Nr.250 - Økonomisk Orientering - Oktober 2017

Sagsnr.: 16/12923

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. oktober 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for drift og anlæg

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drift- og anlægsbudget og bevillingsreserver, likviditet samt folketallet.

 

Drift
Ved udgangen af oktober 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 1.952 mio. kr. Med et korrigeret budget for året på 2,478 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 78,8 pct. Forbrugsprocenten er dermed 0,5 procentpoint højere end på samme tidspunkt i 2016. Ved udgangen af september var forbrugsprocenten 0,3 procentpoint højere.

De danske kommuner er som følge af aftalen mellem regeringen og KL underlagt et loft for såvel service- som anlægsudgifter. For Fredensborg Kommune er loftet over serviceudgifterne på 1.821 mio. kr. i 2017.

Med udgangen af oktober 2017 havde Fredensborg Kommune realiseret serviceudgifter for 1.508 mio. kr. Såfremt forbrugsmønsteret i de sidste to måneder i 2016 gentager sig i 2017, må der forventes en overskridelse af servicerammen i 2017 på ca. 1 pct.Anlæg

Ved udgangen af oktober 2017 har kommunen realiseret anlægsudgifter for 73,5 mio. kr. og anlægsindtægter for 10,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 63 mio. kr. Sammenlignet med Økonomisk Orientering for september 2017 er der realiseret yderligere anlægsudgifter for 14,5 mio. kr. Hvis der afholdes et tilsvarende beløb i årets sidste to måneder ender året med et bruttoanlægsresultat på 102,5 mio. kr. og en overførsel til 2018 på 64,8 mio. kr.    

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

2016

2017

 

Korr. Budget

Forbrug oktober

Forbrugspct. oktober

Korr. Budget

Forbrug oktober

Forbrugspct. oktober

Drift

2.441

1.911

78,3

2.478

1.952

78,8

Anlæg

31

2,5

8,2

126

63

50,0

 

Kommunens gennemsnitlige likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af oktober 2017 215,9 mio. kr. svarende til en stigning på 4,6 mio. kr. siden udgangen af september og en stigning på 86,9 mio. kr. siden årsskiftet.

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

oktober 2016

december 2016

oktober 2017

Likviditet

108,5

129,0

215,9

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. oktober 2017


Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. Bevillingsreserverne er uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for september 2017. Driftsreserven er således på 15 mil. kr. årligt fra 2018 og frem mens anlægsreserven er på 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

0

15

15

15

Anlægsreserven

0

0

5

5


Folketal

Kommunens folketal var pr. 1. november 2017 40.692 borgere. Folketallet er dermed steget med 48 borgere siden 2. oktober. Stigningen dækker over et fødselsoverskud på 12 borgere og en nettotilflytning på 36 borgere. 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

oktober 2017

november 2017

Folketal

40.080

40.445

40.644

40.692


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 2. oktober til 1. november

 

Ændring

Tilflytning

326

Fraflytning

-290

Fødsel

39

Dødsfald

-27

Befolkningstilvækst

48


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.