Nr.252 - Status på bevilling til udvikling af kommunens digitale infrastruktur

Sagsnr.: 17/10869

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på tidligere politisk vedtaget bevilling til udvikling af kommunens digitale infrastruktur.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og historik

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforlig 2017-2020 at bevilge 8,7 mio. kr. til udvikling af kommunens digitale infrastruktur, herunder udbredelse af fibernet og forbedret mobildækning. Bevillingen er en del af ”Fremtidens Fredensborg”. 


Indsatsen vedrørende udvikling af kommunens digitale infrastruktur har pågået i et år og hviler på en projektplan. Første år har omdrejningspunktet været fire hovedleverancer.

Nedenfor fremgår hovedleverancerne. I bilag 1 er leverancerne beskrevet mere uddybende, herunder med økonomi og de foreløbige resultater.


Leverancer


-      Samarbejde mellem kommunen og lokale/private aktører om lokale projekter finansieret af Statens Bredbåndspulje, herunder informationskampagne


-      Pulje til investering i master og passiv infrastruktur


-      Udvidelse af kommunens fibernetværk til Avderød og Karlebo


-      Rammer og vilkår for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i borgerkontakten, herunder konsulentydelser, analyse af nuværende dækningsforhold


Foreløbige erfaringer

For så vidt angår leverance 1 – bredbåndspuljen og kommunal medfinansiering har der i 2017 været tre ansøgninger til den statslige Bredbåndspulje. Ansøgningerne kommer fra områderne Avderød/Vejenbrød, Lønholt samt Humlebæk. Fredensborg Kommune indgår med medfinansiering svarende til 4.000 kr. pr. berettiget adresse.

I begyndelsen af det nye år melder Energistyrelsen ud om, hvilke projekter som får andel i Bredbåndspuljen for 2017. Administrationen har i forbindelse med tilskudsansøgningerne ydet råd og vejledning. Bredbåndspuljen er tilrettelagt sådan, at det fremadrettet vil være vanskeligt at etablere nye projekter i kommunen, som vil være tilskudsberettiget. Det skyldes hovedsagelig at de resterende områder, som kunne komme i betragtning, er for tyndt befolket, og hvor det derfor er relevant at basere sig på andre teknologier.


I forhold til leverance 2 – master og investering i passiv infrastruktur har administrationen afholdt en række møder med Teleleverandørernes rejsehold. Formålet har været at skabe incitament for teleleverandørerne til at investere i kommunen. Udgangspunktet for drøftelserne har været i alt 8 områder i kommunen, hvor der i dag er begrænset dækning. Bilag 2 viser kort med områderne. Erfaringerne fra de seneste drøftelser viser, at teleleverandørerne er begyndt at vise interesse for investering og samarbejde med kommunen. Dette var ikke udgangspunktet i foråret 2017, hvor telebranchen generelt har den opfattelse at lejepriserne i kommunen er for høje.

Det er administrationens opfattelse, at udviklingen i drøftelserne med teleleverandørerne har været yderst positiv, og teleleverandørernes seneste udmeldinger tolkes som værende positive for Fredensborg Kommune.


Leverance 3, nedgravning af fibernet i Karlebo og Avderød har til formål dels at forbedre netværksforholdene markant for fire af kommunens institutioner i området, dels at gøre det attraktivt for leverandører at investere i fast bredbånd. Indsatsen er færdig inden årets udgang.


Endelig har der i det forgangne år været en leverance 4, som omhandler analyse af nuværende dækningsevne i kommunen samt rammer og vilkår for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i borgerkontakten. Leverancen har til formål at afdække, hvorvidt der er lovpligtige indsatser på velfærdsteknologiområdet, som kræver en særlig digital infrastruktur. Som en del af leverancen har der været et samarbejde med Hjemmeplejen ift. undersøgelse af mobildækning. Undersøgelsen understøttede antagelsen om, hvor der i dag er dårlig dækning i Fredensborg Kommune.


Videre proces

Som kommune er vi underlagt juridiske foranstaltninger som gør, at vi er begrænset i vores muligheder for at investere og indgå aftaler med leverandører på området. Det er derfor vigtigt, at borgerne i kommunen er med til at løfte initiativer overfor telemarkedet. Derfor vil der som en del af leverance 1 – vedrørende bredbåndspuljen – ske en udvidelse af indsatsen med henblik på, i højere grad, at aktivere medborgerskabet. Det vil bl.a. ske ved at administrationen faciliterer netværksmøder i de forskellige lokalsamfund og guider inden for muligheder og teknologi. Bilag 3 viser et overblik over den igangværende borgerdialog.


I løbet af 2018 forventes det, at drøftelserne med Teleleverandørernes Rejsehold vil bære så meget frugt, at flere af de områder, som i dag har ringe netværksdækning oplever markante forbedringer. Det handler om godkendelse af masteopsætning ved Nivå Havn, tilladelse til privatmasteopsættelse i Søholm, forbedrede teknologier i Grønholt, en konkret interesse fra en teleleverandør for at investere i Avderød samt forhåbentlig en masteopsættelse i Sørup.

Næste skridt vil være at fokusere mere på udbredelsen af fast bredbånd samt afdække mulighederne i nye teknologier.


Økonomi

Ud af de 8,7 mio. kr. som Byrådet bevilligede til udvikling af kommunens digitale infrastruktur, er der anvendt 1,7 mio. kr. til nedgravning af fibernet ved kommunens fire institutioner i Karlebo og Avderød.

Derudover viser erfaringer, et begrænset behov for finansiering til analyser af dækningsforhold samt konsulentydelser, hvorfor der vil ske en budgetjustering i projektet, hvor 300.000 kr. fra denne leverance overflyttes til indsatsen vedrørende aktivering af borgerinvolvering. I skemaet nedenfor fremgår en økonomisk oversigt over de fire hovedleverancer.


Leverance

Økonomisk overslag

Samarbejde mellem kommunen og lokale/private aktører om lokale projekter finansieret af Statens Bredbåndspulje, herunder informationskampagne

 


1,8 mio. kr.

Pulje til investering i master og passiv infrastruktur

4 mio. kr.

Udvidelse af kommunens fibernetværk til Avderød og Karlebo

1,7 mio. kr.

Rammer og vilkår for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i borgerkontakten, herunder konsulentydelser, analyse af nuværende dækningsforhold

(Oprindelig blev der afsat 1 mio. kr. Dette beløb er nedjusteret til 700.000 kr. De 300.000 kr. som leverancen er nedskrevet med anvendes i stedet til leverance 1.)


0,7 mio. kr.

Buffer til ikke planlagte aktiviteter

0,5 mio. kr.I 2018 må investeringer i master og passiv infrastruktur fortsat forventes at have den største økonomiske post. Det er administrationens vurdering at en nedsættelse af lejepriser for master og udstyr er afgørende for teleselskabernes interesse i at investere i Fredensborg Kommune, jf. lukket dagsordenspunkt på Økonomiudvalgsmødet 20. nov. 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.