Nr.235 - Økonomisk Orientering - September 2017

Sagsnr.: 16/12923

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30 september 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status på forbruget på kommunens drift- og anlægsbudget og bevillingsreserver, likviditet, samt folketallet.

Status for drift og anlæg

Drift
Ved udgangen af september har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 1.753 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 70,7 pct. Forbrugsprocenten på nettodriftsbudgettet er dermed marginalt højere end med udgangen af september 2016, hvor den var 70,4 pct.

De danske kommuner er som følge af aftalen mellem regeringen og KL underlagt et loft for såvel service- som anlægsudgifter. For Fredensborg Kommune er loftet over serviceudgifterne på 1.821 mio. kr. i 2017.

Med udgangen af september 2017 havde Fredensborg Kommune realiseret serviceudgifter for 1.352 mio. kr. Såfremt forbrugsmønsteret i de sidste tre måneder i 2016 gentager sig i 2017, må der forventes en marginal overskridelse af servicerammen i 2017.

Anlæg
Ved udgangen af september 2017 har kommunen realiseret anlægsudgifter for 59 mio. kr. og anlægsindtægter for 4 mio. kr. Ved udgangen af august 2017 var der realiseret nettoanlægsudgifter for 47 mio. kr. Der er dermed realiseret nettoanlægsudgifter for 12 mio. kr. i september.


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

2016

2017

 

Korr. budget

Forbrug september

Forbrugspct. september

Korr. budget

Forbrug september

Forbrugspct. september

Drift

2.441

1.720

70,4

2.478

1.753

70,7

Anlæg

31

0,2

0,6

126

55

43,3Kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo september 2017
Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af september 2017 211,3 mio. kr. svarende til en stigning på 4,3 mio. kr. siden udgangen af august, hvor den var 207,0 mio. kr.
Stigningstakten for likviditeten er således aftaget i forhold til årets første 8 måneder, hvor den steg med gennemsnitligt 9,8 mio. kr. pr. måned.
Med et niveau på 211,3 mio. kr. er kommunens likviditet historisk høj, likvidteten har således ikke været højere i perioden siden 2008. Den 2. januar 2008 var likviditeten 178,2 mio. kr.    


Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

september 2016

december 2016

september 2017

Likviditet

98,9

129,0

211,3

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditetBevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. I forbindelse med budgetforlig 2018-2021 er driftsreserven reduceret til 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, mens anlægsreserven er reduceret til 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Dog er der som led i KL’s faseopdelte budgetlægning lagt 5 mio. kr. i kassen fra både drifts- og anlægsreserven i 2018. Derfor er driftsreserven i 2018 på 10 mio. kr. og anlægsreserven i 2018 på 0 kr.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

0

10

15

15

Anlægsreserven

0

0

5

5

 

Folketal
Kommunens folketal var pr. 2. oktober 40.644 borgere. Folketallet er dermed steget med 64 borgere siden 1. september. Stigningen dækker over et fødselsoverskud på 7 borgere og en nettotilflytning på 59 borgere.  

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

september 2017

oktober 2017

Folketal

40.080

40.445

40.578

40.644

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. september til 1. oktober

 

Ændring

Tilflytning

332

Fraflytning

-273

Fødsel

32

Dødsfald

-25

Befolkningstilvækst

66

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.