Nr.240 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg om bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 17/7267

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt, herunder skal der træffes beslutning om administrationens indstilling til ændringer som følge af indkomne bemærkninger og forslag fra høringsperioden.

 

Kommuneplantillægget behandles i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 24. april 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr 16 om bevaringsværdige bygninger i offentlig høring i perioden fra den 15. maj 2017 til den 31. juli 2017.

 

I tillægget udpeges 1397 bygninger som bevaringsværdige.

 

I forbindelse med høringen blev der sendt 1799 breve ud til ejerne af de bygninger, der udpeges i tillægget. Ved udløb af den ordinære høringsfrist var der indkommet 88 høringssvar, hovedsageligt fra ejere af udpegede bygninger.

 

Baggrund for kommuneplantillæg nr 16

Fredensborg Kommune gennemførte i 2014 en registrering af bevaringsværdige bygninger efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). I forlængelse af registreringen besluttede Byrådet i november 2015, at bygninger med SAVE-værdi 1-4 bør optages i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

 

Borgermøde

Som led i den offentlige høring blev der den 15. juni 2017 afholdt et offentligt møde om bevaringsværdige bygninger. Der var ca. 80 fremmødte borgere – hovedsageligt ejere af udpegede bygninger.

 

På mødet var der bl.a. oplæg fra Bevaringsforeningen Fredensborg v. No Widding, Center for Bygningsbevaring Rådvad v. Vera Noldus, samt Danbolig v. Steen Læssøe.

På mødet blev der spurgt ind til en række temaer, som blev drøftet.

 

Overordnet set gik spørgsmålene på følgende temaer:

  • Energirenovering af bevaringsværdige bygninger
  • Økonomisk kompensation hvis kommunen stiller krav om særlige byggematerialer som kan fordyre renovering
  • Bevaringsværdiens indflydelse ved salg af bolig eller evt. indflydelse på ejendomsværdi og beskatning af bolig
  • Administrationens procedurer ved ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning.

 

Bemærkninger fra høringsperioden

Høringssvarene omfatter dels en lang række spørgsmål og dels forskellige synspunkter. Temaerne i høringssvarene er følgende:

 

1.    Sletning af SAVE-registrering

2.    Højere eller lavere SAVE-værdi

3.    Privat ejendomsret.

4.    Økonomisk kompensation

5.    Nedrivning

6.    Modernisering og renovering af boliger.

7.    Modernisering og renovering af landbrugs og erhvervs bygninger.

8.    Energirenovering

9.    Forkerte registreringer

10.Udpegning af bevaringsværdige bygninger, betydning for den enkelte ejer

11.Bygninger der ikke er registreret

12.SAVE-metode

13.Andet

14.Generelle henvendelser

15.Retningslinjerne

 

En fyldestgørende gennemgang af samtlige høringssvar fremgår af bilag 1 og 2.

 

Behandling af høringssvar og indstilling til ændringer

På baggrund af de indkomne høringssvar til kommuneplantillæg nr 16 har administrationen udarbejdet vedlagte bilag 1, 2 og 3 til brug ved behandling af høringssvarene. Indholdet i bilag 1, 2 og 3 er skitseret nedenfor:

 

Bilag 1: ”Samlede høringssvar” (bilaget indeholder en oversigt over samtlige høringssvar samt høringssvarene i deres fulde længde)

 

Bilag 2: ”Kommenteret resumé af høringssvar” (bilaget er et sammentræk af høringssvarenes synspunkter med administrationens kommentarer, herunder eventuelle forslag til konkrete ændringer)

 

Bilag 3: ”Samlet indstilling til ændringer” (bilaget er et sammentræk af alle administrationens forslag til ændringer i kommuneplanen, som fremgår i bilag 2)

 

Bilag 4: Revideret version af kommuneplantillægget, med markering af de foreslåede teksttilføjelser og –ændringer.

 

Administrationens indstilling vedrørende ændringer af kommuneplantillægget kan opridses i følgende fem punkter (jf. bilag 3),

 

  1. Kommuneplantillæg 16 gennemskrives så der kommunikativt ligges større vægt på, at tillæggets formål er at skabe dialog med ejerne af de bevaringsværdige bygninger, og derigennem rådgive om gode løsninger tilpasset bevaringsværdierne. Nogle formuleringer i tillægget kan tolkes som værende mere kategoriske end dialogiske, her ønskes formålet om øget dialog at træde tydeligere frem.

 

  1. Retningslinje nr. 3. s. 13 vedrørende nedrivningsanmeldelse, flyttes til afsnit 4. Forhold til anden planlægning, da der ikke er tale om en retningslinje, men en praksis bundet op på anden lovgivning.

 

  1. For at undgå misforståelser, indskrives det i tillægget, at ejere med bevaringsværdige bygninger har de samme rettigheder for ombygning, tilbygning og renovering som ejere af bygninger der ikke er bevaringsværdige.

 

  1. Der gives ikke mulighed for at få slettet en SAVE-registrering, med mindre administrationen finder registreringen fejlbehæftet og der dermed er grundlag for en genregistrering. Eksempelvis kan en bygning godt rumme bevaringsværdier selvom den er renoveret eller ombygget.

