23-10-2017 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Helle Abild Hansen (I)

Hanne Berg (F)

Lars Søndergaard (V)

Hossein Armandi (H)

Afbud

Hans Nissen (A)

Nr.234 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Dagsordenen blev godkendt. Sag 243 blev taget af dagsordenen, da sagen blev udsat.

Nr.235 - Økonomisk Orientering - September 2017

Sagsnr.: 16/12923

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30 september 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status på forbruget på kommunens drift- og anlægsbudget og bevillingsreserver, likviditet, samt folketallet.

Status for drift og anlæg

Drift
Ved udgangen af september har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 1.753 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 70,7 pct. Forbrugsprocenten på nettodriftsbudgettet er dermed marginalt højere end med udgangen af september 2016, hvor den var 70,4 pct.

De danske kommuner er som følge af aftalen mellem regeringen og KL underlagt et loft for såvel service- som anlægsudgifter. For Fredensborg Kommune er loftet over serviceudgifterne på 1.821 mio. kr. i 2017.

Med udgangen af september 2017 havde Fredensborg Kommune realiseret serviceudgifter for 1.352 mio. kr. Såfremt forbrugsmønsteret i de sidste tre måneder i 2016 gentager sig i 2017, må der forventes en marginal overskridelse af servicerammen i 2017.

Anlæg
Ved udgangen af september 2017 har kommunen realiseret anlægsudgifter for 59 mio. kr. og anlægsindtægter for 4 mio. kr. Ved udgangen af august 2017 var der realiseret nettoanlægsudgifter for 47 mio. kr. Der er dermed realiseret nettoanlægsudgifter for 12 mio. kr. i september.


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

2016

2017

 

Korr. budget

Forbrug september

Forbrugspct. september

Korr. budget

Forbrug september

Forbrugspct. september

Drift

2.441

1.720

70,4

2.478

1.753

70,7

Anlæg

31

0,2

0,6

126

55

43,3Kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo september 2017
Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af september 2017 211,3 mio. kr. svarende til en stigning på 4,3 mio. kr. siden udgangen af august, hvor den var 207,0 mio. kr.
Stigningstakten for likviditeten er således aftaget i forhold til årets første 8 måneder, hvor den steg med gennemsnitligt 9,8 mio. kr. pr. måned.
Med et niveau på 211,3 mio. kr. er kommunens likviditet historisk høj, likvidteten har således ikke været højere i perioden siden 2008. Den 2. januar 2008 var likviditeten 178,2 mio. kr.    


Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

september 2016

december 2016

september 2017

Likviditet

98,9

129,0

211,3

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditetBevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. I forbindelse med budgetforlig 2018-2021 er driftsreserven reduceret til 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, mens anlægsreserven er reduceret til 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Dog er der som led i KL’s faseopdelte budgetlægning lagt 5 mio. kr. i kassen fra både drifts- og anlægsreserven i 2018. Derfor er driftsreserven i 2018 på 10 mio. kr. og anlægsreserven i 2018 på 0 kr.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

0

10

15

15

Anlægsreserven

0

0

5

5

 

Folketal
Kommunens folketal var pr. 2. oktober 40.644 borgere. Folketallet er dermed steget med 64 borgere siden 1. september. Stigningen dækker over et fødselsoverskud på 7 borgere og en nettotilflytning på 59 borgere.  

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

september 2017

oktober 2017

Folketal

40.080

40.445

40.578

40.644

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. september til 1. oktober

 

Ændring

Tilflytning

332

Fraflytning

-273

Fødsel

32

Dødsfald

-25

Befolkningstilvækst

66

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.236 - Grundlisteudvalget - antal medlemmer

Sagsnr.: 17/22376

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om antallet af medlemmer i Grundlisteudvalget skal forøges.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har hidtil på det konstituerende møde udpeget 5 personer til Grundlisteudvalget.


Grundlisteudvalget skal hvert fjerde år udtage personer til grundlisten. Der skal udtages 1 person for hvert fulde antal 300 indbyggere i kommunen. Personerne opføres af folkeregistret på en liste (grundlisten), der i 2 eksemplarer underskrives af Grundlisteudvalget og sendes til Præsidenten for Østre Landsret. Grundlisten skal næste gang indsendes inden den 1.april 2019 til landsretten. Landsretten vælger herefter et antal personer fra grundlisterne til at virke som nævninger og domsmænd.


Folketinget har med virkning fra 1. juli 2017 ændret retsplejeloven, så Grundlisteudvalget ikke som før skal bestå af 5 personer, men efter de nye regler kan Byrådet udpege flere end 5 medlemmer til Grundlisteudvalget (”mindst 5 medlemmer”).


Efter kommunalreformen er der blevet færre og større kommuner, og grundlisteudvalgenes arbejde med at udarbejde grundlister er derfor blevet mere krævende, idet grundlisteudvalgene nu skal udtage et større antal personer til grundlisterne end tidligere.


Ifølge lovbemærkningerne vil en forøgelse af antallet af medlemmer af grundlisteudvalgene give udvalgene mulighed for at gøre brug af et samlet set større personligt netværk, når der skal findes personer til grundlisterne. Dette kan lette grundlisteudvalgenes arbejde i forhold til at sikre egnetheden af de udtagne personer, idet egnetheden i videre omfang vil kunne sikres ved personligt kendskab til de udtagne. Derudover kan det forbedre mulighederne for, at der i højere grad udtages personer, som er interesserede i at være lægdommer.


