Nr.215 - Orientering om evaluering af KKR

Sagsnr.: 17/18896

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne af en gennemført evaluering af KKR. Evalueringen er gennemført af Implement Consulting Group på vegne af KL som afslutning på denne valgperiode.

Sagsfremstilling og økonomi

Implement Consulting Group har på vegne af KL gennemført en evaluering af KKR som afslutning på denne valgperiode. Formålet med evalueringen er at få et grundlag for at drøfte det fremadrettede samspil mellem KKR og kommunalbestyrelser og KKR og KL samt give et billede af KKR, som kommunernes møde- og koordinationsforum.


Evalueringens metode og datagrundlag

Evalueringen er gennemført i perioden fra maj til juli 2017. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse, hvor der er foretaget en række interview med kommunalpolitikere. Herunder formandskaberne i de enkelte KKR, borgmestre (som er fødte medlemmer af KKR), øvrige KKR medlemmer, KKR udpegede repræsentanter i regionale fora samt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er direkte involveret i KKR. I alt ca. 60 personer er interviewet. I tillæg til interviewene har personerne besvaret et kort spørgeskema. 


Hovedpointer fra evalueringen

Samlet set viser evalueringen på tværs af interviewpersoner, at der er stor enighed om, at KKR er et relevant og nødvendigt mellemkommunalt forum, hvor fælles retningslinjer formes.


På grund af oplevede forskelle i kommunernes rammevilkår giver det anledning til overvejelser om, hvorvidt mere lokale kommunale samarbejder synes mere naturlige end en regional konstruktion, fx business regions eller turismeindsatser.


Opfattelsen af KKR varierer efter, hvor tæt på kernen i KKR, man befinder sig. Formandskab og medlemmer af KKR oplever at have større viden om mulighederne for indflydelse, mens de almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer er mere søgende herpå.


Evalueringstemaer

Evalueringen har taget udgangspunkt i tre temaer.


1. KKR som politisk koordinations- og mødeforum

Det er undersøgt, hvordan KKR som forum formår at varetage kommunernes fælles interesser.


Evalueringen viste:

Særligt vedrørende KKR som politisk koordinations- og mødeforum opleves det, at man generelt lykkedes med at nå til enighed om de emner, der er på dagsordenen, og på den vis fungerer KKR som koordinationsforum for kommunernes fælles interesser.


For så vidt angår de forskellige fagområder, er det mere varierende, hvorvidt det er lykkedes KKR at samarbejde om opgaverne og skabe fælles løsninger. Særlige på det sociale område og sundhedsområdet vurderes samarbejdet modent. Det synes vanskeligere på områder som infrastruktur og vækst, hvilket blandt andet vurderes handler om, at snitfladerne til øvrige regionale fora er uklare, hvilket mindsker KKR’s rolle på netop disse områder.


2. Relationen mellem KKR og kommunalbestyrelserne

Det er undersøgt, hvad der kendetegner relationen mellem KKR og den enkelte kommunalbestyrelse.


Evalueringen viste:

Kommunalbestyrelserne oplever KKR som et fjernt forum og kendskabet til arbejdet i KKR er generelt lavt. Der er dog bred enighed om, at KKR har en værdi, som dog kan være uklar i det daglige og nære.


På trods af den lave interesse for, og viden om KKR, observeres fortsat en generel opbakning til KKR som koordinationsforum. Og der udtrykkes generel tillid til de udvalgte KKR-politikere.


3. Relationen mellem KKR og KL

Det er undersøgt, hvordan og hvorvidt KKR bidrager til at styrke samarbejdet mellem KL og kommunerne.


Evalueringen viste:

Relationen mellem KKR og KL er ikke tydelig i kommunalbestyrelserne. I forlængelse heraf er der en relativ høj andel af interviewpersonerne, som har svaret ved ikke, for så vidt angår spørgsmålet om der er et godt samspil mellem KKR og KL. Kontakten til og fra KL opfattes som varetaget via andre fora end KKR. KKR formandskaberne adskiller sig fra de øvrige grupper ved at opleve en tættere relation til KL. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Godkender administrationens indstilling.