Nr.257 - Revision af beredskabsplan

Sagsnr.: 17/25028

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage revideret beredskabsplan.

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af beredskabslovens § 25, at byrådet har ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Det fremgår endvidere, at planen skal vedtages i et møde, og at den skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt. Som minimum skal den dog revideres mindst én i hver valgperiode.


Med denne sag fremlægges således en revideret beredskabsplan, som via Nordsjællands Brandvæsen koordineres mellem de 4 deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen.

 

Formålet med beredskabsplanen er, at Fredensborg Kommune skal kunne opretholde driften, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser.  Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

 

Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.


Den reviderede beredskabsplan, som forelægges til godkendelse, er ikke på afgørende vis indholdsmæssigt ændret.


Revisionen består primært af følgende:


-      Tilpasning og opdatering af kontaktdata m.m. primært på centrale personer

-      Tilpasning af struktur og opbygning, så planen i vidt omfang følger samme skabelon, som i de øvrige deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen


Det er med revisionen tilstræbt et endnu stærkere fokus på, at planen skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret.


Der er vedlagt udkast til revideret Generel Beredskabsplan for Fredensborg kommune (niveau 1).

Retsgrundlag

Beredskabsloven § 25.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den reviderede beredskabsplan sendes til NSBV, beredskabskommissionen, som videresender den til beredskabsstyrelsen til orientering.

Indstilling

  1. At den reviderede beredskabsplan vedtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.