Nr.214 - Ligestillingsredegørelse 2017

Sagsnr.: 17/19052

 

Beslutningstema

Godkendelse af indberetning om lovpligtig ligestillingsredegørelse 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune arbejder målrettet med vores personalepolitik, da den er fundamentet og byggestenen for den attraktive arbejdsplads.


Personalepolitikken synliggør kommunens holdninger i forhold til samarbejde, løn, rekruttering, ansættelse, arbejdsglæde, sundhed, trivsel og personaleledelse. Vi medtænker ligestilling ind i personalepolitiske tiltag og er opmærksom på, at der ikke er medarbejdergrupper der udsættes for diskrimination i vores organisation. Det gælder ikke kun køn, men inden for alle områder (køn, race, religion, politisk anskuelse, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering).


Vi giver samme vilkår og muligheder til kvinder og mænd i ligestillede job, hvor der er samme uddannelse og erfaringsgrundlag og stiller samme vilkår og muligheder til rådighed med hensyn til løn, kompetenceudvikling, efteruddannelse, arbejdstid, fleksibilitet, orlov, ledelse og karrieremuligheder. Herudover har vi øje for den enkelte medarbejders individuelle behov – uanset køn.


Kommunen gennemfører trivselsundersøgelser hver 2. år, og resultaterne heraf kan bl.a. bruges til at tilrettelægge de rigtige rekrutterings- og fastholdelsestiltag for både kvinder og mænd.


Efter ligebehandlingslovens § 5a skal alle kommuner hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som efter politisk godkendelse, skal sendes til ministeren for ligestilling senest den 1. november 2017. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.


Ligestillingsredegørelsen 2017 beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.


I Ligestillingsredegørelsen 2017 (bilag 1) fremgår fordelingen af kvinder og mænd ansat i Fredensborg Kommune med følgende opgørelse:


Ledere

 

K (årsværk)

M (årsværk)

Total

K (pct.)

M (pct.)

K (pct.) alle

M (pct.) alle

Topchefer

1

3

4

25

75

28

72

Chefer

8,85

2

10,85

82

18

48

52

Ledere

102,9

33

135,9

76

24

69

31

I alt

112,75

38

150,75

75

25

66

34

Note: Data er trukket (i 1. kvartal 2017) fra Kommunernes og regionernes løndatakontor.

Note: I tabellen over ledere skal kolonne 6 og 7 (angivet ”alle”), forstås som fordelingen af hhv. kvinder og mænd for alle kommuner.

 

Ansatte

 

K (årsværk)

M (årsværk)

Total

K (pct.)

M (pct.)

Akademikere

103,14

48,86

152

68

32

Lærere m.fl.

275,68

92,87

368,56

75

25

Kontor/EDB

187,32

56,32

243,64

77

23

Pædagoger

510,81

145,76

656,57

78

22

Sundhedspersonale

16,97

1,61

18,58

91

9

SOSU/plejepersonale

747,23

90,82

838,05

89

11

Øvrige

86,81

86,2

173,01

50

50

I alt

1927,96

522,44

2450,4

79

21

Note: Data er trukket (i 1. kvartal 2017) fra Kommunernes og regionernes løndatakontor.

 

Formålet med redegørelsen er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.


Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2018. Kommunerne vil herudover få tilsendt en statusoversigt, der sammenligner kommunens egen indsats med samtlige andre kommuners indsats gennem et ligestillingsindeks. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ligestillingslovens § 4 og § 5a.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At byrådet godkender vedlagte ligestillingsredegørelse 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Anbefaler administrationens indstilling.