Nr.213 - Økonomisk Orientering - August 2017

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. august 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet.

Status for drift og anlæg

Drift
Ved udgangen af august 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 1.553 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 62,5 pct. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er nettodriftsudgifterne 24 mio. kr. højere i år. Forskellen på 24 mio. kr. svarer til en stigning på 1,6 pct. hvilket ligger inden for de almindelige løn- og prisstigninger. I faste priser er nettodriftsudgifterne derfor på niveau med sidste år.  

Anlæg

Ved udgangen af august 2017 har kommunen realiseret anlægsudgifter for
47,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 1,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 46 mio. kr. Ved udgangen af juli var der realiseret nettoanlægsudgifter for 34 mio. kr. der er dermed afholdt nettoanlægsudgifter for 12 mio. kr. over den seneste måned.
I forbindelse med budgetrevisionen per 30. juni 2017 er det meldt ind at der forventes nettoanlægsudgifter for i alt 125 mio. kr. for hele 2017. Dette svarer til et gennemsnitligt månedligt nettoanlægsforbrug på ca. 20 mio. kr. i årets sidste 4 måneder.  


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

2016

2017

 

Korr. Budget

Forbrug august

Forbrugs-pct. august

Korr. Budget

Forbrug august

Forbrugs-pct. august

Drift

2.441

1.529

62,6

2.484

1.553

62,5

Anlæg

31

-1

-2,5

129

46

35,5


Kommunens gennemsnitlige likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af august 207 mio. kr. Primo året var den 129 mio. kr. Likviditeten er dermed vokset med 9,8 mio. kr. pr. måned i gennemsnit i årets første otte måneder.  

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

august 2016

december 2016

august 2017

Likviditet

88,4

129,0

207,0

 


Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. august 2017

 

Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Såvel drifts- som anlægsreserven blev i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2017 brugt som finansiering af budgetrevisionens tillægsbevillinger, hvorfor der ikke er yderligere reserver i indeværende år.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

0,0

16,5

16,8

16,8

Anlægsreserven

0,0

8,7

12

10

 

Folketal

Kommunens folketal var pr. 1. september 40.578 borgere. Folketallet er dermed steget med 32 borgere siden 1. august. Stigningen dækker over et fødselsunderskud på 3 borgere og en nettotilflytning på 35 borgere. 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

august 2017

september 2017

Folketal

40.080

40.445

40.546

40.578


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. august til 1. september

 

Ændring

Tilflytning

406

Fraflytning

-371

Fødsel

19

Dødsfald

-22

Befolkningstilvækst

32

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.