Lovændringen giver således Byrådet mulighed for selv at fastsætte antallet af medlemmer i grundlisteudvalget.


I øvrigt er den hidtidige aldersgrænse på 70 år for domsmænd og nævninger samtidig hævet til 80 år. Det betyder, at en person ikke vil kunne optages på grundlisten, hvis den pågældende er fyldt 76 år ved begyndelsen af en grundlisteperiode. Næste gang der skal udpeges medlemmer til grundlisten bliver pr. 1. april 2019 gældende for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023.


Borgmesteren indstiller, at grundlisteudvalget også fremadrettet skal bestå af 5 personer.

Bevilling

Grundlisteudvalgets medlemmer modtager mødediæter for deltagelse i Grundlisteudvalgets møder.

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72, 1. punktum: ”Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen for de kommunale råds valgperiode.”

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Borgmesteren indstiller, at Grundlisteudvalget også fremadrettet skal bestå af 5 medlemmer

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Økonomiudvalget anbefaler borgmesterens indstilling.

Nr.237 - Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden

Sagsnr.: 14/4365

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende udpegning af et nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

KKR Hovedstaden har den 25. september 2017 anmodet Byrådet om at godkende, at borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune udpeges som ny repræsentant i Taxinævnet i stedet for Jens Jørgen Nygaard, Egedal, der afgik ved døden i august.


Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune). Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.


Taxinævnet i Region Hovedstaden består ifølge vedtægterne af 13 medlemmer valgt af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser blandt disses medlemmer, således at 3 medlemmer vælges af Københavns Borgerrepræsentation, 1 medlem vælges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 1 medlem vælges i fællesskab af Frederikssund-, Gribskov- og Halsnæs kommunalbestyrelser, og 8 medlemmer vælges af de øvrige 23 kommunalbestyrelser.


De 8, der blev udpeget i 2014, som repræsentanter for de 23 kommuner, var:


Ib Terp, Brøndby

Allan Holst, Dragør

Jesper Würtzen, Ballerup

Jens Jørgen Nygaard, Egedal

Steen Ørskov Larsen, Hvidovre

Morten Dreyer, Dragør

Thomas Bak, Fredensborg

Gustav Juul, Furesø.


KKR Hovedstaden har på møde den 1. september 2017 indstillet Morten Slotved (C), Hørsholm, som ny repræsentant i Taxinævnet.


KKR beder om, at kommunalbestyrelserne behandler udpegningen af nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse senest den 3. november 2017.


Det understreges, at Taxinævnet er et § 60 selskab, og udpegning til bestyrelsen skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen. Det er ikke muligt at delegere beslutningen til eksempelvis økonomiudvalget.


Det kan oplyses, at medlemmerne er valgt for en 4-årig periode. Det fratrædende nævn forbliver dog i funktion indtil et nyt nævn er valgt og tiltrådt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At udpegningen af borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune, til Taxinævnet i Region Hovedstaden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.238 - Endelig vedtagelse af lokalplan F116 og kommuneplantillæg nr. 1

Sagsnr.: 16/35136

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan F116 for et område ved Præstemosevej i Fredensborg samt kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 at fremlægge forslag til Lokalplan F116 for et område ved Præstemosevej i Fredensborg samt forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.


Planområdet i dag

Planområdet omfatter et areal på omkring 7.700 m2 ved Kongevejen i Fredensborg. Området ligger i byzone. Mod øst afgrænses området af Kongevejen med bagvedliggende bolig- og erhvervsområde. Mod syd, nord og vest afgrænses området af et eksisterende udbygget erhvervsområde. Området har tidligere været anvendt af Sika Danmark A/S, men er i dag ubenyttet, da den nuværende ejer ikke selv har behov for at udnytte pladsen.

 

Lokalplan- og kommuneplantillæggets indhold

Lokalplanen giver mulighed for detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper samt kontor og serviceerhverv. Butikker, kontorer og serviceerhverv skal etableres indenfor rammerne af det eksisterende højlager, der er på ca. 2.700 m2. Der kan etableres kontor og servicearealer på op til 1.500 m2. Butikkerne kan etableres i et omfang på op til 1300 m2 med åben varegård på op til 700 m2.


Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 ændrer anvendelsen i rammeområde FE 02 fra erhvervsområde, til område med særligpladskrævende varer, kontor og serviceerhverv.


Lokalplan og kommuneplantillæg kan ses i bilag 1 og 2

Lokalplanforslaget som blev sendt offentlig høring kan ses i bilag 4

 

Offentlig høring af planforslagene

Lokalplan- og kommuneplantillægget var i offentlig høring fra den 29. juni 2017 til den 24. august 2017. I høringsperioden indkom 5 høringssvar:


      Beboer på Præstevej 16

      Beboer på Præstevej 22

      Beboer på Præstemosevej 1

      Beboer på Kongevejen 50

      Virksomheden K3 Ejendomme


Høringssvarene fra høringen d. 29. juni 2017 – 24. august 2017 omhandlede følgende forhold:

 • Ønske om en overordnet plan for området vest for Kongevejen, således at området sammentænkes med den udvidede kirkegård mod øst.
 • Bekymring for at trafik, støj og belysning vil skæmme i området og komme til gene for beboelsesbyggerierne omkring lokalplanen.
 • Konkrete forslag til ændringer af lokalplanen indsendt af udvikler af grunden Brian Schou.

