Nr.263 - Høringsperiode og delegation af lokalplaner

Sagsnr.: 17/20683

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Godkendelse af principper for differentierede høringsperioder samt delegeringsniveau for lokalplaner og kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Formål

Som følge af ny planlov, som trådte i kraft 15. juni 2017 skal Fredensborg Kommune tage stilling til om og hvordan kommunen vil implementere lovens muligheder for differentierede høringsperioder for lokalplaner og kommuneplantillæg.

 

Der fremlægges med dette dagsordenspunkt forslag til nye principper for udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg. De nye principper vil nedsætte sagsbehandlingstiden og ressourceforbruget på små og mellemstore lokalplaner og kommuneplantillæg.


Baggrund

Planloven har netop gennemgået en større revision med flere væsentlige ændringer. Der er ikke længere krav om 8 ugers offentlig høring for alle lokalplaner og kommuneplantillæg og kommunerne har nu mulighed for at beslutte en kortere høringsperiode på 4 eller 2 uger. Planloven fastsætter de overordnede rammer for, hvilke slags lokalplaner og kommuneplantillæg der kan gennemføres med kortere høringsperioder, men der gives dog et relativt stort råderum for kommunerne. 

 

Kommunerne fik i allerede med planloven i 2012 mulighed for, at delegere kompetencen til et udvalg eller til administrationen.Administrationen foreslår, at Byrådet samtidig med behandling af differentierede høringsperioder, også behandler spørgsmålet om hvem der igangsætter lokalplaner, vedtager forslag til lokalplaner og de endelige lokalplaner.

Med behandling af de to ovenstående emner kan sagsbehandlingstid og ressourceforbrug for små og mellemstore lokalplaner og kommuneplantillæg nedsættes. Der fremlægges her et forslag til hvordan dette kan gøres i praksis.

 

For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige sagsbehandling skal udarbejdes retningslinjer for fastlæggelse af høringsperioder og delegeringsniveau. Retningslinjerne vil kunne medvirke til en ensartet praksis, som vil være gennemskuelig for Byrådet og administrationen såvel som borgere og virksomheder.


Forslag til nye retningslinjer

Administrationen anbefaler en kategorisering af lokalplaner i A, B og C-lokalplaner. Kategoriseringen refererer til lokalplanens størrelse og overordnede betydning. Kategorisering af lokalplaner benyttes allerede i andre kommunerne, bl.a. København, Holbæk og Kolding.


Administrationen har udarbejdet en metode til kategorisering af lokalplaner (se bilag 1). Kategoriseringen består af to trin. Trin 1 er knyttet til de overordnede juridiske rammer i planloven og indholdet kan derfor ikke ændres. Trin 2 er administrationens forslag til en måde at kvalificere kategoriseringen yderligere. Det forventes at Trin 2 vil blive tilrettet løbende, i takt med at kommunen får praksiserfaring med den nye metode.

 

På baggrund af de to trin inddeles lokalplanerne i A, B og C-lokalplaner. For hver kategori er tilknyttet en specifik høringsperiode:

A-lokalplanerne:”store” lokalplaner der sendes i 8 ugers offentlig høring

B-lokalplanerne: ”mellem” lokalplaner der sendes i 4 ugers offentlig høring

C-lokalplaner: ”små” lokalplaner der kan sammenlignes med en byzonetilladelse, og sendes i 2 ugers offentlig høring.


For hver kategori tilknyttes desuden et delegeringsniveau som sikrer, at A-lokalplaner får samme sagsbehandlingstid og samme ressourceforbrug som i dag, B-lokalplaner får en lidt hurtigere sagsbehandlingstid og et lidt lavere ressourceforbrug mens C-lokalplaner får en hurtig sagsbehandlingstid med et lavt ressourceforbrug.

Skema: høringsperioder og delegeringsniveau for plankategorier

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK*

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

*Fagudvalget med kompetence på planområdet iht. styrelsesvedtægt

 

Ovenstående skema er udarbejdet med et uddybende appendiks (se bilag 2).

 

Særligt for vedtagelse af B-lokalplaner

I ovenstående tabel er anført, at B-lokalplaner vedtages af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Det foreslås, at administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Ferieperioder medregnes ikke

De kortere høringsperioder medfører et behov for at tage særlige hensyn omkring de mest almindelige ferieperioder. Administrationen foreslår derfor at følgende måneder / uger ikke medregnes i høringsperioden:

 

•        uge 7 (vinterferie)

•        påskeferie

•        juli måned

•        uge 42 (efterårsferie)

•        uge 51 og 52 (jul)


Eksempler på A, B og C-lokalplaner

I bilag 3 er oplistet en række eksempler på, hvorledes tidligere udarbejdede lokalplaner ville fordele sig i de foreslåede kategorier.


Råderum ved valg af A, B og C-lokalplaner

Administrationen vil  i forbindelse med sag til udvalget om igangsættelse af en lokalplan foretage en vurdering af, hvorvidt planen skal behandles som A-, B- eller C-lokalplan. Her har udvalget mulighed for evt. at opgradere en lokalplan. Ønsker Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at nedgradere en lokalplan fra eksempelvis A til B anbefales det, at udvalget er særligt opmærksom på, om punkterne i trin 1 i bilag 1 overholdes, idet beslutningen om delegeringsniveau og høringsperiode vil kunne påklages til Planklagenævnet i hver enkelt lokalplansag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At principperne for høringsperioder og delegeringsniveau godkendes som beskrevet i dagsordenspunktet,

2.    At administrationen får kompetence til at tilrette metoden (jf. bilag 1) og efterfølgende - i takt med at kommunen får erfaring med anvendelse af de nye principper - orientere Plan-, Miljø- og Klimaudvalget herom.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-11-2017


Anbefaler den administrative indstilling med den bemærkning at ordningen med C-lokalplaner evalueres efter en relevant indkøringsperiode, og at udvalget altid efterfølgende orienteres, når en lokalplan er vedtaqet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anmoder om, at evalueringen af C-lokalplaner behandles i byrådet.