Nr.78 - Forslag til ny Vandforsyningsplan 2017

Sagsnr.: 16/20838

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til ny vandforsyningsplan inden udsendelse i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes Vandforsyningsplan 2009-2016 er udløbet, hvorfor administrationen har udarbejdet en ny Vandforsyningsplan i samarbejde med vandværkerne og Grundvandsrådet i Fredensborg Kommune.


Indhold af vandforsyningsplaner

Vandforsyningsplanen sammenfatter viden om vandforsyningsområdet og sikrer grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen med henblik på at sikre en god, tilstrækkelig og stabil vandforsyning til alle i kommunen.


Vandforsyningsplanen omfatter primært de forsyningstekniske dele af vandforsyningsområdet, og skal bl.a. indeholde:

-      Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen fordelt på forskellige forbrugergrupper

-      Angivelse af nuværende beliggenhed og kapacitet af almene vandforsyninger med tilhørende anlæg og ledningsnet

-      Forsyningsområder fordelt på almene, ikke-almene og private vandforsyninger

-      Angivelse af den fremtidige vandforsyningsstruktur.


Udover et administrationsgrundlag for kommunen er vandforsyningsplanen et planlægningsgrundlag for vandforsyningerne samt borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning.


Forslag til ny vandforsyningsplan

I Forslag til Vandforsyningsplan 2017 videreføres en stor del af indholdet fra den tidligere vandforsyningsplan. Det skyldes, at der ikke er sket større ændringer af forsyningsområder og vandforsyningsstrukturen siden den sidste plan blev vedtaget.


Det overordnede mål for vandforsyningen i kommunen er fortsat, at der skal være godt og tilstrækkeligt drikkevand til alle borgere baseret på en robust og stabil vandforsyning. Drikkevandet skal produceres med mindst mulig miljømæssig påvirkning af omgivelserne og til en rimelig pris.


For at opnå målet er der i planen angivet delmål og retningslinjer for grundvandsressourcen, vandforbrug, vandkvalitet, forsyningssikkerhed og natur, energi og klima. Disse er i vid udstrækning en videreførelse og præcisering af retningslinjerne fra den gamle plan.


Planen er endvidere opdateret i forhold til data indhentet ved kommunens tilsyn på de almene vandforsyningsanlæg i foråret 2016 samt øvrige data fra 2015 og 2016. Desuden er ny lovgivning og indsatser på baggrund heraf indarbejdet.


Planen angiver, at der er tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme den forventede udvikling af vandbehov som følge af kommunens prognose for befolkningstilvækst på 5 % i 2027.


De almene vandforsyninger har været inddraget i udarbejdelse af planen og har bidraget ved at stille oplysninger til rådighed og i drøftelser af forsyningsgrænser.


Den videre proces

Såfremt forslaget godkendes af Byrådet, fremsendes det i 8 ugers offentlig høring.


Det er et lovkrav, at kommunen inden for offentlighedsperioden iværksætter en oplysningsvirksomhed. Det vurderes tilstrækkeligt, at dette sker via hjemmesiden, Facebook og møde i grundvandsrådet.

Bevilling

Sage har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27. juni 2016

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Vandforsyningsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside, Facebook og fremsendes til grundvandsrådet og Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

  1. At forslag til Vandforsyningsplan 2017 godkendes og offentliggøres med 8 ugers høringsfrist.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets møde.