Nr.264 - Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2018

Sagsnr.: 10/45603

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for erhverv. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster for erhverv, der omfatter følgende ordninger:


Grundgebyr

Taksten omfatter og skal dække kommunens administrationsudgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, anvisningsordninger, information, kommunens udgifter til den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen samt udgifter til behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af grundgebyret.


I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, dvs. alle virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. Bestemte brancher (bekendtgørelsens bilag 8) og virksomhedsformer (bekendtgørelsens bilag 9) er fortsat fritaget som det har været gældende i perioden fra 2010-2017.


I 2017 er det blevet opkrævet grundgebyr hos 1.766 virksomheder, mens ca. 4.118 virksomheder fritages på forhånd. De opkrævningsberettigede virksomheder (1.766 stk.) kan dog søge om fritagelse herfor.


I år er informationer om erhvervsaffaldsgebyret for første gang fremsendt elektronisk til virksomhedernes E-boks. Det har medført en stigning i antallet af modtagne ansøgninger om fritagelse (ca. 400 stk. ansøgninger inkl. skriftlige henvendelser).


Regnskabet for grundgebyret for 2016 fremgår nedenfor:

Ydelse

Indtægter

Udgifter

Gebyrer fra ca. 1.500 virksomheder

830.176

 

Fredensborg Affald opkrævning og administration

 

295.000

Renoweb, abonnement samt brug af IT-system

 

42.600

Norfors, kapacitetsbidrag

 

77.449

Miljøstyrelsens regulativdatabase og affaldsregister

 

65.784

Behandling af ansøgninger (FK)

 

349.343

Balance

830.176

830.176

Alle beløb i kr og excl. moms.


Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret dækker de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven.


Taksten har været reguleret med små stigninger i 2014-2016 og foreslås uændret i 2018.


Virksomhedstype

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Alle virksomheder

495,0

525,0

525,0

525,0

 Alle beløb i kr og excl. moms.


Gebyret i Fredensborg Kommune ligger i 2017 under den gennemsnitlige gebyrstørrelse for erhverv sammenlignet med nabokommunerne (Allerød: 650 kr, Hørsholm: 457 kr., Helsingør: 580 kr. og Rudersdal: 531 kr., alle beløb er eks. moms). Gebyrerne i Hørsholm og Rudersdal kommuner er omfattet af en politisk vedtaget administrationspraksis, der betyder, at virksomhederne ikke kan ansøge om at blive fritaget for betaling af gebyret med begrundelsen ”ingen affaldsproduktion” (jf. Affaldsbekendtgørelsen § 60.4). 


Dagrenovation

Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation), der behandles politisk d. 30. november 2017.


Genbrugsplads og farligt affald

Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.


Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Norfors. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

 

Siden 1. januar 2013 har kommunerne haft åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder på tværs af kommunegrænserne i hele landet.


Derfor indførte Norfors og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne, der tog højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladserne sker via en abonnementsordning gældende for hele året.


Taksterne for 2018 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2016 samt prognosen for 2017’s første 6 måneder, hvor der forventes, at affaldsmængderne i 2017 falder med 2 % i forhold til 2016. I budgettet for 2018 er det forudsat uændrede mængder i forhold til 2017. Det er Norfors vurdering, at taksterne for erhverv bør stige med 1 % i 2018 for at tage højde for udviklingen i løn- og driftsomkostninger.


Norfors bestyrelse behandlede og godkendte takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger d. 12. september 2017. Taksterne skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.


Gebyret for adgang til genbrugspladsen, inklusiv bidrag til farligt affald, er frivilligt og afspejler de enkelte virksomhedstypers anvendelse af pladserne.


Virksomhedstype

Antal i 2017 *

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Øvrige virksomheder

550

815

825

830

Håndværkere (0-1 ansatte)

160

4.895

4.945

4.995

Håndværkere (2-10 ansatte)

90

9.690

9.790

9.885

Håndværkere (over 10 ansatte)

25

12.850

12.980

13.110

Månedsbillet

100

 1.000

1.010

1.020

Alle beløb i kr. og excl. moms.


*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Norfors fælleskoncept.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2018 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017


Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.