Nr.260 - Godkendelse af revision af skolestyrelsesvedtægt og bilag efter høring

Sagsnr.: 17/17539

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Skolestyrelsesvedtægten og bilaget til skolestyrelsesvedtægten skal revideres som konsekvens af ændringer i organiseringen af skoleområdet.


Børne- og Skoleudvalget har besluttet at sende et forslag til ændringer i skolestyrelsesvedtægten og i bilag til skolestyrelsesvedtægten  i høring i skolebestyrelserne.


På baggrund af høringssvarene, er der udarbejdet et revideret forslag til ændring af skolestyrelsesvedtægten og bilag til skolestyrelsesvedtægten.

Forslagene er opstillet, så man kan se den oprindelige vedtægt, det forslag, der blev sendt i høring og det endelige forslag.


Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til Bilaget til skolestyrelsesvedtægten, mens ændringer til Skolestyrelsesvedtægten skal besluttes i Byrådet. Men begge revideringsforslag behandles under en samlet sagsfremstilling af hensyn til helhedsperspektivet.

Sagsfremstilling og økonomi

Høringssvar


Der er indkommet høringssvar med bemærkninger til skolestyrelsesvedtægten og/eller bilag til skolestyrelsesvedtægten fra Endrupskolen, Humlebæk Skole, Kokkedal Skole, Nivå Skole, Ullerødskolen og det fælleskommunale elevråd.


Langebjergskolens og Fredensborg Skoles skolebestyrelser har svaret, at de ikke har nogen kommentarer til forslagene i høring.

 

 

Høringssvar til skolestyrelsesvedtægten:


Fredensborgs Kommunale Elevråd har ønsket at kommentere på formuleringen om, at der skal vælges minimum 2 elevrepræsentanter fra elevrådet til skolebestyrelsen. Elevrådet ønsker, at det præciseres, at det ikke nødvendigvis skal være formand og næstformand, der vælges.   


Administrationens kommentar:

Der står i dag, at der skal vælges minimum 2 elevrepræsentanter fra elevrådet. Administrationen ser ikke anledning til ændring i skolestyrelsesvedtægten, men vil indskærpe overfor skolerne, at der skal gennemføres et valg i elevrådet.


Nivå Skole foreslår at proceduren for suppleringsvalg beskrives nærmere.


Administrationens kommentar:

Proceduren for suppleringsvalg er, at administrationen kontaktes ved aktualitet. Administrationen anbefaler ikke en ændring.


Nivå Skole spørger, om det er tilstrækkeligt, at der udarbejdes et referat af skolebestyrelsesmøder, som underskrives ved efterfølgende skolebestyrelsesmøde eller via e-mail.


Administrationens kommentar:

Der er ingen lovgivningsmæssige retningslinjer vedr. godkendelse af protokol. Derfor ændres formuleringen.Høringssvar til bilag til skolestyrelsesvedtægten:


Kokkedal Skoles skolebestyrelse ønsker en mere specifik beskrivelse af, hvordan 10. klasse for specialklasseeleverne håndteres fremover.


Administrationens kommentar:

Der er ikke sket nogen ændring i forhold til 10. klasse for specialklasseeleverne. De nuværende specialklasseelever kan stadig tage deres 10. klasse i en specialklasse i henholdsvis Helsingør eller Hillerød. Dette præciseres i bilaget til skolestyrelsesvedtægten.


Endrupskolens skolebestyrelse foreslår, at der ændres på formuleringen om det pædagogiske råd, da der ikke står noget om rådets opgaver, kompetence, og hvem der skal være mødeleder for pædagogisk råd.


Administrationens kommentar:

Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte det pædagogiske råds opgaver, kompetencer m.v. Derfor tilføjes ingen ændringer.


Humlebæk Skoles skolebestyrelse ønsker, at teksten vedrørende antal spor på hhv. Humlebæk Skole og Langebjergskolen ændres. I dag står der, at Langebjergskolen har børnehaveklasse til 9. klasse i to spor og Humlebæk Skole har børnehaveklasse til 9. klasse i det nødvendige antal spor. Humlebæk Skoles skolebestyrelse ønsker dette ændret, så der står, at begge skoler har børnehaveklasse til 9. klasse i det nødvendige antal spor.


Administrationens kommentar:

Der foreligger en politisk beslutning om at Langebjergskolen og Endrupskolen som minimum skal have to spor. Derfor foretages der ikke nogen ændring.


Nivå Skole foreslår at tydeliggøre retningslinjerne for fordeling af elever i Sprogpilot Fredensborg i forhold til indskoling, mellemtrin og udskoling, samt at gøre fordelingen fleksibel alderstrinnene imellem.

 

Administrationens kommentar:

Formuleringen vedrørende Sprogpilot Fredensborg ændres til en mere overordnet beskrivelse, hvilket gør det muligt at foretage ændringer og tilpasninger uden, at bilaget til skolestyrelsesvedtægten skal ændres.

 

Nivå Skoles skolebestyrelse ønsker at høre, om indskrivningen i perioden september–oktober også kan gælde for Nivå Skole.


Administrationens kommentar:

Administrationen anbefaler at imødekomme Nivå Skoles ønske om tidlig indskrivning, og det tilføjes derfor, at Nivå Skole sammen med Kokkedal Skole har indskrivning i perioden september–oktober.

 

Ullerødskolens skolebestyrelse har fremsendt korrektioner til tekstformuleringer.


Administrationens kommentar:

Ændringsforeslag er indskrevet i det endelige forslag.Foreslåede ændringer som følge af høringssvarene:

Der er foreslået følgende ændringer i skolestyrelsesvedtægten:


 • Fredensborg Skole opretter et forældreråd af de nye forældre til 10. klasseeleverne
 • Suppleringsvalg til skolebestyrelsen kan gennemføres ved behov
 • Ændret formulering vedrørende godkendelse af protokol

Følgende ændringer foreslås ændret i bilaget til skolestyrelsesvedtægten:

 • Konsekvensrettelser i forhold til omlægning af læse- og modtageklasser
 • Formulering om Sprogpilot Fredensborg ændres
 • Kokkedal Skole har indskrivning i perioden september–oktober
 • Det tilføjes, at Nivå Skole har indskrivning i perioden september–oktober
 • Konsekvensrettelser i forhold til ophør af samarbejdet om 10. klasse med Helsingør og oprettelse af 10. klasse på Fredensborg Skole
 • Afsnit om suspension af det frie skolevalg tilføjes. Folkeskoleloven har også tidligere tilladt skoler midlertidigt at lukke klasser for optag, men Fredensborg Kommunes skoler er først nu begyndt at anvende muligheden, som derfor bør fremgå af bilaget.
 • Tilføjelse af afsnit om mobning, herunder antimobbestrategier som følge af ny lov om klageinstans
 • Specificering af muligheder for 10. klasses for specialklasseelever

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse 1074 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.


Folkeskolelovens § 42 + 43

Kompetence

Byrådet: Indstillingens punkt 1.


Børne- og Skoleudvalget: Indstillingens punkt. 2

Kommunikation

Dokumenterne ændres og lægges på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At de foreslåede ændringer i Skolestyrelsesvedtægten godkendes
 2. At de foreslåede ændringer i bilag til skolestyrelsesvedtægten godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2017

1)    Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.

2)    Administrationens indstilling godkendt.


Udvalget henstiller til, at referater fra skolebestyrelsesmøder udarbejdes og gøres tilgængelige umiddelbart efter mødernes afholdelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.