Nr.79 - Nationalpark Kongernes Nordsjælland efter seneste udvidelse

Sagsnr.: 16/24697

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Orientering om den endelige afgrænsning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og det videre forløb.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er senest orienteret om sagen på byrådsmødet den 31. oktober 2016.


Den 30. august 2016 godkendte forligskredsen bag nationalparkerne kommunernes forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Forslaget var indsendt i december 2014. 


Den 2. november 2016 blev dette fejret ved et arrangement for de private lodsejere på Esrum Kloster, hvor også borgmestrene deltog.


Da forbindelserne mellem de store statsejede arealer visse steder var meget smalle i det godkendte forslag, var der fra kommunernes side et ønske om at kunne inddrage flere private arealer i nationalparken. D. 31. oktober 2016 meddelte Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, at han gav mulighed for en evt. udvidelse indtil 1. februar 2017, hvor et nyt samlet forslag – stadig byggende på fuld frivillighed for lodsejerne - skulle være indsendt.


Kommunerne har derfor haft kontakt med nye lodsejere. I Fredensborg kommune har 25 nye lodsejere tilsluttet sig, så der nu er 75 lodsejere i kommunen med i alt 545 ha, der har givet tilsagn til at blive en del af nationalparken. Hertil kommer statslige arealer, kommunale arealer og de parcelhuse, der er medtaget i parken.


På kort (se bilag) er vist dels det samlede areal, der er indsendt til staten og dels Fredensborg kommunens andel heraf.


Samlet set er der nu 283 lodsejere, der har givet tilsagn til at blive en del af nationalparken med at samlet areal på 2500 ha. Det svarer til 42 % flere lodsejere end i 2014 og en arealforøgelse på 65 %.


Hvad er næste skridt?

Miljøstyrelsen er nu i gang med at udarbejde forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland med tilhørende baggrundsmateriale, som efter planen skal sendes i 16 ugers høring til sommer. Samtidig afholdes borgermøder. Den vedtagne bekendtgørelse forventes at foreligge primo 2018, hvorefter nationalparken kan indvies.


I perioden indtil bekendtgørelsen foreligger og Miljø- og Fødevareministeren har udpeget en bestyrelse, fortsætter de 5 borgmestre i en styregruppe, som sikrer den politiske forankring i den dialog kommunens teknikere har med Miljøstyrelsen i processen. Borgmestrene har herudover vedtaget et forløb i samme periode med afholdelse af møder med repræsentanter for øvrige nationalparker, støtte til etablering af en forening for lodsejere mv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter ønske fra borgmesteren udsendes orienteringsbreve til ejerne af  de parcelhuse, der er medtaget i nationalparken.

Endvidere orienteres der løbende via særskilt hjemmeside http://www.kongernes-nordsjælland.dk og facebook.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.