Efter den almindelige høring, var lokalplan- og kommuneplantillægget i en ekstra 14 dages høring, fordi udvikler havde tilvejebragt en støjredegørelse som viste, at aktiviteterne på grunden ikke overskrider miljøstyrelsen grænseværdier, og at der derfor ikke længere var krav om støjhegn mod nærtliggende boliger. Støjhegnet blev derfor udtaget af lokalplanen og sendt i en ekstra høring fra d. 13. – 27. september 2017. I høringsperioden indkom 2 høringssvar:


 • Beboer på Kongevejen 50
 • Beboer på Præstemosevej 3

Høringssvarene fra høringen d. 13. – 27. september 2017 omhandlede følgende forhold:

 • Bekymring for at trafik, støj og belysning vil skæmme i området og komme til gene for beboelsesbyggerierne, herunder krav om erstatning for tabt herlighedsværdi hvis planlægningen gennemføres.
 • Indsigelse imod at støjhegnet tages ud af planlægningen.

Høringssvarene i deres fulde længde, samt administrationens kommentarer kan ses i bilag 3.


Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i lokalplanen. Det skyldes følgende forhold:


 • Udvikleren (K3 Ejendomme), har under den offentlige høring indsendt en støjredegørelse der viser, at miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overholdes uden etablering af støjhegn. Dette sker imidlertid under forudsætning af at,
  • Indgangspartiet til butikken rykkes mod vest
  • Parkeringspartiet mod nord opdeles af et hegn
  • Vareindleveringen sker i den nordlige del af planområdet
  • Der ikke længere kan etableres vaskehal i området

Lokalplanen er tilrettet således at der ikke længere er krav om støjhegn, under forudsætning af at ovenstående forhold imødekommes. Lokalplanen fastsætter krav om etablering af en hæk mod Kongevejen som erstatning for støjhegnet.


 • På baggrund af høringssvar med bekymring for lysgener i området, er der indsat bestemmelse som fastsætter forbud mod lys i områdets pylon samt på bygningsfacaden mod Kongevejen. Herudover kan øvrig facadebelysning kun ske som opad- eller nedadrettet spotbelysning.
 • På baggrund af ønske fra bygherre, er der i lokalplanen givet mulighed for 1,5 m jordvold syd og vest for parkeringspladsen. Administrationen vurderer at dette vil være gavnligt, da det vil nedbringe den visuelle uro for områdets beboere og øvrige brugere.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At lokalplan F116 ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.
 2. At lokalplan F116 herefter vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Et flertal på 7: A, B, V og C anbefaler den administrative indstilling.

Imod stemmer 2: O, F idet de ikke mener området trafikalt kan bære en butik af denne størrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemmer: 6 Liste A, Liste B, Liste C og Liste V


Imod stemmer:2 Liste F og Liste O,  idet de ikke mener området trafikalt kan bære en butik af denne størrelse.


Økonomiudvalget forudsætter, at det nye byggeri og de fysiske omgivelser skal følge kommunens arkitekturpolitik. Liste I tager forbehold for dette. Liste O støtter, at det nye byggeri og den fysiske udformning lever op til kommunens arkitekturpolitik


Liste I støtter den administrative indstilling.


Hossein Armandi (H) undlod at stemme.

Nr.239 - Godkendelse af Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/20183

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.

Sagsfremstilling og økonomi

Nuværende praksis ved behandling af sager om midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter er, at bygherre anmelder den midlertidige aktivitet til kommunen 14 dage før den påbegyndes. Kommunen meddeler herefter tilladelse til det anmeldte arbejde, hvor der stilles miljøvilkår til bygherren om begrænsning af gener. I praksis er der dog midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke bliver anmeldt.


I henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan kommunen vedtage lokale forskrifter, herunder forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Fordelen ved en lokal forskrift er, at der herved kan skabes en retstilstand, som umiddelbart kan håndhæves.


Med forskriften skal bygherre fremover ikke anmelde støjende nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen, som foregår inden for den tilladte arbejdstid. Ved at gøre opmærksom på forskriften i byggetilladelsen er det samtidig lettere for bygherre at få overblik over de gældende bestemmelser ved udførelse af de midlertidige aktiviteter.


Kommunen skal fremover kun behandle evt. klager samt ansøgninger om dispensation fra forskriften i særlige tilfælde.


I forskriften fastsættes bestemmelser for blandt andet driftstid, støj og støvbegrænsende foranstaltninger. Disse miljøforhold reguleres allerede i dag af kommunen, når der stilles miljøvilkår i forbindelse med anmeldelse af midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.


Kommunens afgørelser efter forskriften kan ikke påklages, og overtrædelser kan straffes med bøde. Dog kan der klages over afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor Kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ikrafttrædelsen af forskriften offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At udvalget godkender Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.240 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg om bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 17/7267

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt, herunder skal der træffes beslutning om administrationens indstilling til ændringer som følge af indkomne bemærkninger og forslag fra høringsperioden.

 

Kommuneplantillægget behandles i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 24. april 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr 16 om bevaringsværdige bygninger i offentlig høring i perioden fra den 15. maj 2017 til den 31. juli 2017.

 

I tillægget udpeges 1397 bygninger som bevaringsværdige.

 

I forbindelse med høringen blev der sendt 1799 breve ud til ejerne af de bygninger, der udpeges i tillægget. Ved udløb af den ordinære høringsfrist var der indkommet 88 høringssvar, hovedsageligt fra ejere af udpegede bygninger.

 

Baggrund for kommuneplantillæg nr 16

Fredensborg Kommune gennemførte i 2014 en registrering af bevaringsværdige bygninger efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). I forlængelse af registreringen besluttede Byrådet i november 2015, at bygninger med SAVE-værdi 1-4 bør optages i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

 

Borgermøde

Som led i den offentlige høring blev der den 15. juni 2017 afholdt et offentligt møde om bevaringsværdige bygninger. Der var ca. 80 fremmødte borgere – hovedsageligt ejere af udpegede bygninger.

 

På mødet var der bl.a. oplæg fra Bevaringsforeningen Fredensborg v. No Widding, Center for Bygningsbevaring Rådvad v. Vera Noldus, samt Danbolig v. Steen Læssøe.

På mødet blev der spurgt ind til en række temaer, som blev drøftet.

 

Overordnet set gik spørgsmålene på følgende temaer:

 • Energirenovering af bevaringsværdige bygninger
 • Økonomisk kompensation hvis kommunen stiller krav om særlige byggematerialer som kan fordyre renovering
 • Bevaringsværdiens indflydelse ved salg af bolig eller evt. indflydelse på ejendomsværdi og beskatning af bolig
 • Administrationens procedurer ved ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning.

 

Bemærkninger fra høringsperioden

Høringssvarene omfatter dels en lang række spørgsmål og dels forskellige synspunkter. Temaerne i høringssvarene er følgende:

 

1.    Sletning af SAVE-registrering

2.    Højere eller lavere SAVE-værdi

3.    Privat ejendomsret.

4.    Økonomisk kompensation

5.    Nedrivning

6.    Modernisering og renovering af boliger.

7.    Modernisering og renovering af landbrugs og erhvervs bygninger.

8.    Energirenovering

9.    Forkerte registreringer

10.Udpegning af bevaringsværdige bygninger, betydning for den enkelte ejer

11.Bygninger der ikke er registreret

12.SAVE-metode

13.Andet

14.Generelle henvendelser

15.Retningslinjerne

 

En fyldestgørende gennemgang af samtlige høringssvar fremgår af bilag 1 og 2.

 

Behandling af høringssvar og indstilling til ændringer

På baggrund af de indkomne høringssvar til kommuneplantillæg nr 16 har administrationen udarbejdet vedlagte bilag 1, 2 og 3 til brug ved behandling af høringssvarene. Indholdet i bilag 1, 2 og 3 er skitseret nedenfor:

 

Bilag 1: ”Samlede høringssvar” (bilaget indeholder en oversigt over samtlige høringssvar samt høringssvarene i deres fulde længde)

 

Bilag 2: ”Kommenteret resumé af høringssvar” (bilaget er et sammentræk af høringssvarenes synspunkter med administrationens kommentarer, herunder eventuelle forslag til konkrete ændringer)

 

Bilag 3: ”Samlet indstilling til ændringer” (bilaget er et sammentræk af alle administrationens forslag til ændringer i kommuneplanen, som fremgår i bilag 2)

 

Bilag 4: Revideret version af kommuneplantillægget, med markering af de foreslåede teksttilføjelser og –ændringer.

 

Administrationens indstilling vedrørende ændringer af kommuneplantillægget kan opridses i følgende fem punkter (jf. bilag 3),

 

 1. Kommuneplantillæg 16 gennemskrives så der kommunikativt ligges større vægt på, at tillæggets formål er at skabe dialog med ejerne af de bevaringsværdige bygninger, og derigennem rådgive om gode løsninger tilpasset bevaringsværdierne. Nogle formuleringer i tillægget kan tolkes som værende mere kategoriske end dialogiske, her ønskes formålet om øget dialog at træde tydeligere frem.

 

 1. Retningslinje nr. 3. s. 13 vedrørende nedrivningsanmeldelse, flyttes til afsnit 4. Forhold til anden planlægning, da der ikke er tale om en retningslinje, men en praksis bundet op på anden lovgivning.

 

 1. For at undgå misforståelser, indskrives det i tillægget, at ejere med bevaringsværdige bygninger har de samme rettigheder for ombygning, tilbygning og renovering som ejere af bygninger der ikke er bevaringsværdige.

 

 1. Der gives ikke mulighed for at få slettet en SAVE-registrering, med mindre administrationen finder registreringen fejlbehæftet og der dermed er grundlag for en genregistrering. Eksempelvis kan en bygning godt rumme bevaringsværdier selvom den er renoveret eller ombygget.

 

 1. Enkelte bygninger har fejl i SAVE-registreringen disse genregistreres. En enkelt bygning der skulle have været SAVE-registreret er ikke blevet registreret. Denne skal registreres. Enkelte bygninger der er registreret er i dag nedrevet. Disse bygninger slettes fra SAVE-registreringen.

