Nr.249 - Borgerrettede takster 2018

Sagsnr.: 17/14468

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2018 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Taksterne i den vedlagte oversigt indeholder både beregnede, fremskrevne og udmeldte takster.


Fritids- og Idrætsudvalget har behandlet de fremskrevne takster for Nivå Havn, på deres møde den 7. september 2017 og indstiller taksterne som de fremgår af bilaget.


Taksterne for forældrebetalingen i daginstitutionerne, er beregnet på baggrund af budgetvedtagelsen for 2018. Taksterne beregnes som en procentdel af de udgifter der indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.

Forældrene har krav på at blive informeret om de nye takster, senest 1 måned før de nye takster træder i kraft. Det betyder, at taksterne skal være vedtaget af Byrådet senest den 1. december 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for dagtilbudsområdet vil blive omdelt i institutionerne samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.


Herudover vil taksterne for dagtilbud, legimitationskort for unge og madordning for ældre blive offentliggjort i Lokalavisen Uge-Nyt i december måned 2018.

Indstilling

  1. At de borgerrettede takster for 2018 vedtages, samt at forældrene orienteres om de nye takster for dagtilbud senest den 1. december 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.