Nr.261 - Godkendelse af revideret børne- og ungepolitik

Sagsnr.: 16/35915

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Godkendelse af revideret version af ”Fredensborg Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal alle politikker tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år.

 

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er det overordnede politiske visionsdokument, der sætter retning for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune.

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 30. november 2015 at udskyde revision af politikken, indtil den underliggende strategi ”Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats” er vedtaget.


Efter vedtagelsen af denne strategi i 2016, iværksatte udvalget processen omkring revisionen af børne- og ungepolitikken.


Første skridt blev taget ved et dialogmøde den 19. januar i år, hvor Børne- og Skoleudvalget mødtes med skole- og områdebestyrelserne for at drøfte politikkens fem temaer og sammen komme med bud på, hvordan politikken kan revideres.


Administrationen har med baggrund i drøftelserne på dialogmødet udarbejdet et høringsudkast til en revideret politik. Det blev godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2017 (sag nr. 69) og herefter sendt i høring hos relevante råd og fagudvalg, skole- og områdebestyrelser, faglige organisationer samt MED-systemet på skoler og i dagtilbud.


I alt har administrationen modtaget 11 høringssvar. Herudover er politikudkastet behandlet i Social- og Seniorudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget og i Handicaprådet. Alle høringssvar er efterfølgende samlet og analyseret, hvilket har givet anledning til en yderligere tilretning. Politikken lægges hermed frem til endelig godkendelse.


 

Politikkens indhold


I den reviderede politik er der foretaget ændringer der, hvor det har været nødvendigt, enten af hensyn til fx ny viden, revideret praksis eller nye begreber eller der, hvor drøftelserne ved dialogmødet eller de senere høringssvar senere har affødt ønsker til ændringer. Der er således ikke foretaget overordnede eller gennemgribende ændringer i politikkens form og indhold.

 

Børne- og ungepolitikken indeholder fortsat de fem temaer

  1. Fælles ansvar og samarbejde
  2. Læring
  3. Inkluderende læringsfællesskaber (tidligere ’Inklusion’)
  4. Sundt og aktivt liv
  5. Tidlig indsats og forebyggelse

 

Hvert tema indeholder også stadig en målsætning og en række bud på, hvordan Fredensborg Kommune understøtter og sikrer udviklingen i hvert tema.

 

En oversigt over høringssvarenes konkrete forslag til ændringer er vedhæftet i bilag 1. Oversigten er udbygget med administrationens bemærkninger til de enkelte kommentarer, herunder ændringer afstedkommet af kommentarerne.


Bilag 2 viser et prøvetryk af politikken, som den vil se ud i den form, den har i den reviderede udgave.


Bilag 3 indeholder alle indkomne høringssvar.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den nye sammenhængende børne- og ungepolitik for Fredensborg Kommune sendes ud til alle høringsparter samt lægges på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1)    At forslag til revideret sammenhængende børne- og ungepolitik for Fredensborg Kommune godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstilling.