Nr.72 - Orientering om forlig mellem KMD og KOMBIT

Sagsnr.: 16/12438

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om forlig mellem KDM og KOMBIT vedrørende det fælleskommunale monopolbrud.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med KMD’ forsinkelser på udviklingen af kommunernes ny IT-infrastruktur (støttesystemerne) er der nu udmeldt forlig mellem KMD og KOMBIT (Kommunernes IT-fællesskab). Forliget er positivt for kommunerne i den forstand, at væsentlige risikofaktorer, i forhold til en ukontrolleret prisudvikling, er elimineret.


Følgende elementer indgår i forliget:


  1. Transitionsaftalen videreføres
  2. Økonomisk kompensation for indtrufne forsinkelser
  3. Økonomisk incitamentsmodel

Transitionsaftalen mellem kommunerne og KMD videreføres

At transitionsaftalen forlænges betyder at prisloftet for betaling af de konkurrenceudsatte systemer fastholdes. Det gælder både de systemer UDK (Udbetaling Danmark) anvender, og det gælder kommunens egne løsninger. Prisloftet var oprindeligt gældende i perioden fra 2014 til og med 2016.


Oprindeligt ville transitionsaftalen udløbe ultimo 2017, hvorefter KMD ville kunne hæve priserne på kommunernes IT. Prisloftet, og transitionsaftalen, har for Fredensborg Kommune betydet en prisreduktion på 1,1 mio. kr. årligt i forhold til 2013. Denne reduktion vil således, med forliget, fortsætte til kommunen er overgået til de nye løsninger.


Økonomisk kompensation for indtrufne forsinkelser

Som en del af forliget betaler KMD en kompensation på 100 mio. kr. til KOMBIT. Administrationen har, på baggrund af dette punkt i forliget, været i dialog med KOMBIT. KOMBIT kan pt. ikke sige noget om, hvordan de 100 mio. kr. kommer kommunerne til gode.


Økonomisk incitamentsmodel

Med forliget er der indgået aftale med KMD om, at hvis ikke der leveres til tiden skal KMD nedsætte priserne på de berørte monopolbrudssystemer. Dette punkt i forliget tager højde for KMD’ dobbeltrolle, som udvikler af kommunernes ny infrastruktur (støttesystemerne) og samtidig leverandør på en stor del af kommunernes IT-portefølje.


Forsinkelserne i udviklingen af støttesystemerne betyder ikke kun noget for kommunernes evne til at overgå til mere priseffektive løsninger, men har stor betydning for kommunernes evne til at drage nytte af vigtige digitaliseringstiltag. Det handler bl.a. om automatisering af manuelle processer, og dermed kommunernes evne til at gevinstrealisere, inden for en lang række digitaliseringsindsatser.


Den økonomiske incitamentsmodel betyder, at KMD ved forsinkelser over 2,5 måneder, fra det forventede leverancetidspunkt oktober 2017, skal betale en kompensation på 11 mio. kr. pr. måned til kommunerne, i op til 14 måneder. Kompensationen vil ske i form af en prisreduktion på KMD Sag, som i dag er en omkostningstung IT-løsning i Fredensborg Kommune.


Derudover indgår, som en del af incitamentsmodellen, en prisreduktion på kommunernes nuværende dagpengeløsning. Reduktionen svarer til 25 pct. Prisreduktionen vil blive aktuel i det øjeblik KMD bliver forsinket med mere end 4 måneder, i udviklingen af den ny Sygedagpengeløsning (KSD). For Fredensborg Kommune vil det betyde en prisreduktion på omkring. 24.000 kr. pr. måned, hvis der indtræder forsinkelser svarende til de beskrevne.


Forligets betydning for Fredensborg Kommune

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at give et fyldestgørende overblik over forligets betydning for Fredensborg Kommune, idet KOMBIT pt. ikke ved, hvordan de 100 mio. kr. skal kompenseres. Såfremt bloktilskudsnøglen anvendes og kommunerne modtager beløbet, vil det for Fredensborg Kommune betyde en kompensation på omkring 670.000 kr.


I monopolbrudsprogrammet er det dog positivt at transitionsaftalen forlænges, da det giver en vished omkring kommunens udgifter til KMD-porteføljen de næste år frem, ligesom forlængelsen sikrer fortsatte lavere driftsbidrag på de omkostningstunge KMD-løsninger. 


Ser man på budgetsiden skal det bemærkes, at de prisreduktioner der er forbundet med implementering af de nye løsninger ikke er indarbejdet i kommunens IT-budget, da administrationen har haft en generel forsigtig tilgang til monopolbruddet.  I forhold til den tidligere givne bevilling på samlet 1.3 mio. kr. bør denne flyttes over til de år, hvor mer-omkostningerne i forbindelse med implementering forventes komme.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.