Nr.74 - Langebjergparken søger om godkendelse af skema C

Sagsnr.: 12/48517

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for Humlebæk Boligselskabs afdeling, Langebjergparken.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab har senest den 17. februar 2017 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende helhedsplanen for Langbjergparken.


Byrådet har den 17. december 2012 godkendt skema A, den 24. juni 2014 godkendt skema B og den 27. oktober 2014 godkendt revideret skema B. Der henvises til vedlagte protokoludskrifter.


Helhedsplanen har omfattet byggeskaderenovering og andre genopretningsarbejder, herunder etablering af skalmur med isolering, etablering af elevatorlifte, træbeklædning af gavle, renovering af tag, tilpasning af altaner, trapper og reposer, udskiftning af døre og vinduer mv. samt renovering af udearealer.


Det fremgår af skema C ansøgningen, at den samlede anlægsudgift andrager 58.016.740 kr., hvilket er 2.887.371 kr., eller ca. 5,2 % mere end det reviderede skema B. Fordelingen på støttede og ustøttede arbejder ser således ud:


 

Revideret skema B

Kr.

Skema C

Kr.

Forskel

Kr.

Støttede arbejde

45.722.530

48.980.543

3.258.013

Ustøttede arbejder

9.406.839

9.036.197

-370.642

Samlet anskaffelsessum

55.129.369

58.016.740

2.887.371

 

Boligselskabet oplyser at overskridelsen af udgifterne til de støttede arbejder skyldes uforudsete håndværkerudgifter.

 

Udgifterne finansieres således:

 

 

Skema B

Kr.

Skema C

Kr.

Støttede kreditforeningslån

45.723.000

48.980.543

Ustøttede kreditforeningslån

4.390.000

4.016.197

Tilskud fra fællespuljen i LBF

3.760.000

3.760.000

Tilskud fra egen trækningsret

1.260.000

1.260.000

I alt

55.130.000*)

58.016.740

*) tallet er afrundet

 

Boligselskabet oplyser, at Landsbyggefonden har givet en ekstrabevilling på 2,9 mio. kr. til dækning af ekstraudgifterne i skema C i forhold til skema B.

 

Ansøgning om kommunal garantistillelse.

Der ansøges om kommunal garantistillelse på 53,92 % af det støttede lån på 48.980.543 kr., svarende til 26.410.308 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen, således at kommunens garantiforpligtelse netto kan opgøres til 13.205.154 kr.

 

Der ansøges ikke om kommunal garanti for det ustøttede lån.

 

Administrationen bemærker, at kommunens garantistillelse for det støttede lån ifølge skema C er opgjort til netto 13.205.154 kr. mod 15.590.000 kr. ifølge det reviderede skema B. Nykredit har således i sit endelige lånetilbud nedsat kravet til den kommunale garantistillelse med netto 2.385.000 kr.

På denne baggrund og under hensyntagen til, at budgetoverskridelsen i skema C i forhold til det reviderede skema B ligger på et relativt beskedent niveau (5,2 %), vil der ikke være sagligt grundlag for ikke at godkende skema C.

 

Boligselskabet oplyser, at man har flere helhedsplaner på vej vedrørende boligselskabets andre afdelinger, og at der derfor ikke har været egne midler, eksempelvis i dispositionsfonden til at finansiere budgetoverskridelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet garantistillelse for lån til almene boligselskabers ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema C vedrørende renoveringen af Langebjergparken godkendes med en samlet anskaffelsessum på 58.016.740 kr.
  2. At finansieringen af den samlede anskaffelsessum godkendes således, at der optages støttet kreditforeningslån på 48.980.543 kr., optages ustøttet kreditforeningslån på 4.106.197 kr., opnås tilskud fra Landsbyggefondens fællespulje på 3.760.000 kr. og anvendes egen trækningsret på 1.260.000 kr.
  3. At kommunen påtager sig at stille garanti for en del af det støttede realkreditlån, svarende til 26.410.308 kr. mod at Landsbyggefonden regaranterer for 50 %, hvorved kommunens netto garantiforpligtelse kommer til at udgøre 13.205.154 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler administrationens indstillinger.