 

  1. Enkelte bygninger har fejl i SAVE-registreringen disse genregistreres. En enkelt bygning der skulle have været SAVE-registreret er ikke blevet registreret. Denne skal registreres. Enkelte bygninger der er registreret er i dag nedrevet. Disse bygninger slettes fra SAVE-registreringen.

 

Den videre proces for kommuneplantillæg nr 16 for bevaringsværdige bygninger

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget – og herunder ændringer – vil tillægget blive indkorporeret i kapitel 6.1 i Kommuneplan 2017, som forventes endelig vedtaget samtidig med kommuneplantillæg 16.

 

Kommuneplantillægget om bevaringsværdige bygninger vil således blive offentliggjort som en del af Kommuneplan 2017.Sagsforløb efter 25. september 2017

Byrådet udsatte behandling af sagen med henblik på fornyet behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Som opfølgning på byrådets drøftelser den 25. september 2017 kan følgende præciseres:

 

Kommuneplantillægget er Fredensborg Kommunes overordnede planlægning for bevaring af lokal bygningskultur. Den overordnede planlægning konkretiseres og tilpasses i lokalplaner og byggesagsbehandling. Kommuneplantilægget i sig selv pålægger ikke ejerne særlige forpligtelser.

 

SAVE-registreringen udgør grundlaget for kommuneplantillæget. Registreringens vurderinger er foretaget af eksterne fagfolk efter ensartede parametre og indenfor en kort tidsperiode.

 

Muligheder for nedrivning

Ved ansøgninger om nedrivning, foretages altid en konkret og grundig vurdering af den pågældende bygning på det pågældende tidspunkt. Administrationens vurdering af, om det anbefales at der gives nedrivningstilladelse, tager således altid udgangspunkt i bygningens aktuelle tilstand, samt mulighederne for anvendelse fremover. Selvom der lægges stor vægt på bevaring af bygningsarven kan det i nogle tilfælde være den bedste løsning at nedrive ikke tidssvarende bygninger. Dette tydeliggøres i redegørelsens afsnit 2.

Fejlregistreringer

Ved objektivt konstaterbare fejl i registreringsgrundlaget (BBR-oplysninger) rettes fejlene. Det har konkret medført, at tre bygninger slettes fra registreringen da de er opført efter 1940 og derfor ikke skulle omfattes af registreringen.

 

Ved uenigheder omkring vurderingerne i registreringen anbefaler administrationen at registreringen fra 2014 fastholdes, og at eventuelle ønsker om nedrivning drøftes konkret, jf ovenfor.

 

Administrationspraksis ifm nedrivningsønsker

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 6. oktober 2010, at ansøgninger om nedrivning af bygninger med SAVE-værdi 4 skal forelægges udvalget til en konkret vurdering.

 

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillægget, kan det med fordel besluttes, at der efterfølgende skal udarbejdes et administrationsgrundlag, der imødekommer behovet for en smidig og effektiv sagsbehandling.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommuneplantillægget vil blive offentliggjort sammen med Kommuneplan 2017 på kommunens hjemmeside.


Afsendere af høringssvar vil modtage orientering om den endelige vedtagelse.

Indstilling

  1. At kommuneplantillæg nr 16 om bevaringsværdige bygninger vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i bilag 3 "Administrationens samlede indstilling til ændringer", og udmøntet i bilag 4 ”Revideret version af kommuneplantillæg”.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget vil løbende følge udviklingen for bygninger med bevaringsværdi 4, idet man samtidig bemærker at eventuelle nedrivningsansøgninger skal udvalgsbehandles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling. Ulla Hardy Hansen (c), tog forbehold.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet hun ønsker, at ejendomme i kategori 4 skal udtages af SAVE-registeringen


Økonomiudvalget anmoder om, at Plan- Miljø og Klimaudvalget får en orientering om sagens punkt 4 og 5 løbende.

Beslutning i Byrådet den 25-09-2017

Sagen blev udsat og sendes tilbage til Plan-, Miljø– og Klimaudvalget med henblik på fornyet behandling i byrådet den 30. oktober 2017.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Et flertal på 8: A, B, F, O og V anbefaler udvalgets indstilling af 6. september 2017 med den tilføjelse, at udvalget lægger vægt på, at der udøves en smidig sagsbehandling i forbindelse med bevaringsværdige bygninger - og at der på konkret begrundet efterspørgsel kan ske en revurdering af enkelte bygninger med en SAVE-værdi 4 og at ovenstående evalueres efter 1 år.

C stemmer imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning.


Udvalget lægger vægt på, at der udøves en smidig sagsbehandling i forbindelse med bevaringsværdige bygninger - og at der på konkret begrundet efterspørgsel kan ske en revurdering af enkelte bygninger med en SAVE-værdi 4 – 9 eller lavere og at ovenstående evalueres efter 1 år.


Liste I og Liste C stemmer imod, idet de ønsker at kun ejendomme i kategori 1-3 save registreres.