Nr.243 - Nyanskaffelse Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 17/11537

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet skal godkende finansiering af indkøb af teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkendte på deres møde d. 1. juni 2017 at anskaffe en teleskoplæser (se bilag). Behovet for en arbejdsmaskine til den daglige drift af Nivå Havn og Strandpark er efterhånden presserende. Der foretages mange skæve og tunge løft, som kan elimineres vha. fx en teleskoplæsser. En arbejdsmaskine vil kunne forbedre arbejdsmiljøet på Nivå Havn væsentligt, vurderer havnefogeden.

 

Nivå Havn og Strandpark benytter sig for nuværende af services leveret af NSPV (Nordsjællands Park og Vej). De kan rekvireres på bestilling til udførsel af diverse opgaver. De kører bl.a. Hofmann-klodser og stativer to gange årligt. Indkøb af egen maskine giver mulighed for f.eks. at sikre, at pladserne ryddes hurtigt. Ved arrangementer, stævner og travle sommerdage med stort pres på parkeringsarealerne vil havnen selv kunne opsætte klodser, flytte grill og borde osv.

 

For at afdække det egentlige behov har der været udarbejdet en behovsanalyse. Kommunens udbuds- og indkøbsafdeling samt kommunens konsulent på forsikringsområdet har været inde over tilbuddet.

 

Økonomi:

 

Pris på Scantruck MT 625 er 450.000 kr.

Årlig forsikring er 3.082,72 kr.

 

Forslag til finansiering:

Der er ikke midler i det afsatte driftsbudget til indkøb af teleskoplæsser til ca. 450.000 kr. Driftsbestyrelsen anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet, at finansieringen sker via Nivå Havns beholdningskonto, som pr. maj 2017 udgør 2.788.703,61 kr.

 

Ifølge de vedtagne styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark indgår beholdningskontoen som en integreret del af kommunens kassebeholdning. Byrådet har kompetencen til at frigive beløb fra kontoen til større vedligeholdelses- og udviklingsarbejder på Nivå Havn og Strandpark.


Siden behandling af sagen i Fritids – og Idrætsudvalget d. 16. august.

Havnefogeden har udarbejdet et uddybende notat om behovet for teleskoplæsser til Nivå Havn og Strandpark (bilag 2). Konklusionen i notatet er, at anskaffelse af teleskoplæsseren er nødvendig i den daglige drift både af driftsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.


Det fremgår af notatet, at et alternativ til anskaffelse af teleskoplæsser til en pris på ca. 450.000 kr. er at indgå lejeaftale med en binding i 12 måneder og med forkøbsret med en nedskrivning på 80 pct. af lejen. Det vil i alt betyde en samlet udgift på 180.000 kr. i leje i 12 måneder samt en efterfølgende anskaffelse på 306.000 kr. Lejen skal i givet fald disponeres inden for driftsbestyrelsens samlede budget og godkendes af driftsbestyrelsen.


Formanden for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark har via mail og med baggrund i havnefogedens notat bedt driftsbestyrelsens medlemmer tilkendegive, om de fortsat støtter forslaget om anskaffelse af  en teleskoplæsser.


Konklusionen på den skriftlige høring er, at hovedparten af medlemmer af driftsbestyrelsen fortsat støtter anbefaling overfor Byrådet om, at der frigives midler til anskaffelse af en teleskoplæsser.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2017

2018

2019

2020

Indkøb af teleskoplæser

 

450

 

 

 

I alt, drift

450

0

0

0

I alt, anlæg

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandparks forslag om at anskaffe en teleskoplæser godkendes.
  2. At driftsudgiften på 450.000 kr. ekskl. moms finansieres af den organisatoriske enheds beholdningskonto.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2017

Sagen sendes tilbage til drøftelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, idet udvalget ønsker, at få beskrevet det reelle behov og forventede brug af en teleskoplæsser mere præcist forud for fornyet behandling af sagen.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-10-2017

Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Sagen blev udsat med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger.