Nr.77 - Endelig godkendelse af handleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Sagsnr.: 16/18564

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Endelig godkendelse af handleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov efter offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Staten har på baggrund af EU’s habitatdirektiv udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder.

 

Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne.

 

For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde naturplaner og plejeplaner, og kommunerne i hvert Natura 2000 område er forpligtede til at udarbejde naturhandleplaner for områderne. Der udarbejdes Natura 2000 planer for tre planperioder; 1. planperiode 2009-15, 2. planperiode 2016-21 og 3. planperiode 2022-27.

 

Naturhandleplanerne skal sikre pleje af de privatejede, lys-åbne naturarealer indenfor Natura 2000 områderne, mens de statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede, fredskovspligtige arealer. Et resume af den statslige plejeplan kan ses som bilag 1 i den kommunale handleplan.

 

Staten offentliggjorde naturplanerne for anden planperiode den 20. april 2016. Naturplanerne indeholder et indsatsprogram med bindende retningslinjer, som kommunernes naturhandleplaner og de statslige plejeplaner skal opfylde.

 

I henhold til miljømålsloven skal kommunerne vedtage et forslag til handleplan senest 6 måneder efter offentliggørelse af Natura 2000 planen, dvs. oktober 2016. Forslaget til naturhandleplanen blev vedtaget af Byrådet den 26. september 2016.


Senest 1 år efter offentliggørelsen af Natura 2000 planen skal den endelige handleplan vedtages af Byrådet, dvs. senest d. 20. april 2017.

 

Natura 2000 i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune er berørt af ét Natura 2000 område, Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter to mindre arealer langs med Esrum Søs østside (se bilag 1). Natura 2000 området omfatter også mindre arealer i hhv. Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner samt de store statsejede, fredskovspligtige arealer.

 

Naturhandleplanen for området er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør, Hillerød kommuner i dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland.

 

I Fredensborg Kommune drejer den konkrete plejeindsats sig om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på ca. 0,1 ha engareal. Indsatsen berører kun én ejer.

 

Plejetiltagene skal indfries ved, at den berørte lodsejer søger penge fra de målrettede støtteordninger under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Høring og høringssvar 

Forslaget til naturhandleplanen har været i offentlig høring fra den 20. oktober til den 15. december 2016. Forslag til naturhandleplanen blev sendt i høring til den berørte lodsejer samt til interesseorganisationer.


Der er indkommet høringssvar fra 2 organisationer og 2 myndigheder. Der er ikke indkommet høringssvar fra lodsejeren. Gribskov, Helsingør, Hillerød og Fredensborg kommuner har koordineret behandlingen af høringssvarene og kommunerne har udarbejdet en fælles hvidbog (bilag 2).


Høringssvarene har givet anledning til få ændringer i handleplanen. Disse er opsummeret nedenstående og kan ses i detaljer i tabel 2 – 5 i hvidbogen.


  • På baggrund af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA, Midtjyllands (nu Miljøstyrelsen) høringssvar er myndighedsfordelingen mellem de offentlige myndigheder blevet præciseret, henvisning til en bekendtgørelse er blevet opdateret og der er indsat en henvisning til Naturstyrelsen Nordsjællands indsatser.
  • På baggrund af Naturstyrelsen Nordsjælland og Hovedkontors høringssvar tilføjes der en tabel 6 i Natura 2000 handleplanen, som udspecificerer hvordan indsatserne er fordelt mellem kommunerne. Derudover indsættes en reference til Naturstyrelsens plejeplaner.

 

Administrationen i de fire kommuner har vurderet, at ændringerne i handleplanen er af underordnet betydning, og at handleplanen ikke skal i fornyet høring. Den endelige handleplan er vedhæftet som bilag 3.

 

Efter endelig godkendelse skal naturhandleplanen offentliggøres med en 4 ugers klagefrist, hvor tilvejebringelse og indhold kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1251 af 29. september 2016 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.


Bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016 om kommunalbestyrelsens Natura 2000 handleplaner.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den endelige Natura 2000 handleplan 2016-21 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov godkendes med ovenstående rettelser og offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-03-2017

Den administrative indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.