Nr.239 - Godkendelse af Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/20183

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.

Sagsfremstilling og økonomi

Nuværende praksis ved behandling af sager om midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter er, at bygherre anmelder den midlertidige aktivitet til kommunen 14 dage før den påbegyndes. Kommunen meddeler herefter tilladelse til det anmeldte arbejde, hvor der stilles miljøvilkår til bygherren om begrænsning af gener. I praksis er der dog midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke bliver anmeldt.


I henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan kommunen vedtage lokale forskrifter, herunder forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Fordelen ved en lokal forskrift er, at der herved kan skabes en retstilstand, som umiddelbart kan håndhæves.


Med forskriften skal bygherre fremover ikke anmelde støjende nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen, som foregår inden for den tilladte arbejdstid. Ved at gøre opmærksom på forskriften i byggetilladelsen er det samtidig lettere for bygherre at få overblik over de gældende bestemmelser ved udførelse af de midlertidige aktiviteter.


Kommunen skal fremover kun behandle evt. klager samt ansøgninger om dispensation fra forskriften i særlige tilfælde.


I forskriften fastsættes bestemmelser for blandt andet driftstid, støj og støvbegrænsende foranstaltninger. Disse miljøforhold reguleres allerede i dag af kommunen, når der stilles miljøvilkår i forbindelse med anmeldelse af midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.


Kommunens afgørelser efter forskriften kan ikke påklages, og overtrædelser kan straffes med bøde. Dog kan der klages over afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor Kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Ikrafttrædelsen af forskriften offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At udvalget godkender Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.