Nr.242 - Forslag om ny fredning af Esrum Søs omgivelser

Sagsnr.: 17/9370

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til om Fredensborg Kommune vil følge en opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening om at være medrejser af ny fredningssag for Esrum Søs omgivelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har henvendt sig til Helsingør, Gribskov, Hillerød og Fredensborg Kommuner og oplyst at foreningen har besluttet af rejse en fredningssag for Esrum Søs omgivelser i de fire kommuner. DN opfordrer kommunerne til at være medrejsere af fredningssagen.

 

Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag omfatter en revision af ni eksisterende fredninger, der tilsammen udgør 714 ha omkring Esrum Sø. De relevante arealer inden for Fredensborg kommune udgør ca. 225 ha. Arealerne i Fredensborg Kommune fremgår af bilag 1.

 

Formålet med forslaget om en ny samlet fredning er fr DNs side især følgende:


  • Sikre og forbedre de rekreative interesser, herunder offentlighedens adgang omkring søen via etablering af en kombineret cykel- og gangsti tilpasset natur og landskab.
  • Bevare og forbedre det åbne landskab med store udsyn over istidslandskabets markante landskabsformer og Esrum Sø.
  • Bevare de landskabelige-, natur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området ved Esrum Sø.
  • Sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for - i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000—område nr. 133, Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.
  • Revidere og sammenlægge eksisterende fredninger til ét sammenhængende fredet område i tilknytning til Esrum Sø.

 

DN afholdt den 6. maj 2017 et borgermøde om fredningsforslaget. Efterfølgende har DN været i dialog med flere af de berørte lodsejere, som har ført til ændringer i det oprindelige udspil. Ændringen i Fredensborg kommune omhandler stiens placering, og fredningsgrænsen omkring

ejendommen Søgård, syd for Sørup.

 

Historik

En sti rundt om Esrum Sø har været en del af den regionale planlægning de seneste 30 år. Først i Hovedstadsrådet og sidenhen i Frederiksborg Amt og senest Fingerplanen fra 2013. Frederiksborg Amt besluttede i 2006 at ekspropriere arealer til en rekreativ cykel- og gangsti rundt om Esrum Sø.

 

Ved amternes nedlæggelse overtog Naturstyrelsen Esrum Sø-sti-projektet. Det var dengang aftalen, at de fire berørte kommuner efter anlæggelsen skulle overtage driften af stien. Frederiksborg Amts ekspropriation til søstien blev imidlertid underkendt af Vejdirektoratet og kommunerne blev efterfølgende pålagt at rulle ekspropriationerne tilbage.

 

Nuværende fredninger

Der findes i dag flere fredninger omkring Esrum Sø med det primære formål at bevare det særlige kultur- og landbrugslandskab. De nuværende fredninger er af ældre dato og har derfor ikke kunnet tage højde for den samfundsmæssige udvikling som har ført til at arealanvendelsen og landskabet er ændret fra traditionel dyrket landbrug til deltids- og fritidslandbrug med ridehaller, hestefolde og generel tilgroning. De nuværende fredninger er derudover ikke forfattet under hensyn til rekreativ anvendelse.Nuværende fredninger ved Esrum Sø i Fredensborg Kommune


Sagsgangen ved fredningssager

Fredningssager kan rejses af miljøministeren og af DN. I dette tilfælde er det DN der vil rejse sagen.

 

Den officielle behandling af en fredningssag begynder med at sagsrejseren sender et fredningsforslag til Fredningsnævnet, som offentliggør at sagen er rejst og sender forslaget til alle berørte parter.

 

Fredningsnævnet inviterer til et offentligt møde, hvor sagsrejseren præsenterer og begrunder fredningsforslaget.

 

Når Fredningsnævnet efter dialog med de berørte lodsejere har tilstrækkelige oplysninger afgør nævnet om området skal fredes eller ej. Nævnet fastlægger hvilke fredningsbestemmelser der skal gælde og hvor meget hver enkelt lodsejer skal have i erstatning. Erstatningen skal modsvare reduktionen i handelsværdien af det pågældende areal.

 

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis erstatningerne overstiger 500.000 kr vil fredningsforslaget altid blive forelagt Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Ved en fredning skal kommunen betale ¼ af erstatningerne, mens staten betaler ¾. Denne fordeling gælder uanset om kommunen er medrejser eller ej. 

 

Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget beregning eller skøn over Fredensborg Kommunes udgifter i fald fredningen gennemføres.

 

De tre øvrige berørte kommuner

DNs opfordring til at være medrejser af fredningssagen har været behandlet i Hillerød, Gribskov og Helsingør Kommune. Hillerød Kommune har besluttet at være medrejser. Gribskov og Helsingør Kommune har besluttet ikke at være medrejser.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at der er forhold der taler for og forhold der taler imod at være medrejser af DNs fredningssag.

 

Hvad der taler for at være medrejser:


·       De nuværende fredninger er for en dels vedkommende utidssvarende og til dels overlappende, hvilket vanskeliggør administrationen og virker uigennemskuelig for de berørte lodsejere. En ny, revideret og samlet fredning vil kunne skalbe tydelighed og klarhed for alle parter.

·       Omkring Esrum Sø er der store bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier og med fredningsforslaget kan offentlighedens muligheder for adgang øges.

·       Som medrejser på fredningssagen vil kommunen få indflydelse på indholdet af fredningen og dens bestemmelser. Herunder hvordan offentlighedens adgang kan tilrettelægges under hensyn til lodsejernes behov. 

·       En rekreativ sti omkring Esrum Sø indgår i både tidligere og nugældende kommuneplan som en principiel markering, der i forbindelse med fredningssagen vil kunne konkretiseres under hensyn til lodsejernes behov.


Hvad der taler imod at være medrejser:


·       De fleste lodsejere var i det tidligere sagsforløb i 2006 stærkt kritiske overfor en Esrum Sø-sti. Kritiske lodsejere vil muligvis se en sammenhæng mellem konsekvenserne af fredningsforslaget og Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og på den baggrund trække tilsagn til nationalparken tilbage.      

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommune er medrejser af Danmarks Naturfredningsforenings fredningssag for Esrum Søs omgivelser.
  2. At Fredensborg Kommune tilkendegiver, at spørgsmålet om offentlighedens adgang i fredningen ønskes drøftet nærmere.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Den administrative indstilling sat til afstemning.

For stemmer 3: B, F og Ergin Özer (A)

Imod stemmer 6: V, C, O og Carsten Nielsen og Rasmus Østrup Møller (A)

Et flertal anbefaler herefter, at Fredensborg Kommune ikke indgår som medrejser af en fredningssag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017

 

Indstillingen fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev sat til afstemning:

For stemmer 7 : Liste A, Liste C, Liste I, Liste O, Liste V

Imod stemmer 3 : Liste B, Liste F, Liste H

 

Et flertal anbefaler herefter, at Fredensborg Kommune ikke indgår som medrejser af en fredningssag.