 

Den videre proces for kommuneplantillæg nr 16 for bevaringsværdige bygninger

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget – og herunder ændringer – vil tillægget blive indkorporeret i kapitel 6.1 i Kommuneplan 2017, som forventes endelig vedtaget samtidig med kommuneplantillæg 16.

 

Kommuneplantillægget om bevaringsværdige bygninger vil således blive offentliggjort som en del af Kommuneplan 2017.Sagsforløb efter 25. september 2017

Byrådet udsatte behandling af sagen med henblik på fornyet behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Som opfølgning på byrådets drøftelser den 25. september 2017 kan følgende præciseres:

 

Kommuneplantillægget er Fredensborg Kommunes overordnede planlægning for bevaring af lokal bygningskultur. Den overordnede planlægning konkretiseres og tilpasses i lokalplaner og byggesagsbehandling. Kommuneplantilægget i sig selv pålægger ikke ejerne særlige forpligtelser.

 

SAVE-registreringen udgør grundlaget for kommuneplantillæget. Registreringens vurderinger er foretaget af eksterne fagfolk efter ensartede parametre og indenfor en kort tidsperiode.

 

Muligheder for nedrivning

Ved ansøgninger om nedrivning, foretages altid en konkret og grundig vurdering af den pågældende bygning på det pågældende tidspunkt. Administrationens vurdering af, om det anbefales at der gives nedrivningstilladelse, tager således altid udgangspunkt i bygningens aktuelle tilstand, samt mulighederne for anvendelse fremover. Selvom der lægges stor vægt på bevaring af bygningsarven kan det i nogle tilfælde være den bedste løsning at nedrive ikke tidssvarende bygninger. Dette tydeliggøres i redegørelsens afsnit 2.

Fejlregistreringer

Ved objektivt konstaterbare fejl i registreringsgrundlaget (BBR-oplysninger) rettes fejlene. Det har konkret medført, at tre bygninger slettes fra registreringen da de er opført efter 1940 og derfor ikke skulle omfattes af registreringen.

 

Ved uenigheder omkring vurderingerne i registreringen anbefaler administrationen at registreringen fra 2014 fastholdes, og at eventuelle ønsker om nedrivning drøftes konkret, jf ovenfor.

 

Administrationspraksis ifm nedrivningsønsker

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 6. oktober 2010, at ansøgninger om nedrivning af bygninger med SAVE-værdi 4 skal forelægges udvalget til en konkret vurdering.

 

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillægget, kan det med fordel besluttes, at der efterfølgende skal udarbejdes et administrationsgrundlag, der imødekommer behovet for en smidig og effektiv sagsbehandling.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommuneplantillægget vil blive offentliggjort sammen med Kommuneplan 2017 på kommunens hjemmeside.


Afsendere af høringssvar vil modtage orientering om den endelige vedtagelse.

Indstilling

 1. At kommuneplantillæg nr 16 om bevaringsværdige bygninger vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i bilag 3 "Administrationens samlede indstilling til ændringer", og udmøntet i bilag 4 ”Revideret version af kommuneplantillæg”.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget vil løbende følge udviklingen for bygninger med bevaringsværdi 4, idet man samtidig bemærker at eventuelle nedrivningsansøgninger skal udvalgsbehandles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Ulla Hardy Hansen (c), tog forbehold.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet hun ønsker, at ejendomme i kategori 4 skal udtages af SAVE-registeringen


Økonomiudvalget anmoder om, at Plan- Miljø og Klimaudvalget får en orientering om sagens punkt 4 og 5 løbende.

Beslutning i Byrådet den 25-09-2017

Sagen blev udsat og sendes tilbage til Plan-, Miljø– og Klimaudvalget med henblik på fornyet behandling i byrådet den 30. oktober 2017.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Et flertal på 8: A, B, F, O og V anbefaler udvalgets indstilling af 6. september 2017 med den tilføjelse, at udvalget lægger vægt på, at der udøves en smidig sagsbehandling i forbindelse med bevaringsværdige bygninger - og at der på konkret begrundet efterspørgsel kan ske en revurdering af enkelte bygninger med en SAVE-værdi 4 og at ovenstående evalueres efter 1 år.

C stemmer imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning.


Udvalget lægger vægt på, at der udøves en smidig sagsbehandling i forbindelse med bevaringsværdige bygninger - og at der på konkret begrundet efterspørgsel kan ske en revurdering af enkelte bygninger med en SAVE-værdi 4 – 9 eller lavere og at ovenstående evalueres efter 1 år.


Liste I og Liste C stemmer imod, idet de ønsker at kun ejendomme i kategori 1-3 save registreres.

Nr.241 - Udvidelse af Netto på Torpenvej 10 i Humlebæk

Sagsnr.: 17/19655

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage principiel stilling til ansøgning om udvidelse af Netto på Torpenvej 10 i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

TT Rådgivning har på vegne af Netto ansøgt om udvidelse af den eksisterende Netto butik på Torbenvej 10 i Humlebæk. Det er ønsket, at erstatte den nuværende butik på ca. 600 m2 med en ny større og mere tidssvarende butik på 1200 m2. Den nye butik tænkes drejet 90 grader, så bygningskroppens længderetning ligger parallelt med Torpenvej. For at give areal nok til den nye butik udvides med de to naboejendomme mod syd Torpenvej 4B og 6. Ansøger oplyser, at der er indgået skriftlig aftale herom med begge ejere. Ansøger bemærker, at butikken i dag fungerer som nærbutik og at rigtig mange gående, herunder ældre benytter butikken. Vedlagt er bilag som viser situationsplan og principper for facader. 


Gældende planmæssige rammer

Den nuværende Netto butik Torpenvej 10 er omfattet af lokalplan H29. Lokalplan H29 blev udarbejdet i 1996 for at muliggøre Nettos daværende planer for en større butik og fastlægge området til centerformål.


Ejendommene Torpenvej 4B og 6 er omfattet af byplanvedtægt for Humlebæk Nord (plan nr. 1 og 2). Det konkrete delområde som omfatter pågældende ejendomme er fastlagt til forretningsområde, men muliggør ikke etablering af dagligvarebutik.


I Kommuneplan 2017 er området Ny Strandvej/ Torpenvej udlagt til lokalcenter. Kommuneplan 2017 er udarbejdet efter detailhandels- bestemmelserne i den tidligere Planlov, som fastlage en maksimal butiksstørrelse på 1000 m2 for dagligvarebutikker i lokalcentre. Reglerne er ændret med den nye Planlov (som trådte i kraft den 15. juni 2017) til en maksimal butiksstørrelse på 1200 m2.


Etablering af en ny større dagligvarebutik som ansøgt på 1200 m2 vil kræve et tillæg til kommuneplanens rammer vedrørende den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i lokalcentre. Ligeledes vil det kræve fremlæggelse og vedtagelse af en ny lokalplan.


Detailhandel i Humlebæk

Det indgår i udviklingsplanerne for Humlebæk Bymidte at understøtte centerområdet, så der skabes grundlag for en større koncentration af detailhandel. Det indgik ligeledes som indsats i planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”.


Retail Institute gennemført i sommeren 2014 en detailhandelsanalyse for Fredensborg Kommune. Analysen kommer med en række generelle anbefalinger til udviklingen af detailhandlen i Fredensborg Kommune samt specifikke anbefalinger for de enkelte 4 bysamfund.

 

Generelt anbefales det, at koncentrere detailhandlen i de eksisterende handelscentre. For Humlebæk fremhæves det, at en ny dagligvarebutik i Humlebæk Centret vil skabe værdi for centret – specifikt peges på en ny discountbutik.


Administrationens vurdering

Netto havde tilbage i 2008/2009 dialog med administrationen om et lignende ønske til udvidelse af Netto butikken på Torpenvej. Dengang opfordrede administrationen Netto til at afsøge mulighederne for en placering af en ny butik i centerområdet.


I 2014/15 behandlede udvalget spørgsmålet om etablering af ny dagligvarebutik (Netto) i den tidligere posthusbygning ved Humlebæk Station/centerområde. Kommunen nedlagde i den forbindelse såkaldt §14 forbud og udarbejdede efterfølgende en ny lokalplan, med henblik på fremtidig anvendelse af posthusbygningen til kulturelle formål.


Humlebæk Center har for nylig skiftet ejer, og det er administrationens vurdering, at spørgsmålet om udvidelse af den eksisterende Netto butik på Torpenvej skal ses i sammenhæng med de igangsatte udviklingsplaner for Humlebæk Centret / bymidten, herunder det tidligere posthus.


Administrationen anbefaler at følge detailhandelsanalysens anbefalinger om at koncentrere detailhandlen centralt i bymidten, for at opnå maksimal handelsmæssig synergieffekt butikkerne i mellem. Særligt dagligvarebutikker har en stor kundestrøm, som de mindre udvalgsvarebutikker kan drage fordel af.


Ud fra en planmæssig betragtning bør sagen derfor ikke fremmes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Indstilling

 1. At kommunen ud fra en planmæssig vurdering, ikke ønsker at fremme sagen, idet en udvidelse af Netto på Torpenvej skal ses i sammenhæng med udviklingsplanerne for Humlebæk Centret.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Den administrative indstilling vedtaget med den yderligere begrundelse, at de trafikale forhold er problematiske.


For stemmer 8: A, O, C, B, F og Lars Søndergaard (V)

Imod stemmer 1: Thomas Bak (V), der begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Sagen blev drøftet.

Nr.242 - Forslag om ny fredning af Esrum Søs omgivelser

Sagsnr.: 17/9370

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til om Fredensborg Kommune vil følge en opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening om at være medrejser af ny fredningssag for Esrum Søs omgivelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har henvendt sig til Helsingør, Gribskov, Hillerød og Fredensborg Kommuner og oplyst at foreningen har besluttet af rejse en fredningssag for Esrum Søs omgivelser i de fire kommuner. DN opfordrer kommunerne til at være medrejsere af fredningssagen.

 

Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag omfatter en revision af ni eksisterende fredninger, der tilsammen udgør 714 ha omkring Esrum Sø. De relevante arealer inden for Fredensborg kommune udgør ca. 225 ha. Arealerne i Fredensborg Kommune fremgår af bilag 1.

