Nr.84 - Forlængelse af aftale om turistbureauet i Fredensborg

Sagsnr.: 16/3412

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Der træffes beslutning om forlængelse af aftale om turistbureauet.

Sagsfremstilling og økonomi

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget besluttede den 24-08-2016, at der udarbejdes et tillæg til den nuværende aftale med henblik på en forlængelse af aftalen om turistbureauet i Fredensborg.


Beslutningen skete i forlængelse af at udvalget blev orienteret om evalueringen af turistbureauet. Evalueringen konkluderer overordnet, at den nuværende løsning, hvor turistbureauet er placeret på Fredensborg Store Kro er hensigtsmæssig. Placeringen sikrer en optimal turistbetjeningen for relativt få ressourcer. Turistbureauet er åbent døgnet og året rundt også uden for turistbureauets almindelige åbningstid, hvor hotellets personale betjener turisterne. VisitNordsjælland bemander bureauet med en medarbejder. Udover turistbetjeningen er medarbejderen med til at skabe en konstruktiv dialog om turismeindsatsen med aktørerne i byen og den øvrige kommune. Samarbejdet har skabt et godt partnerskab mellem Fredensborg Store Kro, VisitNordsjælland og Fredensborg Kommune, som giver synergi med turismeindsatsen.

Parterne følger op på evalueringens anbefalinger og vil arbejde for en løbende udvikling af turistbureauet.


Den oprindelige aftale om turistbureauet

Fredensborg Kommune, Fredensborg Store Kro og VisitNordsjælland indgik den pr. 1. april 2014 en aftale om helårsåbent turistbureau på Fredensborg Store Kro til erstatning for den tidligere pavillon. Aftalen indebærer, at Fredensborg Kommune som hjemstedskommune dækker husleje af lokalet, som det er tilfældet for de øvrige turistbureauer, som VisitNordsjælland driver. Bemandingen af turistbureauet varetages af VisitNordsjælland og finansieres af Fredensborg Kommune og Fredensborg Store Kro med hver 1/5 del og VisitNordsjælland med 3/5. VisitNordsjællands bidrag matcher deres udgift til bemandingen i den tidligere information, som kun var åben i sommerhalvåret.

Den nuværende aftale om turistbureauet udløber 31. marts 2017, med mindre parterne er blevet enige om en forlængelse.


Fortsættelse af samarbejdet

Parterne er blevet enige om et tillæg til aftalen med henblik på en forlængelse.

Den oprindelige aftales bestemmelser videreføres med undtagelse af rammer for aftalens ophør, idet aftalen forlænges uden aftalt tidsbegrænsning, men med et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder til udløb den sidste hverdag i en måned.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At tillægget til aftalen om turistbureau i Fredensborg godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Sagen sendes tilbage til fagudvalgsbehandling med henblik en vurdering af mulige alternativer.