Nr.73 - Boligforeningen Vibo, afd. 103, Nivåhøj III - godkendelse af skema C

Sagsnr.: 10/38269

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen Vibo, afd. Nivåhøj III har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende byggeskaderenovering, miljøfremmede foranstaltninger samt forbedrings- og opretningsarbejder.


Skema B

Byrådet traf på sit møde den 28. november 2011 i forbindelse med godkendelsen af skema B følgende beslutning:

  • At anskaffelsessummerne på 54.580.822 kr. til renovering af byggeskader, på 3.350.514 kr. til miljøfremmende foranstaltninger og på 10.526.681 kr. til forbedrings og opretningsarbejder godkendes.
  • At kommunen yder garanti for lån til den fulde anskaffelsessum for så vidt angår udgiften til renovering af byggeskader og til miljøfremmede foranstaltninger under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regaranti for halvdelen af beløbet.
  • At kommunen yder garanti for lån på 3.207.681 kr. til dækning af den del af udgiften til forbedrings- og opretningsarbejderne, der ikke finansieres af reguleringskontoen.

Skema C

En sammenligning af de endelige regnskabstal ifølge skema C med skema-B- tallene ser således ud:


 

Skema B

Kr.

Skema C

Kr.

Forskel

Kr.

1.    Renovering og byggeskader

54.580.822

54.287.000

-293.822

 

2.    Miljøfremmende foranstaltninger

3.350.514

4.239.192

888.678

3.    Forbedrings- og opretningsarbejder

10.526.681

10.192.819

-333.862

I alt

68.458.017

68.719.011

260.994


Samlet set er arbejderne ifølge skema C blevet 260.994 kr. dyrere end ifølge skema B.


Ad 1. Renovering og byggeskader

Boligforeningen oplyser, at der har været ekstraudgifter til forskellige tillægsarbejder først og fremmest bestående i udgifter til skæring af forplader på tagterrasser for opbygning af korrekt fald og skæring af forplader ved sokler. Ligeledes har der været udfordringer med funderingsarbejder for værn ved reetablering efter stilladser. Endelig har der foretaget indeksering af kontraktsummen i overensstemmelse med Støttebekendtgørelsen.


Da der har været væsentlige besparelser til låneomkostninger, byggelånsrenter mv. er de samlede udgifter til renovering og byggeskader ifølge skema C 293.822 kr. mindre end ifølge skema B.


Ad 2. Miljøfremmende foranstaltninger.

Der er afholdt tillægsudgifter til omprojektering, supplerende kloakarbejder, terrænarbejder og håndtering af jord samt til indeksering af kontraktsummen. Der har været besparelser i forhold til lånomkostninger og byggelånsrenter. Samlet er udgifterne til miljøfremmende foranstaltninger i følge skema C 888.678 kr. større end ifølge skema B.


Ad 3. Forbedrings- og opretningsarbejder.

Der har været afholdt ekstraudgifter til terræn- og sokkelarbejder, kloakarbejder og arbejder på eksisterende ventilationskanaler samt til indeksering af kontraktsum. Også her er der sparet på låneomkostninger og byggelånsrenter. Samlet er udgifterne til forbedrings- og opretningsarbejder ifølge skema C 333.862 kr. mindre end ifølge skema B.

 

Finansiering

De støttede udgifter til renovering og byggeskader på 54.287.000 kr. finansieres med støttet realkreditlån med 100 % garanti fra kommunen og med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.


Udgifterne til Miljøfremmende foranstaltninger på 4.239.192 kr. finansieres for 3.644.240 kr.’s vedkommende med støttet realkreditlån med 100 % garanti fra kommunen og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. De resterende udgifter på 594.952 kr. finansieres af reguleringskontoen.


Udgifterne på 10.192.819 kr. til forbedrings- og opretningsarbejder finansieres af afdelingens dispositionsfond, egne midler og reguleringskontoen.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen bemærker, at boligforeningens forklaring på afvigelserne mellem de samlede udgifter ifølge skema C og skema B er acceptable, og at afvigelserne i øvrigt samlet set er beskedne. Administrationen finder derfor, at der ikke vil være sagligt belæg for ikke at godkende skema C.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de ansøgte garantier ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At anskaffelsessummerne på 54.287.000 kr. til renovering af byggeskader, på 4.239.192 kr. for miljøfremmende arbejder og på 10.192.819 kr. for forbedrings- og opretningsarbejder godkendes.
  2. At kommunen yder garanti for støttet lån til den fulde anskaffelsessum for så vidt angår udgifter til renovering af byggeskader (54.287.000 kr.), mod at Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
  3. At kommunen yder garanti for støttet lån på 3.644.240 kr. til delvis dækning af udgifterne til miljøfremmende foranstaltninger under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regaranti for 50 %. Den resterende udgift på 594.952 kr. afholdes af reguleringskontoen.
  4. At kommunen godkender at udgiften på 10.192.819 kr. til dækning af forbedrings- og opretningsarbejder afholdes  af dispositionsfonden/egne midler/reguleringskontoen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Anbefaler administrationens indstillinger.