 

Formålet med forslaget om en ny samlet fredning er fr DNs side især følgende:


 • Sikre og forbedre de rekreative interesser, herunder offentlighedens adgang omkring søen via etablering af en kombineret cykel- og gangsti tilpasset natur og landskab.
 • Bevare og forbedre det åbne landskab med store udsyn over istidslandskabets markante landskabsformer og Esrum Sø.
 • Bevare de landskabelige-, natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området ved Esrum Sø.
 • Sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for - i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000—område nr. 133, Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.
 • Revidere og sammenlægge eksisterende fredninger til ét sammenhængende fredet område i tilknytning til Esrum Sø.

 

DN afholdt den 6. maj 2017 et borgermøde om fredningsforslaget. Efterfølgende har DN været i dialog med flere af de berørte lodsejere, som har ført til ændringer i det oprindelige udspil. Ændringen i Fredensborg kommune omhandler stiens placering, og fredningsgrænsen omkring

ejendommen Søgård, syd for Sørup.

 

Historik

En sti rundt om Esrum Sø har været en del af den regionale planlægning de seneste 30 år. Først i Hovedstadsrådet og sidenhen i Frederiksborg Amt og senest Fingerplanen fra 2013. Frederiksborg Amt besluttede i 2006 at ekspropriere arealer til en rekreativ cykel- og gangsti rundt om Esrum Sø.

 

Ved amternes nedlæggelse overtog Naturstyrelsen Esrum Sø-sti-projektet. Det var dengang aftalen, at de fire berørte kommuner efter anlæggelsen skulle overtage driften af stien. Frederiksborg Amts ekspropriation til søstien blev imidlertid underkendt af Vejdirektoratet og kommunerne blev efterfølgende pålagt at rulle ekspropriationerne tilbage.

 

Nuværende fredninger

Der findes i dag flere fredninger omkring Esrum Sø med det primære formål at bevare det særlige kultur- og landbrugslandskab. De nuværende fredninger er af ældre dato og har derfor ikke kunnet tage højde for den samfundsmæssige udvikling som har ført til at arealanvendelsen og landskabet er ændret fra traditionel dyrket landbrug til deltids- og fritidslandbrug med ridehaller, hestefolde og generel tilgroning. De nuværende fredninger er derudover ikke forfattet under hensyn til rekreativ anvendelse.Nuværende fredninger ved Esrum Sø i Fredensborg Kommune


Sagsgangen ved fredningssager

Fredningssager kan rejses af miljøministeren og af DN. I dette tilfælde er det DN der vil rejse sagen.

 

Den officielle behandling af en fredningssag begynder med at sagsrejseren sender et fredningsforslag til Fredningsnævnet, som offentliggør at sagen er rejst og sender forslaget til alle berørte parter.

 

Fredningsnævnet inviterer til et offentligt møde, hvor sagsrejseren præsenterer og begrunder fredningsforslaget.

 

Når Fredningsnævnet efter dialog med de berørte lodsejere har tilstrækkelige oplysninger afgør nævnet om området skal fredes eller ej. Nævnet fastlægger hvilke fredningsbestemmelser der skal gælde og hvor meget hver enkelt lodsejer skal have i erstatning. Erstatningen skal modsvare reduktionen i handelsværdien af det pågældende areal.

 

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis erstatningerne overstiger 500.000 kr vil fredningsforslaget altid blive forelagt Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Ved en fredning skal kommunen betale ¼ af erstatningerne, mens staten betaler ¾. Denne fordeling gælder uanset om kommunen er medrejser eller ej. 

 

Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget beregning eller skøn over Fredensborg Kommunes udgifter i fald fredningen gennemføres.

 

De tre øvrige berørte kommuner

DNs opfordring til at være medrejser af fredningssagen har været behandlet i Hillerød, Gribskov og Helsingør Kommune. Hillerød Kommune har besluttet at være medrejser. Gribskov og Helsingør Kommune har besluttet ikke at være medrejser.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at der er forhold der taler for og forhold der taler imod at være medrejser af DNs fredningssag.

 

Hvad der taler for at være medrejser:


·       De nuværende fredninger er for en dels vedkommende utidssvarende og til dels overlappende, hvilket vanskeliggør administrationen og virker uigennemskuelig for de berørte lodsejere. En ny, revideret og samlet fredning vil kunne skalbe tydelighed og klarhed for alle parter.

·       Omkring Esrum Sø er der store bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier og med fredningsforslaget kan offentlighedens muligheder for adgang øges.

·       Som medrejser på fredningssagen vil kommunen få indflydelse på indholdet af fredningen og dens bestemmelser. Herunder hvordan offentlighedens adgang kan tilrettelægges under hensyn til lodsejernes behov. 

·       En rekreativ sti omkring Esrum Sø indgår i både tidligere og nugældende kommuneplan som en principiel markering, der i forbindelse med fredningssagen vil kunne konkretiseres under hensyn til lodsejernes behov.


Hvad der taler imod at være medrejser:


·       De fleste lodsejere var i det tidligere sagsforløb i 2006 stærkt kritiske overfor en Esrum Sø-sti. Kritiske lodsejere vil muligvis se en sammenhæng mellem konsekvenserne af fredningsforslaget og Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og på den baggrund trække tilsagn til nationalparken tilbage.      

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Fredensborg Kommune er medrejser af Danmarks Naturfredningsforenings fredningssag for Esrum Søs omgivelser.
 2. At Fredensborg Kommune tilkendegiver, at spørgsmålet om offentlighedens adgang i fredningen ønskes drøftet nærmere.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Den administrative indstilling sat til afstemning.

For stemmer 3: B, F og Ergin Özer (A)

Imod stemmer 6: V, C, O og Carsten Nielsen og Rasmus Østrup Møller (A)

Et flertal anbefaler herefter, at Fredensborg Kommune ikke indgår som medrejser af en fredningssag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017

 

Indstillingen fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev sat til afstemning:

For stemmer 7 : Liste A, Liste C, Liste I, Liste O, Liste V

Imod stemmer 3 : Liste B, Liste F, Liste H

 

Et flertal anbefaler herefter, at Fredensborg Kommune ikke indgår som medrejser af en fredningssag.

Nr.243 - Nyanskaffelse Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/11537

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet skal godkende finansiering af indkøb af teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkendte på deres møde d. 1. juni 2017 at anskaffe en teleskoplæser (se bilag). Behovet for en arbejdsmaskine til den daglige drift af Nivå Havn og Strandpark er efterhånden presserende. Der foretages mange skæve og tunge løft, som kan elimineres vha. fx en teleskoplæsser. En arbejdsmaskine vil kunne forbedre arbejdsmiljøet på Nivå Havn væsentligt, vurderer havnefogeden.

 

Nivå Havn og Strandpark benytter sig for nuværende af services leveret af NSPV (Nordsjællands Park og Vej). De kan rekvireres på bestilling til udførsel af diverse opgaver. De kører bl.a. Hofmann-klodser og stativer to gange årligt. Indkøb af egen maskine giver mulighed for f.eks. at sikre, at pladserne ryddes hurtigt. Ved arrangementer, stævner og travle sommerdage med stort pres på parkeringsarealerne vil havnen selv kunne opsætte klodser, flytte grill og borde osv.

 

For at afdække det egentlige behov har der været udarbejdet en behovsanalyse. Kommunens udbuds- og indkøbsafdeling samt kommunens konsulent på forsikringsområdet har været inde over tilbuddet.

 

Økonomi:

 

Pris på Scantruck MT 625 er 450.000 kr.

Årlig forsikring er 3.082,72 kr.

 

Forslag til finansiering:

Der er ikke midler i det afsatte driftsbudget til indkøb af teleskoplæsser til ca. 450.000 kr. Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet, at finansieringen sker via Nivå Havns beholdningskonto, som pr. maj 2017 udgør 2.788.703,61 kr.

 

Ifølge de vedtagne styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark indgår beholdningskontoen som en integreret del af kommunens kassebeholdning. Byrådet har kompetencen til at frigive beløb fra kontoen til større vedligeholdelses- og udviklingsarbejder på Nivå Havn og Strandpark.


Siden behandling af sagen i Fritids – og Idrætsudvalget d. 16. august.

Havnefogeden har udarbejdet et uddybende notat om behovet for teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark (bilag 2). Konklusionen i notatet er, at anskaffelse af teleskoplæsseren er nødvendig i den daglige drift både af driftsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.


Det fremgår af notatet, at et alternativ til anskaffelse af teleskoplæsser til en pris på ca. 450.000 kr. er at indgå lejeaftale med en binding i 12 måneder og med forkøbsret med en nedskrivning på 80 pct. af lejen. Det vil i alt betyde en samlet udgift på 180.000 kr. i leje i 12 måneder samt en efterfølgende anskaffelse på 306.000 kr. Lejen skal i givet fald disponeres inden for driftsbestyrelsens samlede budget og godkendes af driftsbestyrelsen.


Formanden for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark har via mail og med baggrund i havnefogedens notat bedt driftsbestyrelsens medlemmer tilkendegive, om de fortsat støtter forslaget om anskaffelse af  en teleskoplæsser.


Konklusionen på den skriftlige høring er, at hovedparten af medlemmer af driftsbestyrelsen fortsat støtter anbefaling overfor Byrådet om, at der frigives midler til anskaffelse af en teleskoplæsser.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Indkøb af teleskoplæser

 

450

 

 

 

I alt, drift

450

0

0

0

I alt, anlæg

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandparks forslag om at anskaffe en teleskoplæser godkendes.
 2. At driftsudgiften på 450.000 kr. ekskl. moms finansieres af den organisatoriske enheds beholdningskonto.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Sagen sendes tilbage til drøftelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, idet udvalget ønsker, at få beskrevet det reelle behov og forventede brug af en teleskoplæsser mere præcist forud for fornyet behandling af sagen.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-10-2017

Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Sagen blev udsat med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger.

Nr.244 - Orientering

Hans Nissen (A)

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Mødeplan for 2018.

Nr.245 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

246. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

247. Eventuel salg af del af matr. nr. 45 a og 45 d Fredensborg by – Lukket

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017

 

246. Godkendelse af dagsordenen – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

247. Eventuel salg af del af matr. nr. 45 a og 45 d Fredensborg by – Lukket

Godkender Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.