Nr.83 - Forslag om genindførelse af transportgodtgørelse efter §83

Sagsnr.: 16/7312

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Det har vist sig at være en begrænsning, at muligheden for at søge transportgodtgørelse efter § 83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blev stoppet som led i genopretningen af kassebeholdningen i kommunen. Derfor foreslår administrationen, at muligheden for at opnå transportgodtgørelse efter § 83 genindføres.                   

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med fremlæggelsen af kataloget over forslag til driftsbesparelser, der skulle være med til hurtigere at genoprette kassebeholdningen i Fredensborg Kommune, besluttede Byrådet på et møde den 26. maj 2015, at muligheden for at søge transportgodtgørelse efter § 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats skulle ophøre.


Målgruppen er:


  • Borgere der er job- eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Borgere der er uddannelses- eller aktivitetsparate under 30 år og modtager uddannelseshjælp
  • Borgere der modtagere ressourceforløbsydelse
  • Borgere der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

§ 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats giver mulighed for, at Center for Job og Uddannelse efter en vurdering kan udbetale op til 1.000 kr. om måneden til deltagere i f.eks. uddannelse eller virksomhedspraktik til bl.a. transport under 25 km daglig.


Ved opstilling af eksempler på borgerbudgetter, har det vist sig, at der er borgere, som har et lille rådighedsbeløb og derfor har svært ved at afsætte midler til transport. Dette forhold er derfor blevet en bremse for opkvalificering og målrettet aktivering af borgeren. Kontanthjælpsloftet skærper denne udfordring.


Set i lyset af refusionsreformen er det blevet aktualiseret, at borgerne så hurtigt som muligt kommer i ordinær uddannelse og ordinært job, hvis kommunerne skal undgå stigende udgifter til forsørgelse. For ikke at begrænse dette mål, anbefaler administrationen, at udvalget tager stilling til, om muligheden for at bevilge transportgodtgørelse efter § 83 skal genindføres.

Omfanget af udgifter til transport efter § 83 i 2017

Hvis transportgodtgørelsen efter § 83 genindføres, vil administrationen løbende særskilt følge udgiftsudviklingen på området, og tildeling af støtte til transport vil bero på en konkret vurdering ud fra klare retningslinjer. Et egentlig estimat på omfanget af udgifter på området er for tidligt at komme med et bud på, men det er opfattelsen, at udgiftsomfanget med en restriktiv praksis kan holdes på ca. kr. 100.000,- om året, hvilke kan afholdes indenfor nuværende budget på politikområde 11. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften kan afholdes inden for det givne budget på politikområdet.

Retsgrundlag

§ 83 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 807 af 1. juli 2015.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det besluttes at genindføre transportgodtgørelse efter § 83 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 06-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.