvartal.